logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj


 

Program Aktywności Lokalnej „Aktywna Polanka”.

Bezpośrednim oddziaływaniem w ramach aktywnej integracji objęliśmy 28 uczestników Programu i otoczenie tych osób na Osiedlach Karłowice, Różanka, Polanka. Program bazuje na analizie sytuacji społecznej tj. Mapie Zasobów i Potrzeb, która jest aktualizowana raz do roku. Szczególnie niepokojącym faktem jest duża liczba osób długotrwale bezrobotnych, która może bowiem stanowić potencjalną grupę świadczeniobiorców pomocy społecznej. Stąd też „Program Aktywności Lokalnej” realizowany w Zespole Terenowej Pracy Socjalnej nr 10 stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczności lokalnych i proponuje uczestnikom instrumenty aktywnej integracji, dzięki czemu uczestnicy otrzymają wielopłaszczyznową pomoc i wsparcie.

Projekt został ukierunkowany na:

  • aktywizację,która pozwala na branie odpowiedzialności przez mieszkańców,  nie tylko „działanie” ale również wykonywanie czynności na rzecz siebie lub sąsiedztwa, które ktoś zaplanował, ale także na współplanowanie, współkoordynację, współewaluację;
  • integrację,która zakłada łączenie mieszkańców tych którzy znajdują się na marginesie społeczności, tych którzy nie radzą sobie oraz tych którzy reprezentują lokalne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa i dysponują rozmaitymi zasobami,
  • edukację,która ma dawać, bez względów na dostępność do rozmaitych zasobów, poczucie sprawstwa, kompetencji, siły, odpowiedzialności, wreszcie wolności.

Działania dobrane do indywidualnych potrzeb są zróżnicowane w formie i rozłożone w czasie. Planowane działania aktywizacyjne uwzględniają sytuację życiową mieszkańców, dlatego też w tym roku biorąc pod uwagę, że uczestnikami są osoby długotrwale bezrobotne, nie proponujemy im kursów zawodowych. Tegoroczni uczestnicy potrzebują silnego wsparcia w przełamywaniu wewnętrznej izolacji, odbudowywaniu kompetencji społecznych. Aktywizacja zawodowa jest dla nich dużo odleglejszym wyzwaniem. Przygotowany Program Aktywności Lokalnej „Aktywna Polanka” zakłada wzmocnienie jednostek i grup, które mają duże trudności z odnalezieniem się w społeczno-ekonomicznej rzeczywistości. Jest to proces długotrwały, wymagający połączonego wysiłku oraz partnerskiej współpracy pomiędzy głównymi aktorami lokalnymi: instytucjami samorządowymi (główną rolą odgrywa tu ośrodek pomocy społecznej), organizacjami pozarządowymi oraz nieformalnymi grupami mieszkańców. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu polega więc także na udzielaniu pomocy w postaci materialnej i niematerialnej osobom, które nie są w stanie pokonać i problemów społecznych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Preferowany model polityki społecznej polega nie tylko na udzielaniu pomocy osobom potrzebującym wsparcia w znalezieniu jakiejkolwiek pracy, czy też zapewnieniu tym osobom podstawowych świadczeń z pomocy społecznej. Koncentruje się on raczej na pracy z klientem pomocy społecznej, a więc bardzo często z osobą wykluczoną społecznie. Wsparcie to polega przede wszystkim na realizacji różnego typu działań aktywizujących społecznie, a także działań integrujących osobę wykluczoną ze społecznością lokalną i jej najbliższym otoczeniem. Coraz ważniejsza staje się kompleksowa i trwała pomoc polegająca bardzo często na zapewnieniu możliwości godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Partnerstwo Polanka:

Niezmiernie ważną cechą partnerstw lokalnych jest współpraca partnerów na każdym etapie realizacji określonych działań prorozwojowych. Partnerstwo utworzone z inspiracji lokalnych liderów jest najbliższe ideałowi, wyczerpuje bowiem nieomal w pełni zasadę oddolności działania i społecznego zaangażowania. 27 marca 2008 roku doszło do podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej rożnych podmiotów, instytucji, organizacji pozarządowych na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji mieszkańców osiedli Karłowice, Różanka, Polanka. W preambule tego porozumienia wskazuje się na to, że Partnerzy wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy, korzystają z własnych doświadczeń, łączą swoje zasoby, wiedzę, wymieniają się informacjami. Powstałe w ten sposób Partnerstwo Polanka pomaga w aktywizowaniu grup wymagających pomocy, zachęca do współpracy przy definiowaniu problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie lokalnym. Świadomość, że oddolne inicjatywy można realizować, a lepsze efekty osiąga się przez  współpracę a nie spory, motywuje do natężonej pracy i podejmowania nowych zadań. Gdy instytucje  zaczynają ze sobą współpracować, współdziałać tworzą „nową instytucję” z jej własną tożsamością. Wszystko to powoduje, że zwiększa się potencjał, dzięki czemu możliwe staje się zrealizowanie zadań ambitniejszych, które dają nową perspektywę rozwoju lokalnego. W 2013 roku Program Aktywności Lokalnej realizujemy wspólnie z:

  • Liceum Ogólnokształcącym nr X ul. Piesza 1 we Wrocławiu;
  • Komisariatem Policji Wrocław Psie Pole pl. Piłsudskiego 6/8 we Wrocławiu;
  • Prowincją Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych ul. Al. J.  Kasprowicza 26 Wrocław;
  • Radą Osiedla Karłowice- Różanka ul. Bałtycka 8 we Wrocławiu;
  • Salonikiem Trzech Muz ul. Zawalna 7 we Wrocławiu;
  • Szkołą Podstawową nr 50 ul. Czeska 38 we Wrocławiu;

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.