logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj

 

logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           

Aktywny samorząd Moduł I 2018
            

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Miasto Wrocław przystąpiło do realizacji programu „Aktywny samorząd”. Jednostką organizacyjną Realizatora programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Uwaga Wnioskodawcy!
W 2018 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

•    Moduł I:
o    Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
o    Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
o    Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
o    Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
o    Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
o    Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
o    Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
o    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Wnioski są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Strzegomska 6,
parter, pokój 25 w godzinach od 7.45 do 14.45. Informacje są udzielane pod numerami tel: 71 78 22 339, 71 78 22 342.
Ponadto szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”

Przypominamy, że wnioski składa się w samorządzie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy, nie zameldowania!

MODUŁ I  - wnioski przyjmowane są od 14 maja 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.


Informujemy, że w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych obowiązuje system kolejkowego pobierania numerków w celu złożenia wniosku. Numerki są wydawane od 7.45 do 14.45. Składanie uzupełnionych wniosków znacznie skróci czas oczekiwania na jego przyjęcie.

A1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Cel szczegółowy programu

 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.


Oprzyrządowanie samochodu - należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp..

Posiadacz samochodu - (w rozumieniu programu) – należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca; w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.).

 

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),
 2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję narządu ruchu.


Dysfunkcja narządu ruchu w przypadku Obszaru A - należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.


Maksymalna kwota dofinansowania
ze środków PFRON w Obszarze A Zadanie 1 programu wynosi: 8.000 zł


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.


Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

 

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

UWAGA!

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wniosek A1 dla osoby pełnoletniej pobierz

Wniosek A1 dla dziecka pobierz

A2 Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kat B

 

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Koszty kursów i egzaminów - należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające.

 

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 2. jest w wieku aktywności zawodowej,
 3. ma dysfunkcję narządu ruchu.

 

W ramach programu udzielane jest dofinansowanie:

1.      Kosztów kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,

oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy:

2.      Kosztów związanych z:

- zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu,

- dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,

 

Dysfunkcja narządu ruchu w przypadku Obszaru A - to dysfunkcja stanowiąca podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia - orzeczenia o niepełnosprawności); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym- symbol orzeczenia: 10- N lub całościowych zaburzeń rozwojowych- symbol orzeczenia: 12- C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze A Zadanie 2 w ramach programu wynosi 2.200 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów - 1.600 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zł,


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi - 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

 

Umowę zawiera się na czas trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

 

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r Nr 127, poz 721 z późn. zmianami), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

UWAGA!

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wnioskodawca nie ma obowiązku złożenia do wniosku zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, ponieważ jest to wymóg obligatoryjny wszystkich kandydatów na kierowców. A tym samym fundusz nie pokrywa kosztów wydania zaświadczenie lekarskiego.

Wniosek A2 dla osoby pełnoletniej pobierz

B1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów pomocy
z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.

Sprzęt elektroniczny lub jego element lub oprogramowanie – to komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia
i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju
i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich)

Urządzenia brajlowskie - należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności (do 16 roku życia),
 2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.


Dysfunkcja obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B) -
to potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych - co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń
o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe).

 

Dysfunkcja narządu wzroku (w przypadku Obszaru B) - to dysfunkcja wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

 1. gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku
  (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 20 stopni.
 2. osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, utraciła wzrok albo ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,01 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 30 stopni.


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze B Zadanie 1 programu wynosi:

 • dla osoby niewidomej- 20.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie - 12.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł.


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

 
Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.W programie nie mogą uczestniczyć Wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON.
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań.


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON.


Wniosek B dla osoby pełnoletniej z dysfunkcją obu kończyn górnych pobierz

Wniosek B dla dziecka z dysfunkcją obu kończyn górnych pobierz

Wniosek B dla osoby pełnoletniej z dysfunkcją wzroku pobierz

Wniosek B dla dziecka z dysfunkcją wzroku pobierz

B2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego lub jego oprogramowania

 

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów pomocy
z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.

 

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),
 2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
 4. posiada sprzęt nabyty w ramach programu.


Dysfunkcja obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B) -
to potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych - co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń
o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe).

 

Dysfunkcja narządu wzroku (w przypadku Obszaru B) - to dysfunkcja wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

 1. gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku
  (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 20 stopni.
 2. osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, utraciła wzrok albo ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej

 

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze B Zadanie 2 programu wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł, przy czym za osobę głuchoniewidomą należy rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim.
 • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł.
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.


Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

 

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

 
Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;


Wniosek B dla osoby pełnoletniej z dysfunkcją obu kończyn górnych pobierz

Wniosek B dla dziecka z dysfunkcją obu kończyn górnych pobierz

Wniosek B dla osoby pełnoletniej z dysfunkcją wzroku pobierz

Wniosek B dla dziecka z dysfunkcją wzroku pobierz

C2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 2 programu wynosi - 3.000 zł,

 
Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.


Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.


W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którym nie upłynął okres gwarancji udzielonej na przedmiot objęty dofinansowaniem;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ((Dz. U. z 2018 roku poz. 511 t.j.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;


Inne informacje:

 1. W przypadku Obszaru C Zadanie 2- beneficjentów programu, którzy uzyskali pomoc w pokryciu kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2012 roku oraz wcześniejszych programów przewidujących analogiczne wsparcie nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu


Wniosek C2 dla osoby pełnoletniej pobierz

Wniosek C2 dla dziecka pobierz

Do wniosku należy koniecznie dołączyć oświadczenie:

1) brak starania o ten sam przedmiot w innym powiecie pobierz

C3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

 

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada stopień niepełnosprawności,


2. jest w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),


3. ma potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,


4. ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne to proteza/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez.

Poziom jakości protez kończyny górnej - należy przez to rozumieć:
1. poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
2. poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi

Poziom jakości protez kończyny dolnej- należy przez to rozumieć:
3. poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;
4. poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową
i rekreacyjną pacjentów;Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 3 programu wynosi dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
- w zakresie ręki - 9.000 zł,


- przedramienia - 20.000 zł,


- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,


- na poziomie podudzia - 14.000 zł,


- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,


- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł,


z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu.
Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

 
Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

 

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 
1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON;

3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511 t.j.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON.


Maksymalna kwota dofinansowania do refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy obowiązują poniższe formularze:

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy - C3

Wniosek C3 dla osoby pełnoletniej pobierz
Do wniosku należy koniecznie dołączyć oświadczenie:

1) brak starania o ten sam przedmiot w innym powiecie pobierz

C4 Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

 

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada stopień niepełnosprawności,
 2. jest w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 4. ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.


Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne to proteza/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez.Poziom jakości protez kończyny górnej - należy przez to rozumieć:

 1. poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej;
 2. poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;


Poziom jakości protez kończyny dolnej- należy przez to rozumieć:

 1. poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;
 2. poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 4 programu wynosi dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji do wysokości 30% kwot maksymalnego dofinansowania:

 • w zakresie ręki - 2.700 zł,
 • przedramienia - 6.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 7.800 zł,
 • na poziomie podudzia- 4.200 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 6.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 7.500 zł,


z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którym nie upłynął okres gwarancji udzielonej na przedmiot objęty dofinansowaniem;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511 t.j.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Maksymalna kwota dofinansowania do refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy obowiązują poniższe formularze:

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C4
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys protezy - C4


Wniosek C4 dla osoby pełnoletniej pobierz 

Do wniosku należy koniecznie dołączyć oświadczenie:

1) brak starania o ten sam przedmiot w innym powiecie pobierz

D. Dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną

Cel szczegółowy programu - umożliwienie beneficjentom programu do aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 2. jest aktywna zawodowo,
 3. pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.


Aktywność zawodowa - zatrudnienie lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze D wynosi 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.


Osoba zależna - należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego);


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 15% kosztów tej opłaty.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

 

Umowę zawiera się do 31 grudnia roku, w którym została zawarta umowa dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r Nr 127, poz 721 z późn. zmianami), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.


Wniosek D dla osoby pełnoletniej pobierz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.