logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY
NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłaty)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt „TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane”

Wnioskodawca: Gmina Wrocław.

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Poddziałanie: 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Cele projektu:

Cel główny:

Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych w postaci 7 mieszkań wspomaganych dla minimum 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. korzystających ze wsparcia MOPS we Wrocławiu, w tym os. bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań oraz osób opuszczających pieczę zastępczą, w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2021.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie usamodzielnienia i funkcjonowania społecznego osób przebywających w mieszkaniach wspomaganych.
  2. Nabycie i wzmocnienie kompetencji społecznych prowadzących do funkcjonowania w środowisku lokalnym osób przebywających w mieszkaniach wspomaganych.
  3. Zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie specjalistyczne i pracę socjalną.

Działania w projekcie:

Zadanie 1 - USŁUGI MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO (utrzymanie i doposażenie mieszkań, wynagrodzenie opiekunów mieszkań, ubezpieczenie mieszkańców)

Działania w mieszkaniach dla młodzieży z pieczy zastępczej:

Zadanie 2 - trening załatwiania spraw urzędowych

Zadanie 3 – trening umiejętności praktycznych

Zadanie 4 - trening kulinarny

Zadanie 5 - trening umiejętności społecznych

Zadanie 6 - trening ekonomiczny

Zadanie 7 - trening spędzania wolnego czasu

Działania w mieszkaniach dla osób doświadczających przemocy:

Zadanie 8 – poradnictwo specjalistyczne (indywidualne i w ramach grupy wsparcia)

Zadanie 9 – trening zarządzania mieszkaniem

Zadanie 10 – wychowanie dzieci i komunikacja

Zadanie 11 – trening kulturalny

Zadanie 12 – trening zarządzania finansami

Zadanie 13 – trening kulinarny

Zadanie 14 – trening wendo

Działania w mieszkaniach dla osób bezdomnych:

Zadanie 15 - praca socjalna

Zadanie 16 - spotkania z psychologiem

Zadanie 17 - trening umiejętności spędzania wolnego czasu

Zadanie 18 - trening umiejętności społecznych

Zadanie 19 - trening umiejętności praktycznych

Zadanie 20 - trening zdrowego żywienia

Zadanie 21 - trening umiejętności społecznych – Autoprezentacja (dla osób doświadczających przemocy oraz bezdomnych)

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: 28 osób opuszczających pieczę zastępczą, 38 osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań (w tym – minimum 10 kobiet doświadczających przemocy wraz z otoczeniem – dziećmi).

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  1. Całkowita wartość projektu: 1 788 840,00 zł
  2. Kwota dofinansowania: 1 699 398,00 zł
  • środki europejskie: 1 520 514,00 zł
  • dotacja celowa z budżetu państwa 178 884,00 zł
  1. Wkład własny: 89 442,00 zł

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2019

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny (Zespół ds. Aktywizacji i Integracji
ul. Hubska 30-32,
50-502 Wrocław

(budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych, posiada windę na poziomie 0).

telefon:  71 78 23 573, 71 78 49 605

Koordynator projektu: Paulina Kukiz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij