logo BIP

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Zdjęcie przedstawia stos dokumentów, logo mops z kolorem zielonej czcionki, symbol graficzny paragrafu.

1 listopada weszła wżycie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej to najważniejszy przepis, który reguluje formy i zasady udzielania pomocy potrzebującym mieszkańcom.

Nowelizacja wprowadza między innymi dwie nowe formy pomocy dla mieszkańców: usługi sąsiedzkie i krótkoterminowy pobyt w domach pomocy społecznej.

Jakie są największe zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Znowelizowana ustawa wprowadza nową formę wsparcia czyli usługi sąsiedzkie. Usługi sąsiedzkie to alternatywna forma usług opiekuńczych, które od dawna funkcjonują w systemie pomocy społecznej i są świadczone przez wykwalifikowane opiekunki w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej. Usługi te – świadczone przez opiekunki i nieformalnych opiekunów – mogą się uzupełniać.

Ustawa wprowadza także możliwość dziennego lub całodobowego krótkoterminowego pobytu w domach pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, w których będzie możliwy taki pobyt będą musiały odpowiednio dostosować budynek, między innymi przygotować osobną salę do wypoczynku, szatnię i sanitariaty. Opiekę nad osobami korzystającymi z pobytów krótkoterminowych będzie świadczyła osobna grupa pracowników.

Jakie zadania będą pełnić nieformalni opiekunowie w ramach sąsiedzkiej pomocy seniorom

Usługi sąsiedzkie to pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opieka higieniczno-pielęgnacyjna (nie wymagająca specjalistycznej wiedzy) oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi te będą świadczone nie przez formalnych opiekunów, ale przez osoby wskazane przez potrzebujących pomocy klientów – np. przez sąsiadów.

Kto może zostać opiekunem

Wymagania, które powinien spełniać nieformalny opiekun określa znowelizowana ustawa. Aby zostać opiekunem trzeba być osoba pełnoletnią, mieszkać w pobliżu osoby, której się pomaga i mieć jej akceptację. Nieformalny opiekun musi złożyć oświadczenie o tym, że jest zdolny pod względem psychofizycznym do zajmowania się drugą osobą oraz ukończyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Co do zasady usług sąsiedzkich nie mogą świadczyć członkowie rodziny, rodzice, dzieci oraz osobno zamieszkujący małżonkowie. Ale rada miejska może postanowić o rozszerzeniu katalogu osób będących nieformalnymi opiekunami o członków rodziny, jeśli ich usługi będą miały charakter uzupełniający.

Jakie są korzyści wynikające z wprowadzenia odpłatnych usług sąsiedzkich

Usługi sąsiedzkie to część procesu deinstytucjonalizacji, czyli pomagania potrzebującym mieszkańcom w miejscu ich środowisku.  Deinstytucjonalizacja ma na celu zapewnienie powszechnego dostępu do usług społecznych, w tym pomocy społecznej, w miejscu zamieszkania. Odbywa się przez stopniowe wdrażanie nowych usług „blisko mieszkańca”, przekształcanie systemu oraz nadawanie nowych funkcji i zadań podmiotom realizującym obecnie usługi systemowe (takie jak pobyt krótkoterminowy w DPS). Wszystkie te działania mają na celu utrzymanie mieszkańców jak najdłużej w ich własnym środowisku, gdzie czują się najbezpieczniej i gdzie mogą w pełni uczestniczyć w życiu lokalnym.

Czy we Wrocławiu będzie można skorzystać z usług sąsiedzkich

Organizatorem czyli koordynatorem usług sąsiedzkich jest gmina lub podmiot działający na zlecenie gminy.

Obecnie przygotowujemy się do wprowadzenia usług sąsiedzkich, czyli analizujemy i przygotowujemy przepisy oraz szacujemy zapotrzebowanie i możliwości, także finansowe. Aby usługi można było wprowadzić rada miejska musi przyjąć odpowiednią uchwałę, w której określi między innymi szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres tych usług oraz sposób rozliczania. Przy czym kwestie wynagrodzenia wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień ze strony Ministerstwa, ponieważ obecnie nie jesteśmy jeszcze w stanie określić, jak te mechanizmy będą wyglądały w praktyce.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij