logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

WyszukajInformacja na temat projektu  

„Wrocław Miastem Aktywnych”
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 
 
O Projekcie.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej realizuje projekt systemowy „Wrocław Miastem Aktywnych”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01.03.2008r. do 31.12.2008r.

Do Projektu zapraszamy osoby bezrobotne, długotrwale korzystające z pomocy społecznej, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, zamieszkałe na terenie Wrocławia.

W ramach projektu przewiduje się zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym:
- aktywizacje zawodową (np. udział w CIS, KIS i pracach społecznie użytecznych),
- aktywizację zdrowotną (np. badania lekarskie),
- aktywizację społeczną (np. grupy wsparcia i samopomocowe)
- aktywizację edukacyjną (np. podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych)
 

Cel Projektu.
Celem projektu „Wrocław Miastem Aktywnych” jest zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także:


- wzrost samooceny i motywacji do zmiany,
- wzrost umiejętności psychospołecznych,
- wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych,
- zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
- podnoszenie kompetencji zawodowych.

 
 
Planowane działania.
Planuję się zawarcie 276 kontraktów socjalnych jak również zawarcie 24 indywidualnych programów usamodzielniania. Działania podejmowanie w Projekcie będą zmierzały do zapewnienia pomocy finansowej w postaci wsparcia dochodowego dla 300 osób. Wsparcie to udzielane będzie w postaci zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych. Biuro Projektu prowadzi działania których rezultatem będzie organizacja treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 300 podopiecznych Projektu. Dzięki wsparciu specjalistów w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji, 60 osób skorzysta z zajęć w ramach podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji zawodowych oraz językowych. 150 osób skorzysta z badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy Projektu „Wrocław Miastem Aktywnych” zostaną skierowani do Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej lub na prace społecznie-użyteczne. Wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna zatrudniona w projekcie przeprowadzi zajęcia dla uczestników Projektu z zakresu terapii psychologicznej, rodzinnej
i psychospołecznej. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty co najmniej dwoma instrumentami aktywnej integracji.
Działania informacyjno-promocyjne będą koncentrowały się na rozpropagowaniu idei projektu „Wrocław Miastem Aktywnych” oraz na rozpropagowaniu roli Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy Projektu otrzymają materiały informacyjno-promocyjne, m.in. ulotki, kalendarze promocyjne, teczki, długopisy, kubki itp. Na potrzeby informacyjne Projektu, powstanie prezentacja multimedialna. Biuro Projektu, miejsca szkoleń, jednostki organizacyjne MOPS zostaną oznakowane za pomocą m.in. tabliczek „EFS”. Budynek, w którym mieści się Biuro Projektu zostanie oznaczony tablicą zawierającą logo UE, PO KL, EFS, MOPS oraz herb Wrocławia. Pierwsza informacja prasowa dot. wdrażania Projektu, ukaże się 19 maja br. w „Gazecie Wyborczej” – wydanie lokalne. Planuje się także działania informacyjne w prasie, radiu oraz telewizji. Nietuzinkową formą informacji i promocji projektu jest Kronika Projektu, w której opisane zostaną ważniejsze wydarzenia związane z wdrażaniem projektu.
Na zakończenie projektu odbędzie się seminarium upowszechniające zarówno idee Europejskiego Funduszu Społecznego jak i działania oraz rezultaty osiągnięte w Projekcie „Wrocław Miastem Aktywnych”.

 
Zarządzanie Projektem.
Nad prawidłową i sprawną realizacją projektu czuwa Kierownik Projektu, jego Asystent, księgowa projektu, specjalista ds. finansowo-księgowych, pracownik administracyjno-biurowy, specjalista ds.monitoringu i ewaluacji, specjalista ds. zamówień publicznych oraz specjalista ds. promocji i informacji. Biuro Projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które mieści się przy pl. Solidarności 1/3/5, pok. 24 (IIp.), tel./fax 71 784 96 05.

Zapraszmy na stronę internetową: www.efs.gov.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.