logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych

Od 1 stycznia 2022 roku został otwarty elektroniczny nabór wniosków o dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Wnioski składać należy poprzez platformę - System Obsługi Wsparcia SOW

https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Żeby móc to zrobić, trzeba posiadać profil zaufany bądź podpis elektroniczny.

UWAGA!

Jeśli osoba niepełnosprawna nie posiada PROFILU ZAUFANEGO bądź PODPISU ELEKTRONICZNEGO może skorzystać z pomocy osoby, która taki dostęp posiada. W tym celu jednak musi podpisać PEŁNOMOCNICTWO upoważniające tę osobę do złożenia wniosku w jej imieniu (wzór PEŁNOMOCNICTWA do pobrania we wzorach załączników poniżej).

Pomoc i informacje dotyczące aplikowania o środki PFRON poprzez SOW można uzyskać pod bezpłatnym numerem 800-889-777.
Infolinia ta czynna jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi SOW na portalu edukacyjno-informacyjnym www.portal-sow.pfron.org.pl
oraz do szczegółowego zapoznania się z informacjami dotyczącymi PEŁNOMOCNICTWA pod adresem: link

Przygotowanie wniosku

Do wniosku w formie elektronicznej należy dołączyć wypełnione załączniki.

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Lista załączników

Załączniki obligatoryjne:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy,
 2. zaświadczenie lekarskie (druk we wzorach załączników),
 3. oferta, kosztorys ofertowy, faktura pro forma,
 4. uzasadnienie wniosku.

Załączniki dodatkowe (o ile dotyczą danej sprawy):

 1. podpisane pełnomocnictwo imienne – w przypadku składania wniosku za osobę niepełnosprawną, która nie posiada profilu zaufanego/podpisu elektronicznego (druk we wzorach załączników),
 2. podpisane oświadczenie o wypłacie w kasie (druk we wzorach załączników)
 3. dokument potwierdzający opiekę prawną,
 4. pełnomocnictwo notarialne.

Wzory załączników  -  Pobierz

Likwidacja barier architektonicznych

Lista załączników

Załączniki obligatoryjne:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy
 2. zaświadczenie lekarskie (druk w załączniku)
 3. udokumentowana podstawa prawna posiadania lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu) – dotyczy likwidacji barier architektonicznych
 4. pisemna zgoda właściciela budynku lub lokalu na dostosowanie budynku lub lokalu, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem – dotyczy likwidacji barier architektonicznych
 5. dokument przedstawiający w sposób graficzny wnioskowane zmiany usunięcia barier architektonicznych (stan istniejący i stan planowany) wraz ze zdjęciami stanu obecnego
 6. oferta, kosztorys ofertowy, faktura pro forma
 7. uzasadnienie wniosku

Załączniki dodatkowe:

 1. podpisane pełnomocnictwo imienne (druk w załączniku)
 2. podpisane oświadczenie o wypłacie w kasie (druk w załączniku)
 3. dokument potwierdzający opiekę prawną
 4. pełnomocnictwo notarialne

Wzory załączników -  Pobierz

Likwidacja barier technicznych

Lista załączników

Załączniki obligatoryjne:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy
 2. zaświadczenie lekarskie (druk w załączniku)
 3. oferta, kosztorys ofertowy, faktura pro forma
 4. uzasadnienie wniosku

Załączniki dodatkowe:

 1. podpisane pełnomocnictwo imienne (druk w załączniku)
 2. podpisane oświadczenie o wypłacie w kasie (druk w załączniku)
 3. dokument potwierdzający opiekę prawną
 4. pełnomocnictwo notarialne

Wzory załączników - Pobierz

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Zakup komputera a również jego oprzyrządowania np. zakup specjalistycznej klawiatury logopedycznej czy programów logopedycznych mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. Nie ma katalogu świadczeń a warunkiem jest ścisły związek sprzętu z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz dysfunkcjami, potwierdzonymi przez lekarza i uzasadnionymi przez Wnioskodawcę.  W miarę posiadanych środków pozytywnie opiniowane są wnioski tych osób niepełnosprawnych, którym zakup określonego sprzętu pozwoli zmniejszyć lub wyeliminować skutki istnienia barier w komunikowaniu się z otoczeniem, które wynikają z określonych schorzeń i dysfunkcji.

Bariery techniczne to bariery uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie, umożliwienie lub ułatwienie w korzystaniu z przestrzeni życiowej. Likwidacja barier technicznych polega między innymi na przystosowaniu urządzeń technicznych (np. schodołaz, podnośniki wannowy, czy  transportowy) oraz na umożliwieniu funkcjonowania w życiu codziennym ( np. rower trójkołowy, tandem) czy też w gospodarstwie domowym.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania podstawowych, codziennych czynności.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Ponadto dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. W przypadku dofinansowania likwidacji barier architektonicznych nie jest możliwe dofinansowanie powtórne takiego samego zakresu prac, chyba że nastąpiło istotne pogorszenie stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, potwierdzone odpowiednia dokumentacja lekarską. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wnioski dotyczą wyłącznie mieszkańców Wrocławia.
Zaświadczenie lekarskie wydane na potrzeby MOPS w związku z likwidacją barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się jest ważne w danym roku kalendarzowym.

Zasady przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych link

Zasady przyznawania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się link

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij