logo BIP

Budynek MOPS fot. Dorota Szadejko

 

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

POWIATOWY  ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPR ...

18.03

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPR ...

Zmianie uległ adres siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.      

przejdź do artykułu
TRAMPOLINA - MIESZKANIA WSP

14.03

TRAMPOLINA - MIESZKANIA WSP

przejdź do artykułu
Projekt PAS-ja

12.09

Projekt PAS-ja

przejdź do artykułu

01.08

"Koperta Życia"

dla Wrocławian

przejdź do artykułu
Lokalny Program Osłonowy

16.07

Lokalny Program Osłonowy

przejdź do artykułu
ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM SOCJALNYM

25.06

ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM SOCJALNYM

Dołącz do Naszego  zespołu MOPS Wrocław

przejdź do artykułu
Program 500plus

19.02

Program 500plus

 Od 1 lipca 2019r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres.

przejdź do artykułu
Program 500plus

19.02

Program 500plus

 Od 1 lipca 2019r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres.

przejdź do artykułu

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia. Komu przysługują świadczenia? Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Wrocław. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek: rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia. Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Gdzie można złożyć wniosek? W Biurze Obsługi Klienta Działu Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu na parterze budynku przy ul. Hubskiej 30-32 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. Wymagane dokumenty: Zasiłek szkolny: wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (pobierz druk); dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego Stypendium szkolne: wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (pobierz druk); oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego (pobierz druk); dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii lub niepełnej rodziny itp. -   szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w Tabeli II oświadczenia o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniającego przyznanie stypendium szkolnego; dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie o wysokości dochodów (pobierz druk) - szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w Tabeli IV oświadczenia o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniającego przyznanie stypendium szkolnego. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego. Prosimy pamiętać, że: pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy; podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów; jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek lub zaufaną osobę. Dodatkowe informacje: Niepełnoletniego ucznia reprezentuje rodzic lub opiekun prawny. Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym. Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wypłata świadczenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (oryginały rachunków, faktur, poświadczenia wydatków poniesionych w szkole, umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi wpłaty, itp.). Przyznanie i wypłata świadczeń następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 71 78 22 346; 71 78 22 348. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1457 ze zm.); uchwała Nr XXX/603/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław.
Informacje
Paweł Czerwiński

Pomoc dla osób poszkodowanych przez burzę

Mieszkańcy Wrocławia, którzy zostali poszkodowani (uszkodzenie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w którym było prowadzone gospodarstwo domowe) przez burzę jaka przeszła nad Wrocławiem w nocy z 19 na 20 lipca 2015 roku, mogą się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. MOPS po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego będzie podejmował decyzje o wypłacie zasiłków celowych zgodnie z zasadami udzielania pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Informacje
Patrycja Cuber
Forum Aktywności Lokalnej

Forum Aktywności Lokalnej

  W dniu 12 czerwca 2015 Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 10 uczestniczył w corocznej wymianie doświadczeń w ramach prowadzonych działań na rzecz środowiska lokalnego.
Informacje
Paulina Wyrzykowska
mosty

ZTPS 10 - Wąski Most – Szeroka Kultura

  20 czerwca 2015 roku na zaproszenie Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów oraz Stowarzyszenia „Grupa z Pasją”  pracownicy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr 10 wzięli czynny udział w niezwykłym wydarzeniu społeczno-artystycznym pt. Wąski Most-Szeroka Kultura, które miało miejsce na Moście Bartoszowickim.
Informacje
Paulina Wyrzykowska
festyn na Karłowicach

Festyn Parafialny na Karłowicach

  W dniu 4 czerwca 2015 roku  na terenie Parafii p.w.św. Antoniego przy ul. Kasprowicza 26 odbył się festyn parafialny, którego  współorganizatorem był  Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 10.
Informacje
Paulina Wyrzykowska
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.