logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomskiej 6 pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Usługi tłumacza języka migowego finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody.

Wnioski o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Strzegomskiej 6, parter sala 25 i tel.  (71) 78-22-339.

Kompletne wnioski o dofinansowania na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku strona jest informowana w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej
z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.
Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza w organach administracji publicznej.
Dofinansowanie zostaje przekazane po dostarczeniu faktury/rachunku, zgodnie z zawartą wcześniej umową.
Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto Wnioskodawcy.

wnioski na dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego

Dodatkowo pragniemy poinformować, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów nauki języka migowego bezpośrednio w PFRON informacje i wnioski tutaj

Zasady przyznawania dofinansowania do tłumacz języka migowego i tłumacza przewodnika  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 :

 1. W roku 2017 ustala się maksymalną stawkę za usługę (1 godzina zegarowa) tłumacza języka migowego w wysokości 40 zł brutto, oraz maksymalną stawkę za usługę tłumacz przewodnika w wysokości 20 zł brutto.
 2. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, straży gminnej oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach.
 3. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas zajęć na uczelni wyższej zgodnie z ustawą
  o szkolnictwie wyższym.
 4. Osoba świadcząca usługi tłumacza języka migowego winna być wpisana do rejestru tłumaczy prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego
 5. Rozliczenie usługi tłumacz języka migowego lub tłumacza przewodnika odbywa się na podstawie przedłożonej faktury lub rachunku.

Zasady obowiązują po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Wrocławia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2017 r.

                                              Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowano na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016.2046),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2015 roku poz. 926 ze zm.)
 3. Uchwała Nr XXXV/724/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie określenia zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2017 roku ze środków PFRON.
 4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011, Nr 209, poz. 1243).

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.