logo BIP

MOPS informacja

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  (71) 78 23 595

tel. (71) 78 23 594


ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48Wyszukaj

  1. Szczegóły związane z programem na  rok 2018 w linku poniżej:

      2. Szczegóły związane z programem na  rok 2017:

W terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Gmina Wrocław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu realizuje zadania publiczne w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


W terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Gmina Wrocław/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu realizuje zadania publiczne w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadań:

W 2016 r. z pracy socjalnej w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrocławiu skorzystało 2 156 osób i rodzin, u których zdiagnozowano bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Z uwagi na problemy dorosłych opiekunów typu: niskie kompetencje rodzicielskie, wyuczona bezradność, nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, etc. dzieci z tych rodzin zagrożone są niekorzystnymi zjawiskami społecznymi i psychologicznymi, a w konsekwencji wykluczeniem społecznym. Aby zniwelować to ryzyko konieczne jest udzielenie rodzinom specjalistycznego wsparcia adekwatnie do zdiagnozowanych w środowisku potrzeb.
W podobnej sytuacji są dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, które z powodu swoich trudnych doświadczeń życiowych, problemów w rodzinach biologicznych
i nabytych deficytów wymagają specjalnej uwagi i podejścia wychowawczego pozwalających zniwelować ryzyko wykluczenia społecznego. Wsparcia wymaga cała rodzina zastępcza – zarówno dzieci w niej przebywające jak i opiekunowie zastępczy, którzy znaleźli się w nowej roli. W 2016 roku opieką koordynatorów i pracowników socjalnych objęto 870 rodzin zastępczych, w których przebywało 1 060 dzieci.
Sposoby i warunki wspierania rodzin biologicznych z problemami opiekuńczo – wychowawczymi jak i rodzin zastępczych reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wskazuje jako podstawowe formy pomocy objęcie ww. środowisk wsparciem asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Celem ogólnym realizacji zadań jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego dzieci przebywających we wrocławskich rodzinach zastępczych oraz rodzinach biologicznych, w których zdiagnozowano problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo– wychowawczych.


Cele szczegółowe: poprawa funkcjonowania i wypełniania przypisanych ról wychowawczych przez opiekunów w 225 rodzinach biologicznych oraz 135 rodzinach zastępczych.

Działania:

  • prowadzenie przez 15 asystentów rodziny działań wspierających wobec 225 rodzin biologicznych w formie: wspólnego opracowania planu pomocy rodzinie, wspierania aktywności społecznej rodzin, wspierania w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i podejmowaniu pracy, prowadzenia konsultacji wychowawczych wobec rodziców, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, psychologicznych, edukacji dot. prowadzenia gospodarstwa domowego, itp.
  • prowadzenie przez 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej działań wspierających wobec 135 rodzin zastępczych w formie: wsparcia w wypełnianiu zadań rodziny zastępczej, przygotowania planu pomocy dziecku, zapewnienia specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, rehabilitacyjnej, edukacyjnej), udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin, itp.


Budżet zadań:
Całkowita wartość 1 086 721,20 zł, w tym: 594 000,00zł dotacji MRPiPS i 492 721,20 zł wkładu Gminy Wrocław.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.