logo BIP

Podstawowe informacje

W sprawach pilnych oczekujemy na Państwa telefony
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),
Biuro Obsługi Klienta, parter.

Biuro przyjmuje:

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności na podstronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wyszukaj

loga projektu samodzielni edycja 2

Gmina Wrocław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie publiczne w ramach umowy o partnerstwie z Fundacją „Promyk Słońca”. Realizujemy projekt pt. „SAMO-Dzielni edycja 2”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 Opieka wytchnieniowa dla osób dorosłych jest świadczona w zaadaptowanym do tego celu mieszkaniu. Zostało ono wyremontowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Mieszkanie znajduje się w należącym do MOPS Pensjonacie dla Osób Starszych przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu. Jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich dysfunkcji. Wyposażone zostało w sprzęt wspomagający opiekę nad osobami mającymi problem z poruszaniem się (podnośnik sufitowy). W ramach pobytu MOPS zapewnia całodobową opiekę oraz wyżywienie.

 Do Ośrodka mogą być kierowane wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Miasta Wrocławia, nad którymi opiekę sprawują inne osoby zamieszkałe na terenie miasta Wrocławia. Skierowanie do Ośrodka następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez MOPS Wrocław – Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych. Podopieczny musi się legitymować umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Przy rekrutacji do ośrodka bierze się pod uwagę następujące kryteria preferencyjne:

1) sprawowanie długotrwałej opieki nad podopiecznym;

2) znaczny stopień niepełnosprawności;

3) niepełnosprawność sprzężona;

4) niepełnosprawność rodzica/opiekuna sprawującego opiekę;

5) wiek rodzica/opiekuna;

6) pełnienie opieki nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością;

7) sprawowanie przez opiekuna wyłącznej opieki nad osobą

z niepełnosprawnością (gospodarstwo domowe składa się wyłącznie z dwóch osób);

8) sytuacja kryzysowa (nagła konieczność pobytu opiekuna w szpitalu, nagła choroba opiekuna, konieczność nagłego wyjazdu opiekuna w związku z niemożliwym do przewidzenia wydarzeniem);

9) brak możliwości uzyskania pomocy w innych placówkach udzielających podobnej pomocy;

10) inna szczególna sytuacja niemożliwa do przewidzenia.

Udział w projekcie wymaga złożenia przez osoby zainteresowane wniosku o udzielenie świadczeń i przyjęcie do ośrodka. Wniosek, zawierający informacje i dokumenty dotyczące stanu zdrowia podopiecznego należy złożyć w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioskodawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć do wniosku podpisaną jednostronnie przez opiekuna umowę cywilnoprawną z MOPS, określającą zobowiązania opiekuna (między innymi w zakresie wyposażenia podopiecznego w niezbędne przedmioty niezapewniane przez ośrodek oraz do odbioru podopiecznego z ośrodka po upływie terminu określonego w decyzji), oświadczenie osoby trzeciej stanowiącej dodatkowe zobowiązanie do odbioru podopiecznego w przypadku jego nieodebrania przez opiekuna.

Pobyt w Ośrodku w ramach projektu jest co do zasady bezpłatny, nie dotyczy to jednak obowiązku dostarczenia leków, osobistych środków czystości, pielęgnacyjnych, pieluchomajtek, ubrań itd.

Dane kontaktowe:

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych

Strzegomska 6

tel.: 71/78-22-341

Niezbędne dokumenty można pobrać w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w pokoju nr 25 przy ul. Strzegomskiej 6 lub pobrać z naszej strony - Kliknij w link

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij