logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać świadczenia? 

 • wniosek o przyznanie pomocy (do pobrania na dole strony);
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
 • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;
 • dokument potwierdzający miejsce zameldowania dziecka przed   umieszczeniem w pieczy zastępczej (dzieci pochodzące z Wrocławia - Dział Ewidencji Ludności,  ul. G. Zapolskiej 4);
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli posiada);
 • informacja o numerze rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie.

O jakie świadczenia i dodatki mogą wnioskować rodzina zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka?

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:

 • 1002 zł miesięcznie - w przypadku  dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 
 • 1517 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Dodatek w kwocie 306 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 • dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Świadczenia fakultatywne (ich przyznanie zależne jest od okoliczności oraz możliwości finansowych ośrodka):

 • na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo (wniosek do pobrania na dole strony);
 • na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo;
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (wniosek do pobrania na dole strony);
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (dotyczy tylko rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych);
 • świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - raz w roku (dotyczy rodzin zastępczych zawodowych).

Świadczenia dodatkowe dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka:

 • na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
 • na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka;
 • na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Ważna informacja o dodatku wychowawczym

Wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego (800 zł miesięcznie - tzw. „800+”) muszą Państwo składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Pomoc finansowa dla osób usamodzielnianych

Osobie pełnoletniej opuszczającej  rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres:

 • co najmniej 3 lat (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną);
 • co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka)

przysługuje pomoc pieniężna na:

kontynuowanie nauki

W wysokości 759 zł miesięcznie, jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25. roku życia (wniosek do pobrania na dole strony);

usamodzielnienie

Przyznawana jednorazowo po ukończeniu nauki, nie później niż do 26. roku życia, na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej (wniosek do pobrania na dole strony). Wysokość pomocy zależy od okresu pobytu i formy opieki zastępczej, w której wychowanek przebywał, tj.:

 • w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej spokrewnionej kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 4998 zł;
 • w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka:
 • 2500 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej od 1 roku do 2 lat,
 • 4998 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej od 2 do 3 lat,
 • 9991 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej powyżej 3 lat.

zagospodarowanie

Przyznawane jednorazowo, nie później niż do 26. roku życia, w wysokości 2272 zł (4542 zł - w przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia.

Pomoc na zagospodarowanie przyznawana jest przez powiat na terenie którego osoba usamodzielniana osiedliła się z zamiarem stałego pobytu.

Harmonogramy wypłat dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę

HARMONOGRAM WYPŁAT DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2024 r.
Terminy wypłat
Miesiąc Termin wypłaty
Styczeń 29
Luty 26
Marzec 26
Kwiecień 25
Maj 27
Czerwiec 25
Lipiec 29
Sierpień 27
Wrzesień 25
Październik 28
Listopad 26

Grudzień
(zastrzegamy zmianę tego terminu)

12

 

HARMONOGRAM WYPŁAT DLA KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ 2024 r.
Terminy wypłat
Miesiąc Termin wypłaty
Styczeń 30
Luty 27
Marzec 27
Kwiecień 26
Maj 28
Czerwiec 26
Lipiec 30
Sierpień 28
Wrzesień 26
Październik 29
Listopad 27

Grudzień
(zastrzegamy zmianę tego terminu)

13
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij