logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej
 

W okresie 25.09.2018 – 30.06.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w imieniu Gminy Wrocław, realizuje projekt pt. „PAS – ja”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu

Projekt odpowiada na problem pogłębiającego się osamotnienia społecznego i trudności z integracją społeczną, w tym zawodową, mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem (lub już ich doświadczających), korzystających ze wsparcia MOPS.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) 180 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym klientów MOPS Wrocław poprzez zastosowanie wobec nich instrumentów aktywnej integracji w okresie 25.09.2018  - 30.06.2020. Osiągnięcie celu głównego przybliży realizacja celów szczegółowych, tj.: wzmocnienie więzi w środowiskach lokalnych oraz zwiększenie poziomu aktywności społecznej, kompetencji osobistych i umiejętności życiowych uczestników projektu.

Działania 

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w ramach Programów Aktywności Lokalnych* (2 tury po 8 grup), poprzez zastosowanie wobec uczestników usług aktywnej integracji o charakterze społecznym: intensywnej pracy socjalnej, treningów rozwoju osobistego/ aktywności społecznej/ umiejętności życiowych/ autoprezentacji, poradnictwa indywidualnego, indywidualnego wsparcia z zakresu nowoczesnych technologii, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Przewidziano także wsparcie towarzyszące, m.in. opiekę nad osobą zależną/dzieckiem i ubezpieczenie NNW.

*Program Aktywności Lokalnej (PAL) jest to działanie skierowane do konkretnego środowiska lub członków danej społeczności lokalnej (np. gminy, dzielnicy, osiedla) i ich otoczenia. PAL umożliwia realizację działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów grup oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez usługi aktywnej integracji o  charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. Narzędzie to określa: cele oraz przewidywane rezultaty PAL, jego adresatów, opis planowanych działań i metody realizacji PAL, czas trwania i harmonogram realizacji poszczególnych działań, diagnozę opartą na  wskaźnikach lub badaniach uzasadniającą wybór środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym i wymagającego wsparcia.

Przewidywane efekty realizacji projektu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 180
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 62
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej – 110
Liczba przeprowadzonych inicjatyw Społecznych – 15.

Finansowanie 

Wartość projektu: 1 478 268,32 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 256 528,05 zł.

Biuro Projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny (Zespół ds. Aktywizacji i Integracji)
ul. Hubska 30-32
50-502 Wrocław
tel. 71/ 78-49-605, 71/ 78-23-573

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.