logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Dodatek osłonowy to rodzaj pomocy pieniężnej, która ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. Dodatek ma zniwelować rosnące koszty energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Ważne terminy

W 2024 roku możesz skorzystać z dodatku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Aby otrzymać dodatek musisz złożyć wniosek najpóźniej 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone później pozostawimy bez rozpoznania.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje Ci gdy mieszkasz w Polsce, a Twój dochód wynosi nie więcej niż 2100 zł jeśli mieszasz samotnie lub 1500 zł jeśli mieszkasz z kimś. Mowa to o średnim miesięcznym dochodzie na osobę. Dodatek osłonowy możemy przyznać również wtedy, gdy wysokość Twojego dochodu przekracza ten limit.  Wtedy wypłacimy mniejszy dodatek, ponieważ pomniejszymy go o kwotę, o którą przekraczasz limit.

Ile wynosi dodatek osłonowy

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od źródła ogrzewania. Możesz otrzymać wyższy dodatek, jeśli do ogrzewania domu używasz węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie pieca (lub innego źródła ogrzewania) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dodatkowe informacje o CEEB znajdziesz pod tym linkiem).

Kwoty dodatku osłonowego

 • 228,80/286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20/429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20/607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80/822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób,

Co zrobić, by otrzymać dodatek

Jeżeli jesteś mieszkańcem Wrocławia możesz złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

 • w Biurze Obsługi Klienta nr 1 przy ul. Hubskiej 30-32, od 7.30 do 15.00;
 • w Biurze Obsługi Klienta nr 1 przy ul. Namysłowskiej 8
 • w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Strzegomskiej 6
 • w siedzibie Zespołu ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców przy ul. Zachodniej 3
 • w siedzibach Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej:
  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1, pl. Św. Macieja 4
  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2, ul. Średzka 42
  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3,ul. Nowowiejska 102
  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4, ul. Oficerska 9A
  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5, ul. Kniaziewicza 29
  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6, ul. Kamieńskiego 190

Możesz też złożyć wniosek za pomocą ePUAP – musisz go wtedy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy przez ePuap.

Wniosek o dodatek osłonowy oraz druk RODO możesz pobrać z naszej strony MOPS Wrocław (do pobrania poniżej).

W ePuap:
Wejdź w katalog spraw, po prawej stronie w okienku „sprawy ogólne” wybierz „pisma do urzędu”. Otworzą się „sprawy ogólne” w dolnej części kliknij „pokaż więcej”, w lewej kolumnie wybierz „pismo ogólne do podmiotu publicznego”, następnie kliknij załatw sprawę. Kolejnym krokiem jest wpisanie adresata tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu (trzeba wpisać cały adres).
W miejscu „rodzaj pisma” wybierz „wniosek”, poniżej w „tytuł pisma” wpisz dodatek osłonowy, poniżej w „treść pisma” wpisz  np. ”proszę o przyznanie dodatku osłonowego”. Podaj wszystkie wymagane dane.
Pamiętaj, że przez epuap należy składać wnioski tylko w swoim imieniu (nie za inne osoby). Wypełniony wniosek z danymi dodać jako załącznik np. word, pdf,  (czytelnie proszę wpisać adres e-mile, numer konta). Podpisujemy profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wejdź do ePUAP

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.

Jeżeli nie podasz adresu poczty elektronicznej, będziesz mógł odebrać  informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Dziale Wsparcia Mieszkańców MOPS, Biurze Obsługi Klienta nr 1 przy ul. Hubskiej 30-32.

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
 • Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie go wypłacać jednorazowo do końca czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
 • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

Uwaga !

Osoba, która ubiega się o dodatek osłonowy, a nie posiada polskiego obywatelstwa, powinna przedstawić dokumenty potwierdzające, że:

1) jest obywatelem

 • jednego z państw Unii Europejskiej
 • jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • Konfederacji Szwajcarskiej i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce;

2) jest członkiem rodziny (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin) obywatela

 • jednego z państw Unii Europejskiej
 • jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • Konfederacji Szwajcarskiej i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce

3) jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z następującymi okolicznościami:

- jest członkiem rodziny uchodźcy i przybywa do Polski lub przebywa w Polsce w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o cudzoziemcach);

- jest członkiem rodziny osoby, której udzielono ochrony uzupełniającej i przybywa do Polski lub przebywa w Polsce w celu połączenia się z rodziną ( art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o cudzoziemcach);

- posiada zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej  udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej przy równoczesnym spełnieniu dodatkowych przesłanek (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach);

- uzyskał status uchodźcy (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);

- uzyskał ochronę uzupełniającą (art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek do pobrania

Do pobrania - RODO do dodatku osłonowego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 poz. 2760)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 59)
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij