logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomskiej 6 pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj

Wnioski o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (DZ.U.07 nr 230 poz. 1694 ze zm), niezależnie od otrzymanych środków finansowych z PFRON i Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2011 r.  Nr 127 poz. 721 ze zm.)


W zależności od otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala się kryteria obowiązujące na dany rok zatwierdzone przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które zespół opiniujący uwzględnia w pierwszej kolejności przy rozpatrywaniu wniosków na turnus rehabilitacyjny, w oparciu o powyższe Rozporządzenie.


Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest

 1. posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
 2. złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
 1. osoba niepełnosprawna składa wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Centrum Pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania.
 2. osoba niepełnosprawna bezdomna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu. 


Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków  Funduszu;
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,   prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest   organizowany w formie niestacjonarnej;
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 7. łoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 1. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas  pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczelniach i przyjmowanych lekach informacja o stanie zdrowia.


Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:    

 1. wniosek lekarza, o którym mowa powyżej, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna:
 2. opiekun:
 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
 • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby     niepełnosprawnej.

 

Wnioski na turnus rehabilitacyjny  dotyczą  wyłącznie mieszkańców miasta Wrocław.


Obowiązują trzy rodzaje wniosków wraz z załącznikami:

 1. dla osoby dorosłej, wniosek lekarski i oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej (do pobrania)
 2. dla osoby zatrudnionej w Zakładzie Pracy Chronionej, wniosek lekarski i oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej (do pobrania)
 3. dla dziecka, wniosek lekarski i oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej (do pobrania)


W trakcie złożenia wniosku wymagane jest przedstawienie :

 1. wniosku na turnus rehabilitacyjny (oryginał), który jest dostępny w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych ul. Strzegomska 6 (parter, sala 25), tel. 78 22  357 lub na stornie internetowej www.mops.wroclaw.pl – (świadczenia dla osób niepełnosprawnych),
 2. ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2011 r.  Nr 127 poz. 721 ze zm.)(oryginał i ksero),
 3. aktualny wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny z roku 2016 r. (oryginał i ksero),
 4. zaświadczenia o pobieraniu nauki (dotyczy osób w wieku od 16 do 24 r. życia),
 5. w przypadku zalecenia przez lekarza pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym we wniosku lekarskim należy wypełnić dodatkowo informację dotyczącą niezbędnych danych dotyczących  opiekuna. (dotyczy tylko osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym oraz osób niepełnoletnich),
 6. w przypadku rodzin wielodzietnych (dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności) wymagane jest przedstawienie  ważnej legitymacji z programu „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”. Osoby posiadające ważną legitymację mają preferencje przy rozpatrywaniu wniosków na turnus rehabilitacyjny,
 7. Dowód Osobisty wnioskodawcy (do wglądu) lub ksero dowodu osobistego w przypadku składania wniosku w imieniu osoby niepełnosprawnej.
 8. Pełnomocnictwo notarialne/ sądowe do działania w imieniu Wnioskodawcy, w przypadku składania podpisu za wnioskodawcę.


W przypadku otrzymania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego należy:

 1. w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu (powyższy termin 21 dni, dotyczy sytuacji, w której turnusy rehabilitacyjne rozpoczynają się w znacznie krótszym okresie czasu, tj w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia osoby niepełnosprawnej o przyznaniu jej dofinansowania)przekazuje do DAON informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła. (wzór informacji o wyborze turnusu stanowi załącznik Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (załącznik do pobrania )
 2. niedotrzymanie powyższych terminów będzie traktowane jako rezygnacja z otrzymanego dofinansowania,
 3. jeżeli Wnioskodawca nie wykorzysta przyznanego dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego zobowiązany jest niezwłocznie  powiadomić  pisemnie MOPS o rezygnacji z przyznanego dofinansowania.
 4. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczelniach i przyjmowanych lekach informacja o stanie zdrowia.

Zasady przyznawania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 :

Złożone wnioski o przyznanie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wg. następujących zasad, gdzie pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają następujące grupy osób:

 • rodziny objęte programem rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej”,
 • osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia albo w wieku do 24 roku życia uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności niezależnie od korzystania z dofinansowania w latach poprzednich.
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważnym, które nie otrzymały dofinasowania do turnusu rehabilitacyjnego w latach 2014, 2015, 2016 do wyczerpania środków.

Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę dochód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, nie przekraczający 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę i 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej zgodnie
z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Zasady obowiązują po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Wrocławia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2017 r.

 

                                                        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016.2046 t.j.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694)
 3. Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „ dwa plus trzy i jeszcze więcej” przyjęty Uchwałą Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 roku/ Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 41.
 1. Uchwała nr XXXV/724/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie określania zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2016 r. ze środków PFRON.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.