logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomskiej 6 pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj

PARTER SALA NR 25,
TEL: 71 78-22-339

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ubiegać się mogą :

 1. Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

        dołączając następujące dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby dorosłej 
 2. wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka 
 3. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (dotyczy osób dorosłych) albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci i młodzieży) - oryginał do wglądu;
 4. zaświadczenie od lekarza specjalisty - zgodnie ze schorzeniem - zawierające: nazwę schorzenia po polsku oraz uzasadnienie wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego do indywidualnej rehabilitacji w warunkach domowych  oraz nazwę sprzętu rehabilitacyjnego
 5. kosztorys lub rachunek pro - forma, wraz z pieczątką sklepu, nr konta bankowego oraz podpisem osoby wystawiającej dany dokument,
 6. dowód osobisty do wglądu.
 1. Jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
   
Osoba ubiegająca się o ten rodzaj dofinansowania obowiązana jest złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Kompletne wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia.  W przypadku braku środków finansowych z PFRON wnioski będą rozpatrzone negatywnie. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy ponownie złożyć komplet dokumentów.

 
 

Zasady przyznawania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 :

Maksymalne dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego w 2017 wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością złożenia, do wyczerpania przydzielonych środków, z uwzględnieniem obowiązujących poniżej zasad :

Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę:

 • stopień i rodzaj niepełnosprawności,
 • rodzaj schorzenia,
 • potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu,
 • liczbę osób w gospodarstwie domowym,
 • dochody na osobę w gospodarstwie domowym,
 • cena sprzętu,
 • środki PFRON przekazane na realizację zadań w 2017 r.

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie prawo do obniżenia dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego po weryfikacji średniej wartości rynkowej.

DAON nie refunduje łóżek masujących, foteli masujących (relaksacyjnych), wanien
z hydromasażem, oraz sprzętu służącego do leczenia, diagnozowania lub zastępującego niesprawne organy, sprzętów medycznych (np. koncentrator tlenu, lampa Bioptron).

Zasady obowiązują po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Wrocławia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2017 r.                  

                                                           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowano na podstawie :

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016.2046)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2015 roku poz. 926 ze zm.)
 3. Uchwała Nr XXXV/724/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie określenia zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2017 roku ze środków PFRON.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.