logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

Aktywna Polanka

 Program Aktywności Lokalnej „Aktywna Polanka”. Bezpośrednim oddziaływaniem w ramach aktywnej integracji objęliśmy 28 uczestników Programu i otoczenie tych osób na Osiedlach Karłowice, Różanka, Polanka. Program bazuje na analizie sytuacji społecznej tj. Mapie Zasobów i Potrzeb, która jest aktualizowana raz do roku. Szczególnie niepokojącym faktem jest duża liczba osób długotrwale bezrobotnych, która może bowiem stanowić potencjalną grupę świadczeniobiorców pomocy społecznej. Stąd też „Program Aktywności Lokalnej” realizowany w Zespole Terenowej Pracy Socjalnej nr 10 stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczności lokalnych i proponuje uczestnikom instrumenty aktywnej integracji, dzięki czemu uczestnicy otrzymają wielopłaszczyznową pomoc i wsparcie.Projekt został ukierunkowany na:aktywizację,która pozwala na branie odpowiedzialności przez mieszkańców,  nie tylko „działanie” ale również wykonywanie czynności na rzecz siebie lub sąsiedztwa, które ktoś zaplanował, ale także na współplanowanie, współkoordynację, współewaluację;integrację,która zakłada łączenie mieszkańców tych którzy znajdują się na marginesie społeczności, tych którzy nie radzą sobie oraz tych którzy reprezentują lokalne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa i dysponują rozmaitymi zasobami,edukację,która ma dawać, bez względów na dostępność do rozmaitych zasobów, poczucie sprawstwa, kompetencji, siły, odpowiedzialności, wreszcie wolności.Działania dobrane do indywidualnych potrzeb są zróżnicowane w formie i rozłożone w czasie. Planowane działania aktywizacyjne uwzględniają sytuację życiową mieszkańców, dlatego też w tym roku biorąc pod uwagę, że uczestnikami są osoby długotrwale bezrobotne, nie proponujemy im kursów zawodowych. Tegoroczni uczestnicy potrzebują silnego wsparcia w przełamywaniu wewnętrznej izolacji, odbudowywaniu kompetencji społecznych. Aktywizacja zawodowa jest dla nich dużo odleglejszym wyzwaniem. Przygotowany Program Aktywności Lokalnej „Aktywna Polanka” zakłada wzmocnienie jednostek i grup, które mają duże trudności z odnalezieniem się w społeczno-ekonomicznej rzeczywistości. Jest to proces długotrwały, wymagający połączonego wysiłku oraz partnerskiej współpracy pomiędzy głównymi aktorami lokalnymi: instytucjami samorządowymi (główną rolą odgrywa tu ośrodek pomocy społecznej), organizacjami pozarządowymi oraz nieformalnymi grupami mieszkańców. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu polega więc także na udzielaniu pomocy w postaci materialnej i niematerialnej osobom, które nie są w stanie pokonać i problemów społecznych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Preferowany model polityki społecznej polega nie tylko na udzielaniu pomocy osobom potrzebującym wsparcia w znalezieniu jakiejkolwiek pracy, czy też zapewnieniu tym osobom podstawowych świadczeń z pomocy społecznej. Koncentruje się on raczej na pracy z klientem pomocy społecznej, a więc bardzo często z osobą wykluczoną społecznie. Wsparcie to polega przede wszystkim na realizacji różnego typu działań aktywizujących społecznie, a także działań integrujących osobę wykluczoną ze społecznością lokalną i jej najbliższym otoczeniem. Coraz ważniejsza staje się kompleksowa i trwała pomoc polegająca bardzo często na zapewnieniu możliwości godzenia życia zawodowego i rodzinnego.Partnerstwo Polanka:Niezmiernie ważną cechą partnerstw lokalnych jest współpraca partnerów na każdym etapie realizacji określonych działań prorozwojowych. Partnerstwo utworzone z inspiracji lokalnych liderów jest najbliższe ideałowi, wyczerpuje bowiem nieomal w pełni zasadę oddolności działania i społecznego zaangażowania. 27 marca 2008 roku doszło do podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej rożnych podmiotów, instytucji, organizacji pozarządowych na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji mieszkańców osiedli Karłowice, Różanka, Polanka. W preambule tego porozumienia wskazuje się na to, że Partnerzy wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy, korzystają z własnych doświadczeń, łączą swoje zasoby, wiedzę, wymieniają się informacjami. Powstałe w ten sposób Partnerstwo Polanka pomaga w aktywizowaniu grup wymagających pomocy, zachęca do współpracy przy definiowaniu problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie lokalnym. Świadomość, że oddolne inicjatywy można realizować, a lepsze efekty osiąga się przez  współpracę a nie spory, motywuje do natężonej pracy i podejmowania nowych zadań. Gdy instytucje  zaczynają ze sobą współpracować, współdziałać tworzą „nową instytucję” z jej własną tożsamością. Wszystko to powoduje, że zwiększa się potencjał, dzięki czemu możliwe staje się zrealizowanie zadań ambitniejszych, które dają nową perspektywę rozwoju lokalnego. W 2013 roku Program Aktywności Lokalnej realizujemy wspólnie z:Liceum Ogólnokształcącym nr X ul. Piesza 1 we Wrocławiu;Komisariatem Policji Wrocław Psie Pole pl. Piłsudskiego 6/8 we Wrocławiu;Prowincją Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych ul. Al. J.  Kasprowicza 26 Wrocław;Radą Osiedla Karłowice- Różanka ul. Bałtycka 8 we Wrocławiu;Salonikiem Trzech Muz ul. Zawalna 7 we Wrocławiu;Szkołą Podstawową nr 50 ul. Czeska 38 we Wrocławiu;  

Aktywne Zawidawie

  Program Aktywności Lokalnej ‘Aktywne Zawidawie’   Program Aktywności Lokalnej „Aktywne Zawidawie” realizowany jest od 2013 r. przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 10 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i jest częścią projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014/2015 Program  skierowany jest do grupy liczącej 12 osób, mieszkających w dzielnicy Psiego Pola. Są to ofiary przemocy u których została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 01 sierpnia 2010 roku. Z analizy danych dotyczących przemocy domowej wynika, że na przestrzeni ubiegłych lat problem ten stale się nasila. Wraz z coraz częstszym występowaniem aktów przemocy domowej stopniowo powiększa się grupa osób dotkniętych negatywnymi skutkami tego palącego problemu społecznego. W Zespole Terenowej Pracy Socjalnej nr 10 w 2013 roku zostało założonych 56 Niebieskich Kart, odbyło się 982 spotkania Grup Roboczych. Największą grupą ofiar przemocy domowej są kobiety, stanowią ponad połowę ogólnej liczby pokrzywdzonych. Doznanie przemocy na jakimś etapie życia nie determinuje dalszej drogi życiowej. Ktoś kto doświadczył przemocy nie musi być zawsze krzywdzony. Jeżeli osoba krzywdzona spotka osobę wspierającą, godną zaufania, możliwe staje się wychodzenie z kryzysu. Pomoc ofiarom przemocy jest skuteczna tylko wtedy gdy korzysta się z kompleksowego wsparcia specjalistów oraz  poradnictwa prawnego. Osoba doznająca przemocy zatraca pewność, czy to co się dzieje w jej życiu jest normą, czy od niej już odbiega. Podzielenie się traumatycznym doświadczeniem związanym z przemocą jest warunkiem odzyskania wiary we własne siły i sens życia.   Głównymi celami Programu są: 1.     Zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego. 2.     Zwiększenie świadomości własnych praw i przywilejów, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 3.     Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych 4.     Zwiększenie umiejętności tworzenia planów na przyszłość oraz pozytywnego myślenia. Będą one realizowane poprzez zastosowanie następujących Instrumentów Aktywnej Integracji: 1.    Pracowni Rodzinnej 2.    Grupy Wsparcia 3.    Warsztatów Arteterapii 4.    Animatora Lokalnego  5.    Warsztatów Autoprezentacji -  Metamorfoza 6.    Warsztatów Decoupage. Dodatkowo w ramach Programu będą organizowane działania o charakterze środowiskowym, m.in. festyny, pikniki i wyjścia edukacyjne, a także inicjatywy społeczne.       Koordynator PAL 'Aktywne Zawidawie' – Katarzyna Kopycka tel. 071 77 25 992 Animator Lokalny PAL 'Aktywne Zawidawie' – Agnieszka Cymerkiewicz  tel. 071 78 23 540    
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.