logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń obowiązujące od dnia 30 grudnia 2023 r.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 2768) orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa w okresie pomiędzy:

8 marca 2020 r.* a 29 września 2024 r. zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego** orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe wydane na podstawie powyższych orzeczeń zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego** orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

* Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 9 grudnia 2019 roku, a dniem
7 marca 2020 roku również zachowują ważność do 30 września 2024 roku pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj. od 9 grudnia 2019 roku do 7 marca 2020 roku) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

** Zgodnie z art.16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.): Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej „Zespołem” powołany został przez Prezydenta Wrocławia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu i obejmuje zasięgiem swego działania powiat grodzki – Wrocław i powiat ziemski wrocławski.

Siedziba Zespołu:

Wrocław 53-661 , Pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro
Zainteresowani przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 316.

Informacja telefoniczna:

71 78 22 363 – wnioski, karty parkingowe, legitymacje

71 78 22 362 – orzeczenia

71 78 22 360 – terminy komisji, dokumentacja medyczna

71 372 71 15 – sekretarz  - braki formalne

Adres e-mail: pTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdjęcie budynku i mapka z lokalizacją na stronie: http://naszdom.wroclaw.pl/kontakt.html

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:


Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień.


Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów
:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • świadczeń z pomocy społecznej
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,
 • ulg i uprawnień.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.
Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć w siedzibie Zespołu lub przesłać za pośrednictwem poczty:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) - ORYGINAŁ
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku) - ORYGINAŁ
 • dokumentację medyczną w oryginałach: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Zamiast oryginałów można złożyć odpisy sporządzone przez przychodnię, lekarza, szpital. Można również złożyć kserokopie dokumentów medycznych, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Kserokopie dokumentów może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginały. Podstawa prawna: art. 76a par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - wydane przed dniem 1 lipca 2014 r. - które w z świetle aktualnych przepisów nie uprawnia do ubiegania się o kartę parkingową, składając wniosek o wydanie nowego orzeczenia wyłącznie w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej, winny dołączyć do wniosku OŚWIADCZENIE.

Ważne: Powyższego oświadczenia nie składają osoby, które posiadają ważne orzeczenie wydane po 30 czerwca 2014 r., a także osoby, które mimo posiadania ważnego orzeczenia składają kolejny wniosek w związku ze zmianą stanu zdrowia.


Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej - KLIKNIJ TUTAJ

Informacje dotyczące orzecznictwa - Strona Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są na nowych zasadach. Stanowią o tym przepisy Art. 6ca  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1541). 

Legitymacje wydane przed 1 września 2017 r. zachowają ważność na czas w nich określony i nie ma potrzeby ich wymiany.

ZASADY WYSTAWIANIA LEGITYMACJI

Od 1 września 2017 r. legitymacja wystawiana jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

 • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),
 • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku osób, które ukończyły 60. rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia, tak więc możliwe jest wydanie legitymacji na stałe, jeśli na stałe wydano orzeczenie.

Ważne: w przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub dokumentująca stopień niepełnosprawności wystawiana jest wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i podpisany wniosek (druk do pobrania).
 2. Aktualne zdjęcie (tło jasnobiałe) o wymiarach 35 x 45 mm
 3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej - do wglądu.
 4. Kserokopia dokumentu tożsamości osoby niepełnosprawnej w przypadku, gdy wniosek składa w jej imieniu inna osoba. Kserokopia powinna mieć zaczernione pola dotyczące imion rodziców oraz nazwiska rodowego.
 5. Ostatnie prawomocne orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu od którego nie wniesiono środka zaskarżenia – do wglądu.

Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i 30 dni w przypadku orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub strona zrzekła się  prawa do wniesienia odwołania w organie, który orzeczenie wyda. Oświadczenie w tym przedmiocie musi być złożone przed organem, który orzeczenie wydał.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej składa się we właściwym według miejsca zamieszkania, czyli stałego pobytu Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Mieszkańcy Wrocławia i powiatu wrocławskiego składają wniosek o wydanie legitymacji w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu, pl. Solidarności 1/3/5, pokój nr 316 - III piętro. 

Uwaga! W celu ustalenia właściwości miejscowej powiatowego zespołu do wystawienia legitymacji, osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego zamieszkania.

TERMIN ODBIORU LEGITYMACJI

W związku  z tym  że Powiatowy Zespół przyjmuje jedynie wnioski o wydanie legitymacji i wprowadza dane do systemu informatycznego, a produkcja blankietów i ich personalizacja odbywa się w podmiocie zewnętrznym, wyłonionym przez Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie jest możliwe otrzymanie legitymacji w dniu złożenia wniosku. O terminie odbioru legitymacji osoba niepełnosprawna będzie informowana korespondencyjnie lub telefonicznie.

OPŁATA

Za wydanie legitymacji nie wnosi się opłaty, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji (w przypadku zagubienia/utraty, uszkodzenia/złego stanu technicznego) pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

Wpłat można dokonywać w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ulicy Strzegomska 6 lub na konto MOPS:

67 1020 5226 0000 6202 0417 1617

Ważne: w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby niepełnosprawnej oraz czego opłata dotyczy.

Kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, a w ostatnim dniu roboczym miesiąca w godzinach 10:00 do 12:00.

UPRAWNIENIA POSIADACZA LEGITYMACJI

Podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie różnorodnych przepisów jest orzeczenie, legitymacja osoby niepełnosprawnej potwierdza jedynie posiadanie orzeczenia.

Uprawnienia osoby niepełnosprawnej, np. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, komunikacją miejską, czy zniżek w dostępie do usług w obszarze m. in. sportu, kultury, turystyki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego wynikają z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Legitymacja jest natomiast dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia, dlatego też do czasu uzyskania legitymacji, osoba niepełnosprawna może posługiwać się ważnym orzeczeniem.  

WZÓR LEGITYMACJI

Nowy wzór legitymacji przewiduje możliwość zamieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Informacje te będą zamieszczane – za pomocą kodu QR – jedynie na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka.

Awers i rewers legitymacji osoby niepełnosprawnej

INFORMACJE NA TEMAT KART PARKINGOWYCH KLIKNIJ TUTAJ

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij