logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj


Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Ołbin”

Rok 2013 jest pierwszym rokiem realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Aktywny Ołbin”.

Program odpowiada na problemy związane z reintegracja społeczną i zawodową niezatrudnionych mieszkańców Osiedla Ołbin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Określenie celu, a także wyłonienie grup do których będzie on kierowany nastąpiło w wyniku badań przeprowadzonych w czerwcu 2012r na przedstawicielach grupy docelowej. Narzędziem badawczym był ankieta składająca się z części zasadniczej, która określała obszary problemowe oraz metryczki definiującej cechy społeczno-demograficzne.

Wyniki badań dowiodły, że głównym problemem przedstawicieli grupy docelowej są:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność

Dodatkowym obciążeniem dla ankietowanych jest społeczna izolacja młodych matek, lęk przed utratą zatrudnienia po ukończeniu urlopu macierzyńskiego.

Pracownicy ZTPS nr 8 na podstawie badań postanowili wyłonić dwie ośmioosobowe grupy uczestników Programu Aktywności Lokalnej na rok 2013. Uczestnicy to osoby zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym, objęte szeroko rozumianą pomocą z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Naszą grupę docelową stanowi więc16 osób borykających się z problemem bezrobocia w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto grupa obejmie osoby niepełnosprawne lub niezdolne do pracy, legitymujące się orzeczeniem o niezdolności do pracy organu orzekającego (ZON, ZUS) w wieku aktywności zawodowej. Z uwagi na dostosowanie instrumentów pod konkretne problemy uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy pod kątem problemów, z jakimi się borykają:

I grupę stanowić będzie 8 osób w wieku do 35 roku życia wychowujących dzieci – grupa AKTYWNI
II grupę stanowić będzie 8 osób w wieku 35 plus – grupa AKTYWNI PLUS

Celem programu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej uczestników Programu Aktywności Lokalnej „Aktywny Ołbin”.

Poprzez zaproponowane instrumenty aktywnej integracji zamierzamy osiągnąć następujące cele szczegółowe:

 • Zwiększenie i profilowanie tożsamości lokalnej
 • zwiększenie aktywności i integracji ze środowiskiem lokalnym
 • podniesienie kompetencji społecznych
 • zwiększenie wiedzy z zakresu kilku wybranych organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych
 • podniesienie wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po obecnym rynku pracy z uwzględnieniem praktycznych umiejętności obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Zwiększenie umiejętności wychowawczych
 • Podniesienie wiedzy na temat fotografii
 • Zwiększenie zainteresowań uczestników alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu, podniesienie wiedzy z różnych dziedzin życia
 • Podniesienie wiedzy na temat miasta i atrakcji sezonowych jakie odbywają się we Wrocławiu

Uczestnikom zostanie zaproponowanych siedem instrumentów aktywnej integracji:

 • Animator lokalny
 • Grupa samopocowa z Liderem
 • Warsztaty Kompetencji Społecznych
 • Warsztaty pogłębiania wrażliwości społecznej
 • Warsztaty aktywizujące dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z elementami obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych  (prowadzone dla ośmioosobowej grupy młodych matek)
 • Warsztaty fotograficzne

W ramach PAL podejmowane będą również działania o charakterze środowiskowym, których inicjatorami będą animator lokalny wraz z Liderem. W ramach tych działań zostaną zorganizowane:

 • < >Spotkania edukacyjno- kulturoweSpotkanie społeczne
 • Spotkania rekreacyjno-informacyjne /zwiedzanie/
 • Organizowanie inicjatyw  lokalnych /Festyn z okazji Dnia Matki i Ojca/
 • Mikołajki
 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.