logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY
NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłaty)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej

Na terenie Wrocławia funkcjonuje 7 Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej. Kierownicy wszystkich Zespołów urzędują w godzinach od 7.30 - 15.30. Pracownicy socjalni mają swoje siedziby w mikrorejonach opiekuńczych.

Obszary działania ZTPS-ów :

 • Rozpoznawanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Kwalifikowanie do różnorodnych form pomocy: w postaci pracy socjalnej, świadczeń usługowych, rzeczowych i finansowych - zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 • Reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach.
 • Mobilizowanie zasobów tkwiących w jednostkach, rodzinach, grupach i społecznościach lokalnych w celu zwiększenia możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych.
 • Informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej, o możliwościach udzielania pomocy oraz możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu.
 • Weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania (lub odmowy przyznania) usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
 • Przyznawanie pomocy usługowej w zakresie uzależnionym od uzasadnionych potrzeb osoby zainteresowanej.

Większość spraw związanych z ubieganiem się o pomoc finansową załatwia się przez pracowników socjalnych w poszczególnych ZTPS-ach. Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy społecznej (z wyłączeniem , skierowań do domów pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych) powinna nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym terenowym - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (rodziny) potrzebującej pomocy.

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1

Kierownik: Grażyna Sobierska
Braniborskia 6/8
tel. 71 78-22-486

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2

Kierownik: Sylwia Kuczyńska
ul. Średzka 42
tel. 71 349-28-59, 71 349-15-86 fax 71 349-28-60

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3

Kierownik: Joanna Hawryś
ul. Nowowiejska 102, 50-339 Wrocław

(pok. 21) tel. 71 78-23-569

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4

Kierownik: Elżbieta Wnęk,
ul. Oficerska 9A, pokój 110,
tel./fax 71 78-22-450

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5

Kierownik ZTPS nr 5 - Małgorzata Bębenek
ul. Kniaziewicza 29, pokój 24
tel. 71 343 09 24

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6

Kierownik ZTPS6 – Krystyna Pisarek
ul. Bolesława Krzywoustego 296

czasowo - ul. Henryka Michała Kamieńskiego 190
tel/fax  71 77 25 991

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7

Kierownik: Barbara Wójcik
pl. Św. Macieja 4, pok. 1
tel. 71 78-22-422

Dział Usług Opiekuńczych

pl. Legionów 4-5, 50-047 Wrocław

Sekretariat: tel./fax: 71 76-57-913

Kierownik Działu:
Magdalena Tomicka-Paluszczak, pok. 5. tel. 71 76-53-647

Zastępca Kierownika Działu:
Agnieszka Pszczółkowska pok. 5, tel. 71 76-53-647

Obszary działania:

 • realizacja polityki dotyczącej świadczenia na terenie Gminy usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • weryfikacja faktycznej realizacji usług;
 • nadzór nad stanem wpływów należności z tytułu odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze i podejmowanie czynności windykacyjnych zmierzających do uzyskania zaległej odpłatności;
 • analiza możliwości uzyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację zadań lub projektów związanych z zakresem zadań Działu;
 • współpraca z pracownikami organizacji pozarządowych w zakresie realizacji usług opiekuńczych;
 • rejestrowanie i ewidencjonowanie osób korzystających z pomocy społecznej;
 • informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Dział Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

Kierownik- Renata Talarek
ul. Strzegomska 6
III piętro
tel./fax (71) 78-22-313

Obszary działania:

 • diagnozowanie sytuacji dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • organizowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą pozbawionymi opieki rodziców biologicznch w placówkach opiekuńczo–wychowawczych, w tym typu rodzinnego
 • bieżąca współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji porozumień dotyczących finansowania pobytu dzieci w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej;
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie ustalania opłat rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • nadzór i koordynacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym typu rodzinnego;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania nadzorowanych jednostek organizacyjnych;
 • pomoc w integracji ze środowiskiem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym typu rodzinnego;
 • przekazywanie, przy współpracy z Działem Księgowości, do Biura Informacji Gospodarczej informacji o rodzicach biologicznych zalegających z opłatami za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych;
 • współpraca z organizacjami społecznymi, charytatywnymi i instytucjami środowiska lokalnego na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży;
 • informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania;
 • opiniowanie, w porozumieniu z Zespołem ds. Organizacji i Nadzoru, projektów regulaminów organizacyjnych jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych) nadzorowanych przez Dział;
 • opracowywanie pod względem merytorycznym, we współpracy z Zespołem ds. Organizacji i Nadzoru, projektów przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji) wydawanych przez Dyrektora, a także udział przy tworzeniu projektów zarządzeń Prezydenta i projektów uchwał RMW dotyczących zadań realizowanych przez Dział

Sekcja Koordynacji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego

ul. Strzegomska 6
III piętro
tel./fax (71) 78-22-313

Obszary działania :

 • nadzór i koordynacja pracy publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, zwanych dalej RDDz;
 • wspieranie dyrektorów RDDz w sporządzaniu planów pomocy dziecku;
 • wspieranie i monitorowanie działań wychowawczych dyrektorów RDDz w zakresie przygotowywania dziecka do samodzielnego życia;
 • formułowanie na piśmie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz przekazywanie jej do właściwego sądu;
 • dokonywanie, w porozumieniu z dyrektorami RDDz, ocen sytuacji dzieci przebywających w RDDz;
 • nadzorowanie współpracy RDDz z sądem w zakresie wykonywanych zadań;
 • sporządzanie opinii oraz udzielanie informacji dotyczących wychowanków RDDz na potrzeby sądu;
 • współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie RDDz;
 • wspieranie działań na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, a gdy jest to niemożliwe, podejmowanie i monitorowanie regulacji sytuacji prawnej dziecka i w przypadku dzieci wolnych prawnie, nadzorowanie zgłaszania ich przez dyrektora RDDz do przysposobienia;
 • nadzór nad realizacją kontaktów z rodzicami biologicznymi wychowanków RDDz oraz sporządzanie opinii z zakresu współpracy z rodziną biologiczną na wniosek sądu;
 • koordynowanie wsparcia psychologicznego dla wychowanków RDDz;
 • kwalifikowanie i opiniowanie konieczności wprowadzenia do procesu wychowawczego indywidualnej bądź grupowej terapii psychologicznej lub pomocy socjoterapeutycznej;
 • informowanie sądów o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej;
 • wspieranie osób usamodzielnianych poprzez nadzorowanie przebiegu ich procesu usamodzielnienia na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego planu usamodzielnienia;
 • comiesięczne sporządzanie dokumentów księgowych do wypłaty środków finansowych na utrzymanie dziecka w RDDz na podstawie aktualnych wykazów wychowanków z poszczególnych RDDz;
 • kompletowanie, aktualizowanie i przechowywanie indywidualnej dokumentacji wychowanków RDDz;
 • zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przyjętych do RDDz;

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kierownik: Agnieszka Kowalska
ul. Strzegomska 6, III piętro, pokoje nr 304, 305, 306, 313, 316, 317, 318
tel./fax (71) 78-22-372 lub 195; tel. (71) 78-22-371, 78-22-311, 78-49-602

Obszary działania :

 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach pomocy pieniężnej udzielanej rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, rodzinom pomocowym, usamodzielnianym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dotyczących odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją umów zawieranych
  z zawodowymi rodzinami zastępczymi, rodzinami pomocowymi oraz rodzinnymi domami dziecka
 • realizacja procedury i prowadzenie spraw, związanych z umieszczeniem w pieczy zastępczej dzieci pozostawionych w ,,Oknie życia” oraz w szpitalu, bezpośrednio po urodzeniu
 • obsługa porozumień, zawieranych z innymi powiatami w sprawach finansowania pobytu dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej
 • nadzór nad realizacją zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w  obszarze rodzinnej pieczy zastępczej
 • prowadzenie rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz o osobach zakwalifikowanych do pełnienia wskazanych funkcji
 • dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci, których pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Zespół Realizacji Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kierownik: Monika Jopek
ul. Młodych Techników 58
tel./fax (71) 78-22-412, tel. (71) 78-22-366

Obszary działania :

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
  w realizacji zadań związanych z pełnieniem pieczy zastępczej
 • udzielanie wsparcia specjalistycznego oraz poradnictwa pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, okresowej oceny rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz stała współpraca z sądem w tym zakresie
 • sporządzanie na zlecenie sądu opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • pozyskiwanie, prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • organizowanie szkoleń oraz poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; zapewnienie pomocy prawnej oraz wsparcia wolontariuszy
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających
 • organizowanie opieki nad dziećmi, w przypadku, gdy rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza okresowo nie może jej sprawować.

Dział Świadczeń

tel. 71 78 23 546
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Natalia Siekierka
ul. Namysłowska 8

Zastępcy kierownika:
Ewa Kietla; tel. (71) 78 22 424

Zespół Świadczeń

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit parter)
Kierownik Zespołu Świadczeń: Karolina Koper, tel. (71) 78 22 424

Biuro Obsługi Klienta

Administrator: Agnieszka Stemplewska
ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit parter)
Godziny pracy BOK GRAFIT w Sierpniu: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 7.30 – 15.00,  w czwartek także w godzinach od 7.30 do 16.30.
tel.: (71) 79-99-274,

Do zadań Zespołu Świadczeń należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców,
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Zespół świadczeń

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit parter)

ZAKRESY LITEROWE PRACOWNIK MERYTORYCZNY TELEFON LOKALIZACJA ADMINISTRATOR
A, B – BANDO Marzena Ciastek-Muzyczka 71 78 23 503 Grafit, IIp. Stabryn-Król Alicja
BANDU – BIEG Kamila Kubicka 71 78 22 352 Grafit, IIp. Młynarczyk Gabriela
BIEL – BOROWIECZ Anna Jagiełło  71 79 99 287 Grafiit, sala B  Felińczak Elżbieta
BOROWIK – CEL Magdalena Zagórska 71 79 99 287 Grafiit, sala B  Hadryś Monika
CEM – CIURARZ Elżbieta Toczyńska   71 78 23 579 Grafiit, sala B  Hadryś Monika
CIURE – CŻ, Ć, D – DEK Małgorzata Soroczyńska 71 78 22 325 Grafit, IIp. Tkaczyk Agnieszka
DEL – DUK Magdalena Jakielaszek 71 78 23 502 Grafit, IIp. Stabryn-Król Alicja
DUL – DŻ, E, F – FLAM Agnieszka Krej 71 78 22 368 Grafit, IIp. Tkaczyk Agnieszka
FLAN – GEZ Dorota Krzanowska 71 78 22 325 Grafit, IIp. Nestler Renata
GĘ – GÓŻ Ewa Bardadyn  71 78 22 325 Grafit, IIp. Knap Małgorzata
GR – HALL Renata Kocyła  71 78 22 352 Grafit, IIp. Majka Marta
HALU – HŻ, I, J – JACH Lidia Orłowska 71 79 99 287 Grafiit, sala B  Majka Marta
JACK – JASZ Aleksandra Zbróg  71 78 22 368 Grafit, IIp. Siekierka Izabela
JAŚ – KALŻ Barbara Deksymer-Karcz  71 78 22 325 Grafit, IIp. Ostrowska Marzena
KAŁ – KIECZ Kamila Grabowska 71 79 99 287 Grafiit, sala B  Grzybowska Monika
KIED – KOŁAK Magdalena Bylica 71 78 23 505 Grafit, IIp. Smolska Alicja
KOŁAR – KOSZ Anna Błaszczyk 71 78 23 579 Grafiit, sala B  Nestler Renata
KOŚ – KRASZ Anna Nakoneczna 71 78 23 505 Grafit, IIp. Czerniejewska Ewa
KRAŚ – KUCHARSKA Krystyna Kozłowska 71 78 23 505 Grafit, IIp. Knap Małgorzata
KUCHARSKI – KWIDZ Gabriela Szmitka 71 78 23 502 Grafit, IIp. Stabryn-Król Alicja
KWIE – LISA Anna Pasiewicz 71 78 22 325 Grafit, IIp. Rachuba Magdalena
LISEK – LŻ, Ł, M – MACHEL Edyta Wojtal 71 78 22 325 Grafit, IIp. Rachuba Magdalena
MACHER – MARCINEK Anna Niedzielska 71 78 23 505 Grafit, IIp. Czerniejewska Ewa
MARCINIAK – MAŻ Magdalena Sirecka-Wołodko  71 78 22 352 Grafit, IIp. Niemas Dominika
MĄ – MISZK Magdalena Smorąg  71 78 23 507 Grafit, IIp. Niemas Dominika
MISZT – NAPIER Patrycja Okoń 71 78 23 579 Grafiit, sala B  Rachuba Magdalena
NAPIÓR – OGIEL Justyna Gabriel  71 78 23 502 Grafit, IIp. Smolska Alicja
OGIN – PADA Małgorzata Selecka 71 78 22 368 Grafit, IIp. Czerniejewska Ewa
PADE – PEŚ Marta Domagała  71 78 23 502 Grafit, IIp. Knap Małgorzata
PET – POCZ Agnieszka Michalska 71 78 22 352 Grafit, IIp. Grzybowska Monika
POD – PUCHACZ Magdalena Wójtowicz 71 78 23 507 Grafit, IIp. Młynarczyk Gabriela
PUCHAL – PŻ, Q, R – ROK Marta Brzezińska 71 78 23 507 Grafit, IIp. Majka Marta
ROL – SAJ Agnieszka Czeszejko  71 78 23 502 Grafit, IIp. Nestler Renata
SAK – SIT Aneta Kucharczyk 71 78 23 579 Grafiit, sala B  Felińczak Elżbieta
SIU – SOBOŃ Katarzyna Brylewska  71 78 22 325 Grafit, IIp. Tkaczyk Agnieszka
SOBOR – STELMACH Agnieszka Liczkowska 71 79 99 287 Grafiit, sala B  Felińczak Elżbieta
STELMAR – SZAM Anna Lis 71 78 23 507 Grafit, IIp. Siekierka Izabela
SZAN – SZUR Daria Dajer-Kaczmarek 71 78 23 502 Grafit, IIp. Smolska Alicja
SZUS – SŻ, Ś, T – TARASZ Anna Biszta  71 78 22 368 Grafit, IIp. Hadryś Monika
TARB – TYR Marta Adamska 71 78 22 368 Grafit, IIp. Siekierka Izabela
TYS – TŻ, U, V, W -WEK Sylwia Dziurdzik 71 78 23 507 Grafiit, IIp. Młynarczyk Gabriela
WEL – WŁOCZ Anna Chyża 71 78 22 352 Grafit, IIp. Grzybowska Monika
WŁOD – WROŃ Izabela Papierowska  71 78 23 507 Grafit, IIp. Niemas Dominika
WRÓB – WŻ, X, Y, Z – ZB Julianna Łupieżowiec 71 78 22 325 Grafit, IIp. Ostrowska Marzena
ZD – ŻŻ Agnieszka Zając  71 78 22 325 Grafit, IIp. Ostrowska Marzena

Zespół Realizacji Świadczeń

ul. Hubska 30/32 Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30.

Kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń: Beata Dąbrowska,
tel. (71) 78 22 329

Kierownik Zespołu Dłużników Alimentacyjnych: Liliana Dąbrówka,
tel. (71) 78 22 388

Główny Specjalista: Aleksandra Bałys,
tel. (71) 78 22493

Do zadań Zespołu Realizacji Świadczeń należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań z zakresu stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tel. (71) 78 22 353
 • przygotowywanie  list wypłat dla świadczeniobiorców i wydawanie zaświadczeń:
  ZAKRESY LITEROWE PRACOWNIK SEKCJI WYPŁAT telefon
1 A, Ba-Bier Brygida Taras-Sanogho 71 78 22 367
2 Bies-Chn Alicja Staszak 71 78 22 367
3 Cho-Dom Wioletta Mazur 71 78 22 367
4 Don-Dż, E, N Edyta Świerczyńska 71 78 22 367
5 F, Ga-Góre Patrycja Kadlewicz 71 78 23 577
6 Górg-Gż, H, Kon-Korn Aleksandra Mytych 71 78 23 577
7 I, J, Ka-Kaliś Lucyna Mucha 71 78 23 551
8 Kalit-Kom Beata Wawrzyniak 71 78 23 551
9 Koro-Kucharp Agnieszka Zasada 71 78 23 577
10 Kuchars-Kż, L Renata Leszczyńska 71 78 23 577
11 Ma-Michala Marcin Rudziński 71 78 23 551
12 Michalb-Mż, Ł Joanna Turkiewicz 71 78 23 551
13 O, Pa-Piechos Ewa Michalska 71 78 22 326
14 Piechot-Pż, Q, U Anna Powietrzyńska 71 78 22 326
15 Ra-Rudny, T Bogumiła Zarzycka 71 77 25 981
16 Rudo-Rż, Sa-Skowron, Ż Beata Zagożdżon-Szturo 71 77 25 981
17 Skowroń-Suj Halina Grzelak - Sarnowicz 71 77 25 981
18 Suk-Sz, Ś Anna Dissel 71 78 25 981
19 V, Wa-Wolf Barbara Brzozowska 71 78 22 326
20 Wolg-Wż, X, Y, Z, Ź Magdalena Dziurzyńska 71 78 22 326 
  Joanna Zborowicka, Katarzyna Warda, Elżbieta Wieraszko 71 78 22 370

