logo BIP

Podstawowe informacje

W sprawach pilnych oczekujemy na Państwa telefony
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności na podstronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wyszukaj

Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

W lipcu tylko online:

Już od 1 lipca 2018r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:

 • portal „emp@tia”,
 • systemy bankowe,
 • PUE ZUS
 • epuap 
Uwagi do wypełniania wniosku:

Należy pamiętać, że Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu obsługuje tylko mieszkańców miasta Wrocław, co oznacza, że we wniosku konieczne jest wpisanie wrocławskiego adresu.

Warto podać we wniosku swój e-mail oraz telefon kontaktowy w celu zapewnienia lepszego kontaktu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Uprawnieni do świadczenia:

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).

Kryterium dochodowe:

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Do dochodu wlicza się alimenty na rzecz dzieci od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Wymagane dokumenty:
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
Dodatkowe warunki dla samotnych rodziców:

W okresie zasiłkowym zaczynającym się od 1 października 2018r. podobnie jak w okresie poprzednim przepisy wymagają spełnienia dodatkowych warunków w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko:

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba rozwiedziona lub będąca w separacji orzeczonej wyrokiem sądu) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

Tradycyjna metoda składania wniosku:

Wnioski o świadczenie wychowawcze "500+" w formie tradycyjnej (papierowej) na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będzie można składać dopiero od 1 sierpnia 2018r. Informacja dotycząca punktów składania wniosków i godzin ich przyjmowania zostanie udostępniona w późniejszym terminie.

Terminy wypłaty świadczenia:
 • Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
 • W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.
 • W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 listopada do 30 listopada, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia.
 • W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego.
 • W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego.
 • Wnioski składane od 1 lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.
Kontakt:

Numer kontaktowy do Działu Świadczeń: 71 79 99 274 (BOK), 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informator 500+ dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

Numery kontaktowe do pracowników zajmujących się sprawą po przyjęciu wniosku:
Zakresy literowe Telefon
1. A, B – BANDO 71 78 23 503
2. BANDU – BIEG 71 78 22 352
3. BIEL – BOROWIECZ 71 78 23 579
4. BOROWIK – CEL 71 78 22 352
5. CEM – CIURARZ 71 79 99 287
6. CIURE – CŻ, Ć, D – DEK 71 78 22 325
7. DEL – DUK 71 78 23 502
8. DUL – DŻ, E, F – FLAM 71 78 22 368
9. FLAN – GEZ 71 78 22 325
10. GĘ – GÓŻ 71 78 23 503
11. GR – HALL 71 78 22 352
12. HALU – HŻ, I, J – JACH 71 79 99 287
13. JACK – JASZ 71 78 22 368
14. JAŚ – KALŻ 71 78 23 503
15. KAŁ – KIECZ 71 79 99 287
16. KIED – KOŁAK 71 78 23 505
17. KOŁAR – KOSZ 71 79 99 287
18. KOŚ – KRASZ 71 78 23 505
19. KRAŚ – KUCHARSKA 71 78 23 505
20. KUCHARSKI – KWIDZ 71 78 23 502
21. KWIE – LISA 71 79 99 287
22. LISEK – LŻ, Ł, M – MACHEL 71 78 23 507
23. MACHER – MARCINEK 71 78 23 505
24. MARCINIAK – MAŻ 71 78 22 352
25. MĄ – MISZK 71 78 23 507
26. MISZT – NAPIER 71 78 23 579
27. NAPIÓR – OGIEL 71 78 23 502
28. OGIN – PADA 71 78 22 368
29. PADE – PESZ 71 78 23 502
30. PET – POCZ 71 78 22 352
31. POD – PUCHACZ 71 78 23 507
32. PUCHAL – PŻ, Q, R – ROK 71 78 23 507
33. ROL – SAJ 71 78 23 502
34. SAK – SIT 71 78 23 579
35. SIU – SOBOŃ 71 78 22 325
36. SOBOR – STELMACH 71 78 23 579
37. STELMAR – SZAM 71 78 23 507
38. SZAN – SZUR 71 78 23 502
39. SZUS – SŻ, Ś, T – TARASZ 71 78 22 368
40. TARB – TYR 71 78 22 368
41. TYS – TŻ, U, V, W -WEK 71 78 23 579
42. WEL – WŁOCZ 71 78 22 352
43. WŁOD – WROŃ 71 78 23 507
44. WRÓB – WŻ, X, Y, Z – ZB 71 78 22 325
45. ZD – ŻŻ 71 78 22 325
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij