logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  (71) 78 23 595

tel. (71) 78 23 594


ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48Wyszukaj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaprasza do kontaktu osoby, które są zainteresowane pełnieniem funkcji opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Kandydaci, którzy chcą pełnić funkcję opiekuna prawnego lub kuratora powinni spełniać przesłanki określone w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.), tj. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych oraz dawać rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków opiekuna lub kuratora.

 

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może zostać osoba, co do której  zachodzi prawdopodobieństwo, iż nie wywiąże się ona należycie z powierzonych obowiązków. Przyczyny takiej oceny mogą być zawinione (np. naganny tryb życia, karalność, uzależnienie od alkoholu, niechęć do osoby, którą ma reprezentować itp.), jak i niezawinione (np. zły stan zdrowia kandydata, nadmierne obciążenie obowiązkami zawodowymi itp.).

 

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Sąd opiekuńczy wykonywa nadzór nad sprawowaniem opieki, zaznajamiając się bieżąco z działalnością opiekuna oraz udzielając mu wskazówek i poleceń. Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.

 

Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy.

 

W przypadku przyznania przez sąd wynagrodzenia, wypłacane jest ono przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 772 59 87

 

Podstawa prawna:

 

1)    ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.)

2)    ustawa z dnia z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198 ze zm.)

Opiekun albo kurator powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką. W braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, a jeżeli pozostający pod opieką przebywa we właściwej placówce, sąd może się zwrócić także do tej placówki. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.