logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

logo PFRON logo MOPS herb Miasta Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w ogłoszonym w dniu 11 sierpnia 2020 r. konkursie ofert na realizację zadania publicznego  pt. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON – II EDYCJA

Pełna treść ogłoszenia dostępna  jest na stronie: http://bip.mops.wroclaw.pl/?cid=124

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Celem zadania jest zaspakajanie potrzeb oraz podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych, mieszkańców Wrocławia, w tym:

 • tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym,
 • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu,
 • wspieranie w niezależnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, a w przypadkach, gdy jest to możliwe, dążenie do usamodzielnienia,
 • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekaże na realizację ww. zadania dotację do wysokości 400 000,00 PLN.

W ramach konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1945) mogą być składane oferty dotyczące realizacji następujących zadań:

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących społecznie te osoby;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
 3. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
   1. mają na  celu  nabywanie,  rozwijanie  i   podtrzymywanie umiejętności  niezbędnych   do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
   2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną,
   3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 4. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Adresatami zadań są osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  tj. legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, zamieszkujące lub przebywające we Wrocławiu oraz członkowie ich rodzin i najbliższe otoczenie społeczne.

Wszystkie działania realizowane w ramach konkursu muszą uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną i być zgodne z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe ograniczeniami  w związku z pandemią koronawirusa oraz z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę możliwość wykonania zadań przy obowiązujących ograniczeniach.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji
NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 II piętro lub przez ePUAP.

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2020  r. o godzinie 15:30

Informacje o wynikach zostaną umieszczone:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.mops.wroclaw.pl ,
 2. na stronie internetowej mops.wroclaw.pl,
 3. na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6, parter;
 • z weryfikacji formalnej do dnia 9 września 2020 roku
 • z opinii i wyboru ofert do dnia 24 września 2020 roku
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij