logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

 Zasady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111), która weszła
w życie dnia 1 stycznia 2012 roku.

 + Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

+ Pomoc finansowa dla osób usamodzielnianych

+ Harmonogramy wypłat

 


 

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka


Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać świadczenia? 

 •    wniosek o przyznanie pomocy
 •   odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
 •   postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej
 •   dokument potwierdzający miejsce zameldowania  dziecka przed   umieszczeniem w pieczy zastępczej (dzieci pochodzące z Wrocławia - Dział Ewidencji Ludności,  ul. G. Zapolskiej 4) \
 •   orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli posiada)
 •   informacja o numerze rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje  świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, w wysokości:

 • 694,00 zł miesięcznie - w przypadku  dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 
 • 1052,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek w kwocie 211 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.


Ponadto rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka może ubiegać się o przyznanie świadczeń na pokrycie:

 • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
 • kosztów  związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo; 
 • dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 
 • środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych)
 • świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - raz w roku (dotyczy rodzin zastępczych zawodowych)

 
Prowadzący rodzinny dom dziecka oprócz powyższych świadczeń może otrzymać także środki finansowe na:

 •  utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,

 •  pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka;

 • pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Pomoc finansowa dla osób usamodzielnianych

Świadczenia pieniężne dla wychowanków, którzy opuścili rodzinną pieczę zastępczą przed 1 stycznia 2012 r. (zasady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [Dz.U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 ze zm.] oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005r. Nr 6, poz. 45 ze zm.)

 

Podstawą ustalenia wysokości świadczeń jest kwota 1.647 zł.

Osobie pełnoletniej opuszczającej  rodzinę zastępczą przysługuje pomoc pieniężna na:

 • kontynuowanie nauki – przyznawane na dany rok nauki, w wysokości  494,10 zł miesięcznie (30% podstawy) nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
 • usamodzielnienie - przyznawane jednorazowo na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej, wysokość pomocy uzależniona jest od długości pobytu  w rodzinie zastępczej, w której wychowanek przebywał:

      a)   w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1647 zł ( 100% podstawy) - dla osób przebywających w pieczy zastępczej poniżej 2 lat,

-  3294 zł ( 200% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

4941 zł ( 300% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;

 

b) w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem i zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

- 1647 zł ( 100% podstawy) - dla osób przebywających w pieczy zastępczej poniżej 2 lat,

- 3294 zł ( 200% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

- 6588 zł ( 400% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;

 •  zagospodarowanie - przyznawane jednorazowo, w formie rzeczowej, pomoc ta wynosi maksymalnie 4941 zł (300% podstawy), w przypadku usamodzielnianych wychowanków niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomoc ta zawsze jest równa kwocie 4941 zł. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznawana w powiecie osiedlenia się osoby usamodzielnianej.


Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium uprawniającym do pomocy wynosi:

 • dla osoby usamodzielnianej samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 954 zł, tj. 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (kryterium wynosi: 477 złotych)
 • dla osoby usamodzielnianej żyjącej w rodzinie, której  dochód na osobę nie przekracza kwoty 702 zł, tj. 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kryterium wynosi: 351 złotych).

Na podstawie art. 240. ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111) osoby, którym odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu niespełnienia ww. kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki do jej przyznania określone w powyższej ustawie. Świadczenia pieniężne dla wychowanków, którzy opuścili  rodzinną pieczę  zastępczą po  1 stycznia 2012 r. (zasady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [Dz.U. z 2019 r., poz. 1111], która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 roku.)

 

Osobie pełnoletniej opuszczającej  rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną) lub przez okres co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka) przysługuje pomoc pieniężna na:

 • kontynuowanie nauki - w wysokości 526 zł miesięcznie, jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia
 • usamodzielnienie - przyznawane jednorazowo na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej; przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1200 zł; wysokość pomocy uzależniona jest od długości pobytu i formy opieki zastępczej, w której wychowanek przebywał:

a) w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę spokrewnioną z dzieckiem, kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 3470 zł,

b)  w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

- 1735 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 1 roku do 2 lat,
- 3470 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

- 6939 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat.

 • zagospodarowanie - przyznawane jednorazowo w wysokości 1577 zł (3154 zł - w przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia; przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1200 zł. Pomoc na zagospodarowanie  przyznawana jest w powiecie osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Harmonogramy wypłat

 

HARMONOGRAM WYPŁAT RODZINY ZASTĘPCZE 2019 r.

Terminy wypłat

Miesiąc

Dzielnica

Termin wypłaty

Styczeń

Śródmieście, Stare Miasto

28

Fabryczna

29

Krzyki, Psie Pole

30

Luty

Śródmieście, Stare Miasto

20

Fabryczna

21

Krzyki, Psie Pole

22

Marzec

Śródmieście, Stare Miasto

25

Fabryczna

26

Krzyki, Psie Pole

27

Kwiecień

Śródmieście, Stare Miasto

24

Fabryczna

25

Krzyki, Psie Pole

26

Maj

Śródmieście, Stare Miasto

27

Fabryczna

28

Krzyki, Psie Pole

29

Czerwiec

Śródmieście, Stare Miasto

24

Fabryczna

25

Krzyki, Psie Pole

26

Lipiec

Śródmieście, Stare Miasto

24

Fabryczna

25

Krzyki, Psie Pole

26

Sierpień

Śródmieście, Stare Miasto

26

Fabryczna

27

Krzyki, Psie Pole

28

Wrzesień

Śródmieście, Stare Miasto

24

Fabryczna

25

Krzyki, Psie Pole

26

Październik

Śródmieście, Stare Miasto

23

Fabryczna

24

Krzyki, Psie Pole

25

Listopad

Śródmieście, Stare Miasto

25

Fabryczna

26

Krzyki, Psie Pole

27

Grudzień (zastrzegamy zmianę tego terminu)

Śródmieście, Stare Miasto

11

Fabryczna

12

Krzyki, Psie Pole

13

 

HARMONOGRAM WYPŁAT DLA KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ 2019 r.

Terminy wypłat

Miesiąc

Termin wypłaty

Miesiąc

Termin wypłaty

Styczeń

29

Lipiec

25

Luty

21

Sierpień

27

Marzec

26

Wrzesień

25

Kwiecień

25

Październik

24

Maj

28

Listopad

26

Czerwiec

25

Grudzień (zastrzegamy zmianę tego terminu)

12

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.