logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

MOPS Wrocław – realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Program obsługuje Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (DWON) mieszczący się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) przy ul. Strzegomskiej 6 (parter, sala nr 25).
Przy obsługiwaniu interesantów obowiązuje system numerowy.
Numery wydawane są w godz. 8.00 – 15.00.
Po pobraniu numeru należy czekać na wezwanie głosowe. Wezwanie pojawia się również na monitorze w holu.
Telefon do sekcji turnusów rehabilitacyjnych:  71 78 22 357.

Rozpatrujemy wnioski na turnus rehabilitacyjny wyłącznie mieszkańców miasta Wrocławia.

Zgodnie z przepisami wnioski o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego rozpatrujemy
w terminie maksymalnym do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Termin ten obowiązuje niezależnie od posiadanych przez nas – jako realizatora programu –  środków finansowych z PFRON1.

W zależności od wysokości środków otrzymanych z PFRON ustalamy kryteria obowiązujące na dany rok. Kryteria zatwierdza Dyrektor MOPS. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zespół opiniujący kieruje się przyjętymi kryteriami oraz rozporządzeniem o turnusach rehabilitacyjnych2.

Otrzymywane z PFRON dofinansowanie pochodzi ze środków budżetowych na dany rok i podlega rozliczeniu w danym roku. Oznacza to, że dofinansowanie do turnusu musi być wykorzystane w roku, w którym zostało przyznane.

KRYTERIA DOCHODOWE DO STARANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Dochód (jego składniki) wylicza się w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych.
Przeciętny dochód oblicza się za kwartał (3 miesiące) poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Uzyskaną sumę dochodów należy podzielić przez 3 (liczbę miesięcy) oraz przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

By móc starać się o dofinansowanie uzyskany z wyliczeń dochód nie może przekraczać kwot:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej3.

UWAGA!

Od 2022 roku  jest uruchomiony elektroniczny nabór wniosków o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.

Wnioski składać należy poprzez platformę - Systemie Obsługi Wsparcia SOW

https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Żeby móc to zrobić trzeba posiadać PROFIL ZAUFANY bądź PODPIS ELEKTRONICZNY.

Jeśli osoba niepełnosprawna nie posiada PROFILU ZAUFANEGO bądź PODPISU ELEKTRONICZNEGO może skorzystać z pomocy osoby, która taki dostęp posiada.

W takim przypadku osoba niepełnosprawna udziela osobie, która w jej imieniu będzie składała wniosek pełnomocnictwa.
Druku PEŁNOMOCNICTWA (ZAŁĄCZNIK 3) można pobrać we wzorach załączników poniżej.

Pomoc i informacje dotyczące składania wniosków przez platformę SOW można uzyskać pod bezpłatnym numerem infolinii 800-889-777 w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi platformy SOW na portalu edukacyjno-informacyjnym www.portal-sow.pfron.org.pl

oraz do szczegółowego zapoznania się z informacjami dotyczącymi PEŁNOMOCNICTWA link

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU:

Do wniosku w formie elektronicznej należy dołączyć wypełnione załączniki w formie skanu bądź czytelnego zdjęcia całego dokumentu. Każdy z dołączanych załączników powinien być opisany np. „wniosek lekarza”, „orzeczenie”.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki obligatoryjne (obowiązujące przy każdym wniosku):

 1. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej
  lub niezdolności do pracy (jeśli dokument jest dwustronny należy dołączyć obie jego strony),
 2. wypełniony przez lekarza – wystarczy lekarz pierwszego kontaktu – wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
  (druk do pobrania we WZORACH ZAŁĄCZNIKÓW poniżej - ZAŁĄCZNIK 1).

Załączniki dodatkowe (o ile dotyczą danej sprawy):

 1. wypełnione przez opiekuna oświadczenie – tylko jeśli lekarz zaleci pobyt opiekuna na turnusie
  (druk do pobrania we wzorach załączników poniżej - ZAŁĄCZNIK 2),
 2. aktualne (z danego semestru) zaświadczenie o pobieraniu nauki (dotyczy osób uczących się
  w wieku od 16 do 24 roku życia),
 3. w przypadku rodzin wielodzietnych czytelny skan lub zdjęcie każdej strony ważnej legitymacji wrocławskiego programu  „Dwa plus trzy i jeszcze więcej” (dziecka i rodzica/opiekuna),
 4. wypełnione przez zainteresowanego pełnomocnictwo imienne – w przypadku składania wniosku za osobę niepełnosprawną, która nie posiada profilu zaufanego/podpisu elektronicznego
  (druk do pobrania we wzorach załączników poniżej - ZAŁĄCZNIK 3),
 5. dokument sądowy potwierdzający opiekę prawną w przypadku, gdy osobę niepełnosprawną reprezentuje jej przedstawiciel ustawowy (jeśli dokument jest kilkustronny należy dołączyć każdą jego stronę),
 6. pełnomocnictwo notarialne w przypadku, gdy osobę niepełnosprawną reprezentuje jej pełnomocnik (jeśli dokument jest kilkustronny należy dołączyć skan/zdjęcie każdej jego strony).         

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW  -  POBIERZ

 

INFORMACJE O DOFINANSOWANIU DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest:

 1. posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
 2. złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym wraz
  z wymaganymi załącznikami.

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus przez lekarza, pod którego opieką się znajduje (ZAŁĄCZNIK 1 - wypełnia lekarz),
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 7. złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał
  (3 miesiące) poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach (ZAŁĄCZNIK 5).

Pobyt na turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna.
Warunki, które muszą być spełnione do otrzymania takiego dofinansowania:

 1. wniosek lekarza (ZAŁĄCZNIK 1) zawiera wyraźne wskazanie konieczności pobytu opiekuna wraz z uzasadnieniem,
 1. opiekun:
 • wypełni ZAŁĄCZNIK 2 (do pobrania we WZORACH ZAŁĄCZNIKÓW), który powinien być dołączony do wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie do turnusu,
 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • jest pełnoletni (ukończył 18 lat) lub ukończył 16 lat, ale musi być wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

W PRZYPADKU UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO NALEŻY:

W terminie do 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznanym dofinansowaniu, wypełnić w SOW zakładkę: INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO lub dołączy wypełniony przez siebie skan ZAŁĄCZNIKA 4.

Niedotrzymanie tego terminu będziemy traktować jako rezygnację z otrzymanego dofinansowania.

Należy pamiętać, że zgłoszenie uczestnictwa w turnusie musi nastąpić nie później niż 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia. Termin ten dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna chce jechać na turnus bezpośrednio po uzyskaniu zawiadomienia o uzyskaniu dofinansowania.
Ze względów procedur finansowych nie jest możliwy wyjazd na turnus, który został zgłoszony do MOPS w okresie krótszym niż 21 dni przed jego rozpoczęciem.

POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA DOFINANSOWANIA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO:

 1. Przyznane dofinansowanie należy wykorzystać do końca bieżącego roku (turnus musi rozpocząć się
  w roku przyznania dofinansowania).
 2. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w całym okresie trwania turnusu.
 3. Organizator i ośrodek powinny być wybrane zgodnie z rodzajem schorzeń/dysfunkcji zawartych
  w posiadanym przez osobę niepełnosprawną orzeczeniu lub wniosku lekarskim - w uzgodnieniu
  z organizatorem.
 4. Wybrany organizator i ośrodek turnusu rehabilitacyjnego muszą posiadać aktualne pozwolenie
  na prowadzenie turnusów z dofinansowaniem z PFRON - do sprawdzenia na portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:  https://empatia.mpips.gov.pl
 5. Organizator turnusu, którego wybrała osoba niepełnosprawna (i z którym podpisała umowę uczestnictwa w turnusie) przekazuje tutejszemu ośrodkowi oświadczenie przyjęcia na turnus osoby niepełnosprawnej, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.
  O dacie przekazania oświadczenia decyduje data wpływu oświadczenia do tut. ośrodka.
 6. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie później niż na 7 dni przed dniem jego rozpoczęcia.
 7. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa
  w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna. W przypadku,
  gdy organizator potwierdza, że kosztu turnusu jest niższy niż przyznane dofinansowanie, zostaje ono pomniejszone do kwoty wskazanej w oświadczeniu organizatora.
 8. MOPS nie może dokonać przelewu przyznanego dofinansowania za pobyt na turnusie, który rozpoczął się przed dniem podjęcia decyzji.
 9. Ostateczny termin dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów do przelewu stanowi dzień 15 grudnia bieżącego roku (dotyczy turnusów zaplanowanych na koniec roku kalendarzowego).
 10. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, osoba niepełnosprawna/opiekun ponoszą koszty pobytu na tym turnusie.
 11. W przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania należy złożyć (osobiście lub przez platformę SOW) pisemne oświadczenie o rezygnacji z przyznanych środków finansowych. Niewykorzystanie dofinansowania i brak rezygnacji może wpłynąć negatywnie na podejmowanie decyzji o przyznaniu dofinansowania w kolejnych latach.
 12. Rozliczenia przekazanego dofinansowania dokonuje organizator turnusu bezpośrednio z naszym działem, na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu.

*PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij