logo BIP

MOPS informacja

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  (71) 78 23 595

tel. (71) 78 23 594


ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48WyszukajInformacja na temat projektu  

„Wrocław Miastem Aktywnych”
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 
 
O Projekcie.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej realizuje projekt systemowy „Wrocław Miastem Aktywnych”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01.03.2008r. do 31.12.2008r.

Do Projektu zapraszamy osoby bezrobotne, długotrwale korzystające z pomocy społecznej, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, zamieszkałe na terenie Wrocławia.

W ramach projektu przewiduje się zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym:
- aktywizacje zawodową (np. udział w CIS, KIS i pracach społecznie użytecznych),
- aktywizację zdrowotną (np. badania lekarskie),
- aktywizację społeczną (np. grupy wsparcia i samopomocowe)
- aktywizację edukacyjną (np. podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych)
 

Cel Projektu.
Celem projektu „Wrocław Miastem Aktywnych” jest zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także:


- wzrost samooceny i motywacji do zmiany,
- wzrost umiejętności psychospołecznych,
- wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych,
- zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
- podnoszenie kompetencji zawodowych.

 
 
Planowane działania.
Planuję się zawarcie 276 kontraktów socjalnych jak również zawarcie 24 indywidualnych programów usamodzielniania. Działania podejmowanie w Projekcie będą zmierzały do zapewnienia pomocy finansowej w postaci wsparcia dochodowego dla 300 osób. Wsparcie to udzielane będzie w postaci zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych. Biuro Projektu prowadzi działania których rezultatem będzie organizacja treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 300 podopiecznych Projektu. Dzięki wsparciu specjalistów w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji, 60 osób skorzysta z zajęć w ramach podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji zawodowych oraz językowych. 150 osób skorzysta z badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy Projektu „Wrocław Miastem Aktywnych” zostaną skierowani do Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej lub na prace społecznie-użyteczne. Wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna zatrudniona w projekcie przeprowadzi zajęcia dla uczestników Projektu z zakresu terapii psychologicznej, rodzinnej
i psychospołecznej. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty co najmniej dwoma instrumentami aktywnej integracji.
Działania informacyjno-promocyjne będą koncentrowały się na rozpropagowaniu idei projektu „Wrocław Miastem Aktywnych” oraz na rozpropagowaniu roli Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy Projektu otrzymają materiały informacyjno-promocyjne, m.in. ulotki, kalendarze promocyjne, teczki, długopisy, kubki itp. Na potrzeby informacyjne Projektu, powstanie prezentacja multimedialna. Biuro Projektu, miejsca szkoleń, jednostki organizacyjne MOPS zostaną oznakowane za pomocą m.in. tabliczek „EFS”. Budynek, w którym mieści się Biuro Projektu zostanie oznaczony tablicą zawierającą logo UE, PO KL, EFS, MOPS oraz herb Wrocławia. Pierwsza informacja prasowa dot. wdrażania Projektu, ukaże się 19 maja br. w „Gazecie Wyborczej” – wydanie lokalne. Planuje się także działania informacyjne w prasie, radiu oraz telewizji. Nietuzinkową formą informacji i promocji projektu jest Kronika Projektu, w której opisane zostaną ważniejsze wydarzenia związane z wdrażaniem projektu.
Na zakończenie projektu odbędzie się seminarium upowszechniające zarówno idee Europejskiego Funduszu Społecznego jak i działania oraz rezultaty osiągnięte w Projekcie „Wrocław Miastem Aktywnych”.

 
Zarządzanie Projektem.
Nad prawidłową i sprawną realizacją projektu czuwa Kierownik Projektu, jego Asystent, księgowa projektu, specjalista ds. finansowo-księgowych, pracownik administracyjno-biurowy, specjalista ds.monitoringu i ewaluacji, specjalista ds. zamówień publicznych oraz specjalista ds. promocji i informacji. Biuro Projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które mieści się przy pl. Solidarności 1/3/5, pok. 24 (IIp.), tel./fax 71 784 96 05.

Zapraszmy na stronę internetową: www.efs.gov.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.