logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

 

          

Aktywny samorząd Moduł I 2024

Uwaga Wnioskodawcy!

Również i w tym roku ułatwiono osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu Aktywny Samorząd. Od 1 marca 2024 r. wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Pomocny będzie m.in. tutaj kreator ułatwiający aplikowanie o środki (https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/kreator/) oraz infolinia 800-889-777 (połączenie bezpłatne).

Do złożenia wniosku potrzebne są:

 • dostęp do Internetu,
 • konto w Systemie Obsługi Wsparcia,
 • podpis elektroniczny lub profil zaufany. Profil zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy różnych banków.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP bądź podpisu elektronicznego i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Fory wsparcia dostępne w 2024 roku

W 2024 roku w Module I realizowane będą następujące formy wsparcia :

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowe

o        Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

o        Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

o        Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

o        Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

A Zadanie 1 i zadanie 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Cel szczegółowy programu

 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Oprzyrządowanie samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 1) - należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego a także umożliwiające  użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu itp..

Oprzyrządowaniu samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 4) – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia, montowane fabrycznie lub dodatkowo w samochodzie, a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia (a także technologie i oprogramowanie), które umożliwiają użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych;

Posiadacz samochodu - (w rozumieniu programu) – należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca; w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.).

 Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),
 2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję narządu ruchu,
 4. ma dysfunkcje narządu słuchu,

Dysfunkcja narządu ruchu w przypadku Obszaru A - należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

 

Dysfunkcji narządu słuchu w przypadku Obszaru A – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;

Dysfunkcji narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego w przypadku Obszaru A – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego;

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze A Zadanie 1 programu wynosi: 70.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej 8.000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze A Zadanie 4 wynosi: 4.400 zł.
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy. Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania. 

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

A Zadanie 2 i zadanie 3 Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy

Prawa jazdy – należy przez to rozumieć dokument wydany przez odpowiednie organy państwowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM; warunkiem uzyskania prawa jazdy jest w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii;

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Koszty kursów i egzaminów - należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające a także w wypadku osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 2. jest w wieku aktywności zawodowej,
 3. ma dysfunkcję narządu ruchu lub słuchu.

W ramach programu udzielane jest dofinansowanie:

 1. Kosztów kursu i egzaminów na prawo jazdy oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy:|
  2. Kosztów związanych z: - zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu, dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,
  3. Kosztów zatrudnienia tłumacza migowego.

Dysfunkcja narządu ruchu w przypadku Obszaru A - to dysfunkcja stanowiąca podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia - orzeczenia o niepełnosprawności); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym- symbol orzeczenia: 10- N lub całościowych zaburzeń rozwojowych- symbol orzeczenia: 12- C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

Dysfunkcji narządu słuchu w przypadku Obszaru A – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę.

Dysfunkcji narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego w przypadku Obszaru A – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze A Zadanie 2 w ramach programu wynosi 5280,00 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 2310,00 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii -3850,00 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880,00 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego -550,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi - 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

Umowę zawiera się na czas trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wnioskodawca nie ma obowiązku złożenia do wniosku zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, ponieważ jest to wymóg obligatoryjny wszystkich kandydatów na kierowców. A tym samym fundusz nie pokrywa kosztów wydania zaświadczenie lekarskiego.

 Wnioski do pobrania

Lista załączników

Zadanie A1:
1.    Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
2.    Zaświadczenie lekarskie (specjalisty) potwierdzające dysfunkcje narządu ruchu, w przypadku gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R,
3.    Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu i PFRON (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu,
4.    Oświadczenia Pełnomocnika (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku),
5.    Kserokopia aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
6.    Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
7.    Oferta cenowa lub faktura proforma.

Zadanie A2:
1.    Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
2.    Zaświadczenie lekarskie (specjalisty) potwierdzające dysfunkcje narządu ruchu, w przypadku gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R,
3.    Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
4.    Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu i PFRON (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu,
5.    Oświadczenia Pełnomocnika (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku),
6.    Oferta cenowa lub faktura proforma od realizatora kursu.

Zadanie A3:
1.    Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
2.    Zaświadczenie lekarskie (specjalisty), potwierdzające ubytek słuchu powyżej 70 decybeli w uchu lepszym
w przypadku gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L,
3.    Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
4.    Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu i PFRON (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu,
5.    Oświadczenia Pełnomocnika (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku),
6.    Oferta cenowa lub faktura proforma od realizatora kursu.

Zadanie A4:
1.    Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
2.    Zaświadczenie lekarskie (specjalisty), potwierdzające ubytek słuchu powyżej 70 decybeli w uchu lepszym
w przypadku gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L,
3.    Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu i PFRON (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu,
4.    Oświadczenia Pełnomocnika (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku),
5.    Kserokopia aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
6.    Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
7.    Oferta cenowa lub faktura proforma.

 

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

 

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Wnioski o dofinansowanie są rejestrowane i obsługiwane w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym programie Systemie Obsługi Wsparcia -  https://sow.pfron.org.pl/

W 2021 roku preferowane są między innymi wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia.


MODUŁ I  - Nabór wniosków w Module I trwa od 1 marca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Obszar B Zadanie 1

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Adresat programu:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osób niewidomej — 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł)

 • dla pozostałych adresatów w zadaniu —10.000 zł

 Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie  należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową
i społeczną potencjalnego beneficjenta

Obszar B Zadanie 2

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresat programu:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osoby głuchoniewidomej — 4.400 zł

 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu — 3.300 zł

 • dla pozostałych adresatów obszaru — 2.200 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenie liczby godzin szkolenia.

Udział własny – nie jest wymagany 

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Obszar B Zadanie 3

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

Adresat programu:

 • umiarkowany stopień
 • dysfunkcja narządu wzroku
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 10 000 zł

Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie  należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową
i społeczną potencjalnego beneficjenta

Obszar B Zadanie 4

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Adresat programu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie
  o niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu słuchu
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 6 000 zł

Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie  należy przez to rozumieć elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy,a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim sprzęty
i urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania się

Obszar B Zadanie 5

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Adresat programu:

 • pomoc udzielona w zadaniu 1 lub 4
 • znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 1 650 zł

Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się.

C1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 rż - orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 3. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 4. dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 1 programu wynosi – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań);


Warunkiem otrzymania pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym jest dołączenie do wniosku dwóch niezależnych ofert od dwóch niezależnych sprzedawców i oświadczenia o nieubieganiu się o ten sam przedmiot w innym powiecie.

Wniosek C1 https://sow.pfron.org.pl

Komplet załączników C1

Spis załączników C1

Wymagane załączniki  - do pobrania i wypełnienia:

Zał. nr 1 – Zaświadczenie C1 wydane przez lekarza specjalistę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku

Zał. nr 2 – Oświadczenie wnioskodawcy C1

Zał. nr 3 – Dodatkowe uzasadnienie

Wymagane załączniki - do dołączenia do wniosku:

Zał. nr 4 – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Zał. nr 5 – Dwie niezależne oferty przedmiotu dofinansowania (kosztorys)

Zał. nr 6Skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej

Zał. nr 7 – Skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny

Zał. nr 8 – Fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zał. nr 9 – Fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności osoby niepełnosprawnej

Zał. nr 10 – Fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.)

Zał. nr 11 – Fakultatywnie: Pełnomocnictwo imienne (skan)

 

C2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 2 programu wynosi - 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,

 
Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.


Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.


W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którym nie upłynął okres gwarancji udzielonej na przedmiot objęty dofinansowaniem;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku.


Inne informacje:

 1. W przypadku Obszaru C Zadanie 2- beneficjentów programu, którzy uzyskali pomoc w pokryciu kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2012 roku oraz wcześniejszych programów przewidujących analogiczne wsparcie nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu

Warunkiem otrzymania pomocy w zakresie utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym jest złożenie oświadczenia o nieubieganiu się o ten sam przedmiot w innym powiecie.


Wniosek C2 https://sow.pfron.org.pl

Komplet załączników C2

Spis załączników C2

Wymagane załączniki  - do pobrania i wypełnienia:

Zał. nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy C2

Zał. nr 2 – Dodatkowe uzasadnienie

Wymagane załączniki - do dołączenia do wniosku:

Zał. nr 3 – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Zał. nr 4 – Faktura pro forma, kosztorys lub faktura VAT w przypadki refundacji

Zał. nr 5 – Skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej

Zał. nr 6 – Skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny

Zał. nr 7 – Fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zał. nr 8 – Fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności osoby niepełnosprawnej

Zał. nr 9 – Fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.)

Zał. nr 10 – Fakultatywnie: Pełnomocnictwo imienne (skan)

 

C3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada stopień niepełnosprawności,
2. jest w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
3. ma potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
4. ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.


Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne to proteza/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez.

Poziom jakości protez kończyny górnej - należy przez to rozumieć:
1. poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
2. poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi

Poziom jakości protez kończyny dolnej- należy przez to rozumieć:
1. poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;
2. poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową
i rekreacyjną pacjentów;


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 3 programu wynosi dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
- w zakresie ręki - 13.200 zł,
- przedramienia - 28.600 zł,
- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 33.000 zł,
- na poziomie stopy lub podudzia - 19.800 zł,
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 27.500 zł,
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 33.000 zł,


z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu.


Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

 
Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON.

Warunkiem otrzymania pomocy w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy jest dołączenie do wniosku dwóch niezależnych ofert (wraz ze specyfikacją i kosztorysem) od dwóch niezależnych sprzedawców i oświadczenia o nieubieganiu się o ten sam przedmiot w innym powiecie.

Wniosek C3 https://sow.pfron.org.pl

Komplet załączników C3

Spis załączników C3

Wymagane załączniki  - do pobrania i wypełnienia:

Zał. nr 1 – Zaświadczenie C3 wydane przez lekarza specjalistę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku

Zał. nr 2 – Oświadczenie wnioskodawcy C3

Zał. nr 3 – Dodatkowe uzasadnienie

Zał. nr 4 – Dwie niezależne oferty przedmiotu dofinansowania (kosztorys) wraz ze specyfikacją lub faktura VAT w przypadki refundacji wraz ze specyfikacją

Wymagane załączniki - do dołączenia do wniosku:

Zał. nr 5 – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Zał. nr 6 – Skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny

Zał. nr 7 – Fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zał. nr 8 – Fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności osoby niepełnosprawnej

Zał. nr 9 – Fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.)

Zał. nr 10 – Fakultatywnie: Pełnomocnictwo imienne (skan)

 

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Aktywny samorząd – propozycja specyfikacji i kosztorysu C3_O (pdf 271 KB)
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Aktywny samorząd – Specyfikacja i kosztorys C3_K (pdf 226 KB)

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

 

C4 Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada stopień niepełnosprawności,
 2. jest w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 4. ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.


Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne to proteza/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez.

Poziom jakości protez kończyny górnej - należy przez to rozumieć:

 1. poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej;
 2. poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;


Poziom jakości protez kończyny dolnej- należy przez to rozumieć:

 1. poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;
 2. poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 4 programu wynosi dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji do wysokości 30% kwot maksymalnego dofinansowania:

 • w zakresie ręki - 3.960 zł,
 • przedramienia - 8.580 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 9.900 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia- 5.940 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 8.250 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 9.900 zł,


z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którym nie upłynął okres gwarancji udzielonej na przedmiot objęty dofinansowaniem;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku.


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON.

Warunkiem otrzymania pomocy w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy jest dołączenie do wniosku dwóch niezależnych ofert (wraz ze specyfikacją i kosztorysem) od dwóch niezależnych sprzedawców i oświadczenia o nieubieganiu się o ten sam przedmiot w innym powiecie.

Wniosek C4 https://sow.pfron.org.pl

Komplet załączników C4

Spis załączników C4

Wymagane załączniki  - do pobrania i wypełnienia:

Zał. nr 1 – Zaświadczenie C4 wydane przez lekarza specjalistę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku

Zał. nr 2 –  Oświadczenie wnioskodawcy C4

Zał. nr 3 – Dodatkowe uzasadnienie

Zał. nr 4 - Dwie niezależne oferty przedmiotu dofinansowania (kosztorys) wraz ze specyfikacją lub faktura VAT w przypadki refundacji wraz ze specyfikacją

Wymagane załączniki - do dołączenia do wniosku:

Zał. nr 5 – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Zał. nr 6 – Skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny

Zał. nr 7 – Fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zał. nr 8 – Fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności osoby niepełnosprawnej

Zał. nr 9 – Fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.)

Zał. nr 10 – Fakultatywnie: Pełnomocnictwo imienne (skan)

 

W trakcie ubiegania się o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Aktywny samorząd – propozycja specyfikacji i kosztorysu C4_O (pdf 221 KB)
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Aktywny samorząd – Specyfikacja i kosztorys C4_K (pdf 217 KB)

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

 

C5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję narządu ruchu powodująca problem w samodzielnym przemieszczaniu się,
 4. posiada zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 5 programu wynosi – 8.250 zł,


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu.

Umowa wygasa wskutek nie wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.


W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań);


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON.

Warunkiem otrzymania pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego jest złożenie oświadczenia o nieubieganiu się o ten sam przedmiot.

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego obowiązują poniższe formularze:

Wniosek C5 https://sow.pfron.org.pl

Komplet załączników C5

Spis załączników C5

Wymagane załączniki  - do pobrania i wypełnienia:

Zał. nr 1 – Zaświadczenie C5 wydane przez lekarza specjalistę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku

Zał. nr 2 – Oświadczenie wnioskodawcy C5

Zał. nr 3 – Dodatkowe uzasadnienie

Wymagane załączniki - do dołączenia do wniosku:

Zał. nr 4 – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Zał. nr 5 – Oferta przedmiotu dofinansowania (kosztorys)

Zał. nr 6 – Skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej

Zał. nr 7 – Skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny

Zał. nr 8 – Fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zał. nr 9 – Fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności osoby niepełnosprawnej

Zał. nr 10 – Fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.)

Zał. nr 11 – Fakultatywnie: Pełnomocnictwo imienne (skan)

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Cel szczegółowy programu - umożliwienie beneficjentom programu do aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 2. jest aktywna zawodowo,
 3. pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.


Aktywność zawodowa - zatrudnienie lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze D wynosi 330 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 3 960 zł w ciągu roku tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.


Osoba zależna - należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego);


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% kosztów tej opłaty.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.
Umowę zawiera się do 31 grudnia roku, w którym została zawarta umowa dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r Nr 127, poz 721 z późn. zmianami), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij