logo BIP

MOPS informacja

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  (71) 78 23 595

tel. (71) 78 23 594


ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48Wyszukaj


Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Ołbin”

Rok 2013 jest pierwszym rokiem realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Aktywny Ołbin”.

Program odpowiada na problemy związane z reintegracja społeczną i zawodową niezatrudnionych mieszkańców Osiedla Ołbin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Określenie celu, a także wyłonienie grup do których będzie on kierowany nastąpiło w wyniku badań przeprowadzonych w czerwcu 2012r na przedstawicielach grupy docelowej. Narzędziem badawczym był ankieta składająca się z części zasadniczej, która określała obszary problemowe oraz metryczki definiującej cechy społeczno-demograficzne.

Wyniki badań dowiodły, że głównym problemem przedstawicieli grupy docelowej są:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność

Dodatkowym obciążeniem dla ankietowanych jest społeczna izolacja młodych matek, lęk przed utratą zatrudnienia po ukończeniu urlopu macierzyńskiego.

Pracownicy ZTPS nr 8 na podstawie badań postanowili wyłonić dwie ośmioosobowe grupy uczestników Programu Aktywności Lokalnej na rok 2013. Uczestnicy to osoby zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym, objęte szeroko rozumianą pomocą z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Naszą grupę docelową stanowi więc16 osób borykających się z problemem bezrobocia w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto grupa obejmie osoby niepełnosprawne lub niezdolne do pracy, legitymujące się orzeczeniem o niezdolności do pracy organu orzekającego (ZON, ZUS) w wieku aktywności zawodowej. Z uwagi na dostosowanie instrumentów pod konkretne problemy uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy pod kątem problemów, z jakimi się borykają:

I grupę stanowić będzie 8 osób w wieku do 35 roku życia wychowujących dzieci – grupa AKTYWNI
II grupę stanowić będzie 8 osób w wieku 35 plus – grupa AKTYWNI PLUS

Celem programu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej uczestników Programu Aktywności Lokalnej „Aktywny Ołbin”.

Poprzez zaproponowane instrumenty aktywnej integracji zamierzamy osiągnąć następujące cele szczegółowe:

 • Zwiększenie i profilowanie tożsamości lokalnej
 • zwiększenie aktywności i integracji ze środowiskiem lokalnym
 • podniesienie kompetencji społecznych
 • zwiększenie wiedzy z zakresu kilku wybranych organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych
 • podniesienie wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po obecnym rynku pracy z uwzględnieniem praktycznych umiejętności obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Zwiększenie umiejętności wychowawczych
 • Podniesienie wiedzy na temat fotografii
 • Zwiększenie zainteresowań uczestników alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu, podniesienie wiedzy z różnych dziedzin życia
 • Podniesienie wiedzy na temat miasta i atrakcji sezonowych jakie odbywają się we Wrocławiu

Uczestnikom zostanie zaproponowanych siedem instrumentów aktywnej integracji:

 • Animator lokalny
 • Grupa samopocowa z Liderem
 • Warsztaty Kompetencji Społecznych
 • Warsztaty pogłębiania wrażliwości społecznej
 • Warsztaty aktywizujące dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z elementami obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych  (prowadzone dla ośmioosobowej grupy młodych matek)
 • Warsztaty fotograficzne

W ramach PAL podejmowane będą również działania o charakterze środowiskowym, których inicjatorami będą animator lokalny wraz z Liderem. W ramach tych działań zostaną zorganizowane:

 • < >Spotkania edukacyjno- kulturoweSpotkanie społeczne
 • Spotkania rekreacyjno-informacyjne /zwiedzanie/
 • Organizowanie inicjatyw  lokalnych /Festyn z okazji Dnia Matki i Ojca/
 • Mikołajki
 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.