logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj


Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 06.01.02-02-0002/17-00 z dnia 22.09.2017r.

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa
6 Infrastruktura spójności społecznej
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Podziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w postaci czterech mieszkań wspomaganych, związanych z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Z realizacji projektu wynikać będzie szereg korzyści, które obejmować będą zarówno sferę ekonomiczną,  jak i społeczną. Przede wszystkim wpłynie na poprawę jakości usług publicznych ograniczających wykluczenie społeczne oraz poprawę funkcjonowania infrastruktury społecznej.

Projekt polega na przebudowie, remoncie i wyposażeniu infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezdomności, przemocy, wychodzenia z pieczy zastępczej. Wsparcie będzie powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej, mającej na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny: 100 218,67 PLN
  • Kwota dofinansowania: 567 905, 77 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 668 124, 44 PLN

 Jednostki Gminy zaangażowane w realizację projektu:  

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.