logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomskiej 6 pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj

PARTER SALA NR 25,
TEL: 71 78-22-339O dofinansowanie ze środków Funduszu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się:

osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli: przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
 
 •     50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 •     65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


Dołączając następujące dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osoby dorosłej (do pobrania w formacie pdf.);
 2. wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla dziecka (do pobrania w formacie pdf.)
 3. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (dotyczy osób dorosłych) albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci i młodzieży) - oryginał do wglądu,
 4. ksero karty zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 5. dowód osobisty do wglądu,
 6. oświadczenie o dochodach (do pobrania w formacie pdf.),
 7. Kosztorys lub rachunek pro-forma, albo faktura VAT - zapłaconą gotówką z informacją:
  • Koszt całkowity
  • Udział Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Udział Pacjenta
Wnioski dotyczą wyłącznie mieszkańców Wrocławia.


Kompletne wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia.
W przypadku braku środków finansowych z PFRON wnioski będą rozpatrzone negatywnie. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy ponownie złożyć komplet dokumentów.

Faktury za zaopatrzenie comiesięczne tj. worki, cewniki, pampersy składa się raz na miesiąc, co kwartał lub raz na rok wraz
z pełną dokumentacją. Za każdym razem należy złożyć nowy wniosek. Wnioski i faktury należy składać najpóźniej do 15 grudnia br.

W przypadku składania wniosku przez osobę inną niż wnioskodawca, wymagany jest dowód osobisty wnioskodawcy, oraz podpisy złożone przez wnioskodawcę na składanych wnioskach oraz oświadczeniu o dochodach. Osoba inna niż wnioskodawca może złożyć podpis na dokumentach tylko w przypadku przedstawienia upoważnienia potwierdzonego notarialnie lub sądownie. Dotyczy to również osób upoważnionych do odbioru dofinansowania - gotówki w kasie MOPS. Upoważnienie do odbioru gotówki w kasie MOPS podpisane w obecności pracownika socjalnego ważne jest przez 6 miesięcy od daty podpisania.
 


Zasady przyznawania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 :
 

W związku z niewystarczającymi środkami z PFRON przekazanymi na zadania realizowane przez Powiat Miasto Wrocław w roku 2017, a także dokonanym podziałem przez Prezydenta Wrocławia i ograniczonymi środkami w pozycji: dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, tut. Ośrodek opracował zasady przyznawania dofinansowania do programu dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych j.n.:

 1. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 150% sumy kwoty limitu cenowego Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 1. Ze względu na zwiększony limit i możliwość otrzymania dofinansowania
  do 2 aparatów słuchowych z NFZ, a także skrócenia okresu oczekiwania na przyznanie limitu z NFZ do systemów wspomagających słyszenie (z 10 do 5 lat),
  w roku 2017 osoba dorosła może ubiegać się o dofinansowanie środków PFRON do aparatu słuchowego i systemu wspomagającego słyszenie do 100% sumy kwoty limitu cenowego Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 1. W 2017 roku o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych
  i środków pomocniczych można otrzymać na podstawie oryginałów Faktur VAT wystawionych w 2017 oraz w 2016 roku.
 1. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę :
 • dochód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekraczający 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę i 65% przeciętnego wynagrodzenia
  w przypadku osoby samotnej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.,
 • środki PFRON przekazane na realizację zadań w 2017 r.

Zasady obowiązują po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Wrocławia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2017 r.


                                                                                                       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Opracowano na podstawie :

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( U. 2016.2046).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( U. 2015 r. poz. 926 ze zm.).
 3. Uchwała nr XXXV/724/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie określania zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2017 r. ze środków PFRON.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.