Zespół Dłużników Alimentacyjnych

Kierownik Zespołu: Liliana Dąbrówka
tel. 71 78 22 388

Do zadań zespołu należy: prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Kontakt:

ZESPÓŁ DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
PRACOWNICY ZESPOŁU TELEFON LOKALIZACJA
1. Mariola Nasiłowska 71 78 22 388 pok. 103
2. Agnieszka Mieczkowska 71 78 22 389 (+fax) pok. 101
3. Ewa Mozolewska 71 78 22 389 (+fax) pok. 101
4. Elżbieta Suppan 71 78 22 389 (+fax) pok. 101
5. Paulina Liana 71 78 22 351 pok. 102
6. Katarzyna Nowicka 71 78 22 351 pok. 102
7. Anna Nocko 71 78 22 351 pok. 102
9. Marta Nowakowska 71 78 22 351 pok. 102
8. Piotr Irzykowicz 71 78 22 327 pok. 106
9. Maria Bar 71 78 22 327 pok. 106
10. Katarzyna Offert 71 78 22 327 pok. 106

Dział Wsparcia Mieszkańców

tel. 71 77 25 994
tel. 71 78 22 322 wew. 2

Kierownik: Teresa Szymańda
ul. Hubska 30/32
tel. 71 78 23 576
Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30.
Klienci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.00.

Zespół Świadczeń na Rzecz Mieszkańców

tel.  71 78 22 346; 71 78 22 348

Zespół wykonuje zadania wynikające z ustaw:

 • o dodatkach mieszkaniowych
 • Prawo energetyczne (dodatki energetyczne)
 • o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne)
 • o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe)

Do zadań zespołu należy:

 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz wypłata świadczeń;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego oraz wypłata świadczeń;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz wypłata świadczeń;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu oraz wypłata świadczenia;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz wypłata świadczenia.

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych

Kierownik - Katarzyna Majchrzak
ul. Strzegomska 6
parter, sala 25
tel./fax (71) 78-22-339, 78-22-342, 78-22-357

Obszary działania:

 • rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
 • udzielanie osobom niepełnosprawnym świadczeń finansowych z funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych do:
 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
 • turnusów rehabilitacyjnych
 • przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
 • realizowanie innych programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • nadzór merytoryczny nad Warsztatami Terapii Zajęciowej we Wrocławiu oraz nad Środowiskowymi Domami Samopomocy we Wrocławiu.
 • pomoc niematerialna w postaci kierowania do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnej.

Centrum Pracy Socjalnej I Rodziny (CPSR)

Kierownik - Katarzyna Janas
ul. Hubska 30-32, 50-502 Wrocław
tel./fax 71 78-23-590, 78-23-592, 78-23-593

Dział ten świadczy usługi w zakresie poradnictwa:

 • psychologicznego
 • pedagogicznego
 • rodzinnego, w tym dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej" (więcej w zakładce "Dwa plus trzy i jeszcze więcej")
 • dla osób niepełnosprawnych, w tym osób niesłyszących (pomoc w pisaniu podań, wypełnianiu wniosków, załatwianiu spraw urzędowych, kontakcie z pracownikiem socjalnym -  tłumaczenie)
 • aktywizacji społeczno - zawodowej.

Poradnictwo ma charakter indywidualny i grupowy (grupy wsparcia i grupy edukacyjne).
Poradnictwo udzielane przez Centrum jest bezpłatne. Może z niego skorzystać każdy mieszkaniec Wrocławia.

CPSR koordynuje:

 • program prac społecznie użytecznych  (PSU) dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających
  z pomocy społecznej. 
 • działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. (71) 78-23-591
  (więcej w zakładce „Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie").

Dział Pomocy Instytucjonalnej 

Kierownik - Dorota Iwaniec
ul. Strzegomska 6
I piętro, pokoje 113-120
tel./fax 71 78-22-344, 78-22-343, 71 78 22 415 lub 416, 71 78 22 340

Pracownicy socjalni:
Pokój 113 Dzielnica Stare Miasto i Śródmieście tel. 71 78 22 355
Pokój 114 Dzielnica Śródmieście i Krzyki tel. 71 78 22 332
Pokój 115 Dzielnica Fabryczna tel. 71 78 22 364

Obszary działania:

 • kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej.
 • merytoryczne przygotowywanie decyzji kierujących i umieszczających do DPS oraz ustalanie odpłatności za pobyt osoby zainteresowanej w DPS i osób zobowiązanych.
 • prowadzenie listy osób oczekujących na umieszczenie w DPS oraz rejestrów osób już umieszczonych w DPS.
 • współpraca z dyrektorami domów pomocy społecznej na terenie Wrocławia i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w celu uzgadniania możliwości umieszczenia klienta w domu pomocy społecznej.
 • koordynacja pracy domów pomocy społecznej w obrębie miasta i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania tego typu placówek.

Dział ten obsługuje osoby, które wymagają  całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można im zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Do umieszczenia w domu pomocy społecznej wymagany jest wniosek osoby zainteresowanej, jej zgoda na umieszczenie w domu, bądź zgoda przedstawiciela ustawowego wraz z postanowieniem sądu wyrażającym zgodę na podjęcie działań w kierunku umieszczenia podopiecznego w domu pomocy społecznej, opinia ośrodka pomocy dotycząca stopnia sprawności, decyzja organu emerytalno - rentowego ew. decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, wywiad środowiskowy. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny - do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. wnoszą:

 • mieszkaniec domu pomocy społecznej, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Ogólne zasady dotyczące funkcjonowania domów określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Natomiast szczegółowe zasady określające typy domów, sposób ich funkcjonowania, tryb kierowania i przyjmowania do domu pomocy, standard obowiązujących usług świadczonych przez domy pomocy określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców

Kierownik - Tomasz Neumann
ul. Zachodnia 3
tel./fax 71 78-23-580, 78-23-584

 • diagnozowanie sytuacji bytowej, zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej i materialnej osób bezdomnych i uchodźców przebywających w obrębie miasta.
 • udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych i rzeczowych osobom bezdomnym i uchodźcom.
 • kierowanie do schronisk i noclegowni.

W dziale tym załatwia się wszystkie formalności związane z przyznaniem świadczeń pieniężnych i rzeczowych ze środków pomocy społecznej osobom bezdomnym i uchodźcom.
Podstawę prawną przy przyznawaniu świadczeń stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach.

Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny "Pensjonat dla Osób Starszych"

tel. 71-352-74-28, 51-124 Wrocław,
ul. Henryka Michała Kamieńskiego 190
Kierownik - Małgorzata Palinger

Do zadań Ośrodka Opiekuńczo - Adaptacyjnego należy w szczególności:

 • zapewnianie mieszkania jedno lub dwu pokojowego z kuchnią i łazienką dla osób w wieku poprodukcyjnym zdolnych do samoobsługi 
 • organizowanie odpłatnych imprez okolicznościowych, wycieczek, wieczorków tanecznych.
 • odpłatne zapewnianie gorącego posiłku ww. osobom;
 • integracja osób starszych ze środowiskiem lokalnym przy współpracy z Radą Osiedla i ZTPS-y 
 • prowadzenie mieszkań interwencyjnych dla osób kierowanych przez ZTPS-y
 • informowanie osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych w MOPS formach pomocy i zasadach ich przyznawania.

Dzienny Dom Pomocy „Pogodna Jesień”

Ul. Litewska 20
51-354 Wrocław
Telefony kontaktowe: 71/ 78 23 500, ..506
Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Główny Specjalista: Albert Bielatowicz

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 16.00.
Zajęcia z Seniorami, w trakcie których zapewniony jeden posiłek  (obiad dwudaniowy).
Odpłatność za pobyt zgodnie z Uchwałą RM nr: XLV/1365/10 z 21.01.2010 r. ustalana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Placówka nie świadczy usług pielęgnacyjnych. 

Dzienny Dom Pomocy "Na Ciepłej"

Kierownik: Maria Koźmińska-Brygoła
ul. Ciepła 15b
50-524 Wrocław
tel. 71 799 30 40

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia

ul. Rydygiera 43 abcd i 45a
50-248 Wrocław

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik - Hanna Domańska
ul. Strzegomska 6
pok. 209-212
tel. 71-7822305
tel. 71-7822308
tel/fax 71-7822307

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij