logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

PARTER SALA NR 25,
TEL: 71 78-22-339

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ubiegać się mogą :

 1. Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

        dołączając następujące dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby dorosłej 
 2. wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka 
 3. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (dotyczy osób dorosłych) albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci i młodzieży) - oryginał do wglądu;
 4. zaświadczenie od lekarza specjalisty - zgodnie ze schorzeniem - zawierające: nazwę schorzenia po polsku oraz uzasadnienie wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego do indywidualnej rehabilitacji w warunkach domowych  oraz nazwę sprzętu rehabilitacyjnego (ważne w danym roku kalendarzowym)
 5. kosztorys lub rachunek pro - forma, wraz z pieczątką sklepu, nr konta bankowego oraz podpisem osoby wystawiającej dany dokument,
 6. dowód osobisty do wglądu.
 1. Jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
   
Osoba ubiegająca się o ten rodzaj dofinansowania obowiązana jest złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Kompletne wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia.  W przypadku braku środków finansowych z PFRON wnioski będą rozpatrzone negatywnie. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy ponownie złożyć komplet dokumentów.

Zaświadczenie lekarskie wydane na potrzeby MOPS w związku z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ważne jest w roku kalendarzowym, w którym zostało wydane.

 
 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.