logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj


Pomoc finansowa dla osób usamodzielnianych


Świadczenia pieniężne dla wychowanków, którzy opuścili  rodzinną pieczę  zastępczą przed 1 stycznia 2012 r
. (z
asady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 ze zm.] oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U z 2005r. Nr 6, poz. 45 ze zm.)

 

Podstawą ustalenia wysokości świadczeń jest kwota 1.647 zł.

Osobie pełnoletniej opuszczającej  rodzinę zastępczą przysługuje pomoc pieniężna na:

  • kontynuowanie nauki – przyznawane na dany rok nauki, w wysokości  494,10 zł miesięcznie (30% podstawy) nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
  • usamodzielnienie - przyznawane jednorazowo na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej, wysokość pomocy uzależniona jest od długości pobytu  w rodzinie zastępczej, w której wychowanek przebywał:

      a)   w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1647 zł ( 100% podstawy) - dla osób przebywających w pieczy zastępczej poniżej 2 lat,

-  3294 zł ( 200% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

4941 zł ( 300% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;

 

b) w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem i zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

- 1647 zł ( 100% podstawy) - dla osób przebywających w pieczy zastępczej poniżej 2 lat,

- 3294 zł ( 200% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

- 6588 zł ( 400% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;

  •  zagospodarowanie - przyznawane jednorazowo, w formie rzeczowej, pomoc ta wynosi maksymalnie 4941 zł (300% podstawy), w przypadku usamodzielnianych wychowanków niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomoc ta zawsze jest równa kwocie 4941 zł. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznawana w powiecie osiedlenia się osoby usamodzielnianej.


Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium uprawniającym do pomocy wynosi:

  • dla osoby usamodzielnianej samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 954 zł, tj. 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (kryterium wynosi: 477 złotych)
  • dla osoby usamodzielnianej żyjącej w rodzinie, której  dochód na osobę nie przekracza kwoty 702 zł, tj. 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kryterium wynosi: 351 złotych).

Na podstawie art. 240. ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332) osoby, którym  odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu niespełnienia w/w kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki do jej przyznania określone w powyższej ustawie. Świadczenia pieniężne dla wychowanków, którzy opuścili  rodzinną pieczę  zastępczą po  1 stycznia 2012 r. (zasady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [Dz. U. z 2015 r., poz. 332], która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 roku.)

 

Osobie pełnoletniej opuszczającej  rodzinę zastępczą lub  rodzinny dom dziecka,  która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną) lub przez okres co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka)  przysługuje pomoc pieniężna na:

  • kontynuowanie nauki - w wysokości 500 zł miesięcznie, jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia
  • usamodzielnienie - przyznawane jednorazowo na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej; przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1.200 zł; wysokość pomocy uzależniona jest od długości pobytu i formy opieki zastępczej, w której wychowanek przebywał:

a) w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę spokrewnioną z dzieckiem, kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 3.300 zł,

b)  w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

- 1.650 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 1 roku do 2 lat,
- 3.300 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

- 6.600 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat.

  • zagospodarowanie - przyznawane jednorazowo w wysokości 1.500 zł (3000 zł - w przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia; przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1.200 zł. Pomoc na zagospodarowanie  przyznawana jest w powiecie osiedlenia się osoby usamodzielnianej.


HARMONOGRAM WYPŁAT DLA KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ 2016 r.

Terminy wypłat

Miesiąc

Termin wypłaty

Miesiąc

Termin wypłaty

Styczeń

26

Lipiec

26

Luty

23

Sierpień

25

Marzec

23

Wrzesień

27

Kwiecień

26

Październik

25

Maj

24

Listopad

24

Czerwiec

23

Grudzień (zastrzegamy zmianę tego terminu)

14

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.