logo BIP

Budynek MOPS fot. Dorota Szadejko

 

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj

TRAMPOLINA - MIESZKANIA WSP

14.03

TRAMPOLINA - MIESZKANIA WSP

przejdź do artykułu
ZOSTAŃ ASYSTENTEM RODZINY Z MOPS WE WROCŁAWIU ...

07.03

ZOSTAŃ ASYSTENTEM RODZINY Z MOPS WE WROCŁAWIU ...

Zapraszamy do współpracy !

przejdź do artykułu
Telefon dla ofiar przemocy wobec kobiet i prz ...

01.02

Telefon dla ofiar przemocy wobec kobiet i prz ...

przejdź do artykułu
Projekt PAS-ja

12.09

Projekt PAS-ja

przejdź do artykułu

01.08

"Koperta Życia"

dla Wrocławian

przejdź do artykułu
Lokalny Program Osłonowy

16.07

Lokalny Program Osłonowy

przejdź do artykułu
ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM SOCJALNYM

25.06

ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM SOCJALNYM

Dołącz do Naszego  zespołu MOPS Wrocław

przejdź do artykułu
PROGRAM „RODZINA 500+”

21.06

PROGRAM „RODZINA 500+”

Informacje dotyczące programu

przejdź do artykułu

Program „Dobry Start” dla ucznia w rodzinie zastępczej

Program „Dobry Start” dla ucznia w rodzinie zastępczej
Formy pomocy
Alicja Gębka

Niepełnosprawnik

Niepełnosprawnik (www.niepelnosprawnik.pl) to pierwsza w Polsce, innowacyjna internetowa wyszukiwarka informacji o dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawnik jako jedyny uwzględnia specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzących i niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawnik jest innowacyjnym rozwiązaniem nie tylko na skalę Polską ale także Europejską.
Formy pomocy
Anna Pióro

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych dot. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Od dnia 1 października 2015 r. współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Gminy Wrocław, zajmuje się Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 t.j.) – z pominięciem otwartego konkursu ofert.W związku z powyższym, w celu pozyskania szczegółowych informacji, prosimy o niniejszej przeglądanie strony internetowej lub kontakt pod numerem telefonu 71 78 22 417.Podstawa prawna:- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2018 r., poz. 511 t.j. ze zm. ), - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450 t.j.);- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1945);- Uchwała nr XLVII/1096/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2018;- Uchwała nr XLVII/1095/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018 – 2022;- Uchwała nr XLVIII/1129/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Bez barier” na lata 2018 – 2022. Aktualności NGO: Otwarte konkursy ofert Oferty w trybie bezkonkursowym (art. 19a)
Formy pomocy
Anna Pióro

Aktywny Samorząd 2019

            Aktywny  samorząd   2019             Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Miasto Wrocław przystąpiło do realizacji programu „Aktywny samorząd”. Jednostką organizacyjną Realizatora programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Uwaga Wnioskodawcy!W 2018 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:•    Moduł I: o    Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,o    Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,o    Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,o    Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,o    Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,o    Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,o    Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),o    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),•    Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.Wnioski są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Strzegomska 6, parter, pokój 25 w godzinach od 7.45 do 14.45. Informacje są udzielane pod numerami tel: 71 78 22 339, 71 78 22 342- dla Modułu I oraz 71 78 22 357- dla Modułu IIPonadto szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”Przypominamy, że wnioski składa się w samorządzie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy, nie zameldowania!MODUŁ I  - wnioski przyjmowane są od 14 maja 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. Wnioski na Moduł I będą dostępne od początku maja na niniejszej stronie.MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym-dawniej program STUDENT Termin przyjmowania wniosków dla Modułu II: od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 Informujemy, że w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych obowiązuje system kolejkowego pobierania numerków w celu złożenia wniosku. Numerki są wydawane od 7.45 do 14.45. Składanie uzupełnionych wniosków znacznie skróci czas oczekiwania na jego przyjęcie.  
Formy pomocy
Anna Pióro

Wynagrodzenie dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaprasza do kontaktu osoby, które są zainteresowane pełnieniem funkcji opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.Kandydaci, którzy chcą pełnić funkcję opiekuna prawnego lub kuratora powinni spełniać przesłanki określone w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.), tj. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych oraz dawać rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków opiekuna lub kuratora. Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może zostać osoba, co do której  zachodzi prawdopodobieństwo, iż nie wywiąże się ona należycie z powierzonych obowiązków. Przyczyny takiej oceny mogą być zawinione (np. naganny tryb życia, karalność, uzależnienie od alkoholu, niechęć do osoby, którą ma reprezentować itp.), jak i niezawinione (np. zły stan zdrowia kandydata, nadmierne obciążenie obowiązkami zawodowymi itp.). Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Sąd opiekuńczy wykonywa nadzór nad sprawowaniem opieki, zaznajamiając się bieżąco z działalnością opiekuna oraz udzielając mu wskazówek i poleceń. Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy. W przypadku przyznania przez sąd wynagrodzenia, wypłacane jest ono przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 772 59 87 Podstawa prawna: 1)    ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.)2)    ustawa z dnia z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198 ze zm.)Opiekun albo kurator powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką. W braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, a jeżeli pozostający pod opieką przebywa we właściwej placówce, sąd może się zwrócić także do tej placówki. 
Formy pomocy
Patrycja Cuber
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.