logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

 

          

Aktywny samorząd Moduł I 2019
            


Uwaga Wnioskodawcy!

W 2019 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
Wnioski są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Strzegomska 6,
parter, pokój 25 w godzinach od 7.45 do 14.45. Informacje są udzielane pod numerami tel: 71 78 22 339, 71 78 22 342.
Ponadto szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”

Przypominamy, że wnioski składa się w samorządzie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy, nie zameldowania!

MODUŁ I  - wnioski przyjmowane są od 13 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.


Informujemy, że w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych obowiązuje system kolejkowego pobierania numerków w celu złożenia wniosku. Numerki są wydawane od 7.45 do 14.45. Składanie uzupełnionych wniosków znacznie skróci czas oczekiwania na jego przyjęcie.

A1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Cel szczegółowy programu

 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.


Oprzyrządowanie samochodu - należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego a także umożliwiające  użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu itp..

Posiadacz samochodu - (w rozumieniu programu) – należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca; w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.).

 

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),
 2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję narządu ruchu,
 4. ma dysfunkcje narządu słuchu.

 

Dysfunkcja narządu ruchu w przypadku Obszaru A - należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

 

Dysfunkcji narządu słuchu w przypadku Obszaru A – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;

 

Dysfunkcji narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego w przypadku Obszaru A – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego;


Maksymalna kwota dofinansowania
ze środków PFRON w Obszarze A Zadanie 1 programu wynosi: 10.000 zł


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.


Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

 

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

UWAGA!

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

 
Wnioski do pobrania

A2 Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kat B

Prawa jazdy – należy przez to rozumieć dokument wydany przez odpowiednie organy państwowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM; warunkiem uzyskania prawa jazdy jest w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii;

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Koszty kursów i egzaminów - należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające a także w wypadku osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 2. jest w wieku aktywności zawodowej,
 3. ma dysfunkcję narządu ruchu lub słuchu.

W ramach programu udzielane jest dofinansowanie:

 1. Kosztów kursu i egzaminów na prawo jazdy oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy:
  2. Kosztów związanych z: - zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu, dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs
  i powrotu z kursu,
  3. Kosztów zatrudnienia tłumacza migowego.

Dysfunkcja narządu ruchu w przypadku Obszaru A - to dysfunkcja stanowiąca podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia - orzeczenia o niepełnosprawności); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym- symbol orzeczenia: 10- N lub całościowych zaburzeń rozwojowych- symbol orzeczenia: 12- C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

Dysfunkcji narządu słuchu w przypadku Obszaru A – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę.

 

Dysfunkcji narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego w przypadku Obszaru A – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego.

 

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze A Zadanie 2 w ramach programu wynosi 4800,00 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 2100,00 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii -3500,00 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800,00 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego -500,00 zł.


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi - 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

Umowę zawiera się na czas trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

UWAGA!

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wnioskodawca nie ma obowiązku złożenia do wniosku zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, ponieważ jest to wymóg obligatoryjny wszystkich kandydatów na kierowców. A tym samym fundusz nie pokrywa kosztów wydania zaświadczenie lekarskiego.

 

 Wnioski do pobrania

 

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Obszar B Zadanie 1

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Adresat programu:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osób niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł

 

Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu

 

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie  należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową
i społeczną potencjalnego beneficjenta

 

Obszar B Zadanie 2

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresat programu:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł
 • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania
w indywidulanych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie
w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenie liczby godzin szkolenia.

Udział własny – nie jest wymagany

 

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

 

Obszar B Zadanie 3

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

Adresat programu:

 • umiarkowany stopień
 • dysfunkcja narządu wzroku
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 6 000 zł

Udział własny – 30 % ceny brutto zakupu

 

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

 

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie  należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową
i społeczną potencjalnego beneficjenta

 

Obszar B Zadanie 4

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Adresat programu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie
  o niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu słuchu
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 500 zł

Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie  należy przez to rozumieć elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy,
a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim sprzęty
i urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania się

 

Obszar B Zadanie 5

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Adresat programu:

 • pomoc udzielona w zadaniu 1 lub 4
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 500 zł

Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi

Częstotliwość udzielania pomocy – bez karencji

Wnioski do pobrania

 

C1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 rż - orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 3. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 4. dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Uwaga! Jeżeli Wnioskodawca nie będzie zatrudniony ani nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

W celu usprawnienia realizacji zadania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez Wnioskodawcę i potwierdzone przez NFZ jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

Udział własny nie może pochodzić tylko ze środków PFRON. Oznacza to, że może pochodzić z NFZ - dot. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny)

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 1 programu wynosi – 10.000 zł,

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań);

Wniosek C1 dla osoby pełnoletniej pobierz

Wniosek C1 dla dziecka pobierz

Oświadczenie pobierz

C2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 2 programu wynosi - 3.500 zł,

 
Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.


Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.


W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którym nie upłynął okres gwarancji udzielonej na przedmiot objęty dofinansowaniem;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ((Dz. U. z 2018 roku poz. 511 t.j.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;


Inne informacje:

 1. W przypadku Obszaru C Zadanie 2- beneficjentów programu, którzy uzyskali pomoc w pokryciu kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2012 roku oraz wcześniejszych programów przewidujących analogiczne wsparcie nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu


Wniosek C2 dla osoby pełnoletniej pobierz

Wniosek C2 dla dziecka pobierz

Do wniosku należy koniecznie dołączyć oświadczenie:

1) brak starania o ten sam przedmiot w innym powiecie pobierz

 

 C3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada stopień niepełnosprawności,
2. jest w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
3. ma potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
4. ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.


Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne to proteza/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez.

Poziom jakości protez kończyny górnej - należy przez to rozumieć:
1. poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
2. poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi

Poziom jakości protez kończyny dolnej- należy przez to rozumieć:
3. poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;
4. poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową
i rekreacyjną pacjentów;


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 3 programu wynosi dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
- w zakresie ręki - 9.000 zł,


- przedramienia - 20.000 zł,
- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,
- na poziomie podudzia - 14.000 zł,
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł,


z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu.
Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

 
Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 
1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON;

3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511 t.j.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON.

Maksymalna kwota dofinansowania do refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy obowiązują poniższe formularze:

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy - C3

Wniosek C3 dla osoby pełnoletniej pobierz
Do wniosku należy koniecznie dołączyć oświadczenie:

1) brak starania o ten sam przedmiot w innym powiecie pobierz

 

C4 Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada stopień niepełnosprawności,
 2. jest w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 4. ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.


Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne to proteza/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez.

Poziom jakości protez kończyny górnej - należy przez to rozumieć:

 1. poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej;
 2. poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;


Poziom jakości protez kończyny dolnej- należy przez to rozumieć:

 1. poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;
 2. poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 4 programu wynosi dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji do wysokości 30% kwot maksymalnego dofinansowania:

 • w zakresie ręki - 2.700 zł,
 • przedramienia - 6.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 7.800 zł,
 • na poziomie podudzia- 4.200 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 6.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 7.500 zł,


z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którym nie upłynął okres gwarancji udzielonej na przedmiot objęty dofinansowaniem;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511 t.j.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON.

Maksymalna kwota dofinansowania do refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł (nie dotyczy mieszkańców Wrocławia).

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy obowiązują poniższe formularze:

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C4
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys protezy - C4


Wniosek C4 dla osoby pełnoletniej pobierz 
Do wniosku należy koniecznie dołączyć oświadczenie:
1) brak starania o ten sam przedmiot w innym powiecie pobierz

 

C5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

 

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję narządu ruchu powodująca problem w samodzielnym przemieszczaniu się,
 4. posiada zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 5 programu wynosi – 5.000 zł,
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 35% ceny brutto zakupu/usługi.


Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.


W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511 t.j.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON.

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego obowiązują poniższe formularze:

 
Wniosek C5 dla osoby pełnoletniej pobierz 
Do wniosku należy koniecznie dołączyć oświadczenie:
1) brak starania o ten sam przedmiot w innym powiecie pobierz

D. Dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną

Cel szczegółowy programu - umożliwienie beneficjentom programu do aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 2. jest aktywna zawodowo,
 3. pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.


Aktywność zawodowa - zatrudnienie lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze D wynosi 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.


Osoba zależna - należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego);


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 15% kosztów tej opłaty.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.
Umowę zawiera się do 31 grudnia roku, w którym została zawarta umowa dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r Nr 127, poz 721 z późn. zmianami), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.


Wniosek D dla osoby pełnoletniej pobierz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.