logo BIP

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Kwestie związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej reguluje ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Kto może zostać rodziną zastępczą ?

Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Jakie warunki trzeba spełnić ?

Rodzina zastępcza spokrewniona

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone

zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który  posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2­ letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku
  i organizacji czasu wolnego.

 Rodzina zastępcza niezawodowa

 • spełnia wszystkie z przesłanek wskazanych w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzinny dom dziecka

 • spełnia wszystkie z przesłanek wskazanych w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Organizatorem bezpłatnego szkolenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Mogą wziąć w nim udział osoby zamieszkujące na terenie miasta Wrocławia.

Przyjęcie na szkolenie odbywa się na wniosek kandydata (załącznik nr 1), który należy złożyć wraz z załączoną dokumentacją tj.:

 • oświadczeniem i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik2);
 • zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • oświadczeniem zgodnie z art.42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (załącznik 3);
 • życiorysem ;
 • kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnego domu dziecka zobowiązany jest do przedłożenia Organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej potwierdzenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (ważne 6-miesięcy).

Przy składaniu kompletnego wniosku należy przedłożyć do wglądu  następujące dokumenty:

 • dowód osobisty;
 • odpis  zupełny aktu małżeństwa lub  w przypadku osób nie pozostających w związku małżeńskim odpis zupełnego aktu urodzenia;
 • w przypadku osób rozwiedzionych wyrok rozwodowy;
 • wyrok lub ugodę sądowa, jeżeli kandydat został zobowiązany do alimentacji;
 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z miejsca pracy.
 • Kwalifikowanie kandydatów odbywa się dwuetapowo:

I ETAP - kwalifikacja wstępna  (uzupełniona dokumentacja, pozytywna opinia psychologiczna oraz pedagogiczna  przeprowadzona  w miejscu zamieszkania kandydata) kończy się wydaniem skierowania na szkolenie.

II ETAP  -  kwalifikacja końcowa kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego na wniosek kandydata. W przypadku zastrzeżeń, co do predyspozycji i motywacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, Organizator ma prawo odmówić wydania zaświadczenia.

Zasady szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe oraz  prowadzących rodzinne domy dziecka

 • prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej programem szkoleń;
 • nabór prowadzony przez cały rok;
 • spotkania w grupach prowadzone metodą warsztatową w liczbie godzin wynikającej z założeń programowych;
 • warunkiem ukończenia jest 100 % frekwencja. W uzasadnionych przypadkach może być uwzględniona  jedna nieobecność kandydata;
 • kandydat zobowiązany jest do odbycia praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo - wychowawczej  wskazanej przez Organizatora. Opiekun zastępczy sporządza opinię z przebiegu praktyki.

Kontakt

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej mogą uzyskać informacje:

 • osobiście w Zespole Realizacji Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58;
 • telefonicznie dzwoniąc na numery: 71 78 22 323, kom. 501 023 342 oraz 71 78 22 320, kom. 501 025 926
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otrzymają wówczas zaproszenie na rozmowę wstępną, podczas której uzyskają informacje na temat rodzinnej pieczy zastępczej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij