logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomskiej 6 pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj

 

Zasady wydawania kart parkingowych

 

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmienione zostały zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 

Karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wystawiane są obecnie wyłącznie na podstawie orzeczeń zespołu orzekającego o niepełnosprawności, wydanych od  1 lipca 2014 r., tj. zgodnie z obowiązującymi od tego dnia nowymi  kryteriami oceny ograniczeń osoby niepełnosprawnej w samodzielnym poruszaniu się.

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej  (w punkcie 9 szczegółowych wskazań).

Pozostałe osoby muszą uzyskać nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Obecnie uprawnienie do karty parkingowej zespoły orzekające mogą wskazać wyłącznie:

 • osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mającej zarówno  znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub  10-N (choroba neurologiczna),
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przy czym miarą tego ograniczenia w przypadku dzieci jest ocena sprawności motorycznej stosownie do wieku dziecka.

 

Tryb wydawania karty parkingowej


Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć w dowolnie wybranym powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.


Wzór wniosku o kartę parkingową do pobrania


Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności pracownika powiatowego zespół.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

 

Do wniosku o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej należy dołączyć:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;
 2. dowód dokonania wpłaty 21 zł.

Ważne: składając wniosek należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty oraz oryginał  prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopni niepełnosprawności lub  o wskazaniach do ulg i uprawnień.  
Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania.
 

Ważne: dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej, a nie do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, złożonego w celu ustalenia uprawnień do karty parkingowej.
Przed dokonaniem wpłaty należy upewnić się, czy posiadane orzeczenie uprawnia do otrzymania karty parkingowej.


Wpłat można dokonywać w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6  lub na konto MOPS: 

 

67 1020 5226 0000 6202 0417 1617

 
Kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:15, a w ostatnim dniu roboczym miesiąca w godzinach 9:30 do 12:00.

 

Karta parkingowa dla placówki


Składając wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki  wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki. Numer rejestracyjny samochodu będzie wpisany w kartę parkingową wystawioną dla danej placówki.

 

Odbiór karty parkinowej 


W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty. Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz przedłużeniu pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Oświadczenie o upoważnieniu innej osoby do odbioru karty parkingowej można złożyć w momencie składania wniosku o wydanie karty (na druku wniosku).

Przydatne strony:   

www.kartaparkingowa.pl

www.niepelnosprawni.pl

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1438)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818).

Informacje o kartach parkingowych znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa


 

INFORMACJE DODATKOWE


 1. Karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną.
  Z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej korzysta osoba niepełnosprawna, która kieruje  pojazdem samochodowym, a także osoba, która przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową.

 2. Kartę parkingową należy umieścić za przedniej szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

 3. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju oraz w krajach Unii Europejskiej.
  Kierowca pojazdu oznakowanego kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta

 4. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:


 

znaki drogowe
 
 
Attachments:
Download this file (Wniosek o kartę parkingową.pdf)Wniosek o kartę parkingową.pdf[Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej do pobrania]166 kB08-06-2015
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.