logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej
Diagnoza środowiska.

Leśnica to wrocławskie osiedle leżące w zachodniej części miasta, zamieszkiwane przez 12 677 osób. Specyfiką Leśnicy jest jej odległe od centrum miasta położenie, rozbudowanie przestrzenne, nie najlepiej rozwinięta komunikacja miejska. Brakuje tu centrów kultury czy miejsc spotkań takich jak domy kultury, kawiarnie, restauracje, biblioteki publiczne. Powoduje to pewnego rodzaju izolację społeczną mieszkańców, szczególnie starszych i schorowanych. Osoby te nie korzystają z miejsc kultury czy rozrywki położonych poza najbliższym miejscem zamieszkania, mają też problem z udziałem w wydarzeniach lokalnych, ze względu na nieprzystosowanie miejsc ich organizacji do potrzeb osób niepełnosprawnych. Badania wykazały, że część mieszkańców jest ze sobą zintegrowana i utrzymuje relacje sąsiedzkie, wyodrębnili się jednak mieszkańcy, którzy czują się osamotnieni. Większość z nich boryka się z niepełnosprawnością, niesamodzielnością życiową co utrudnia nawiązywanie nowych znajomości sąsiedzkich. Podobnie wygląda sytuacja zaangażowania w sprawy osiedla: są mieszkańcy, którzy  aktywnie biorą udział w inicjatywach na rzecz osiedla oraz tacy, którzy nie integrują się ani nie angażują. Wg wyników badań część biernych mieszkańców jest gotowa do podjęcia wspólnych sąsiedzkich działań. Zachęciłyby ich do tego: silny lider, ciekawy pomysł, istotny dla nich problem oraz przykład dawany przez pracowników instytucji miejskich. Na osiedlu odnotowano zdarzenia, które w wywołują poczucie zagrożenia w mieszkańcach: włamania, awantury sąsiedzkie, agresja słowna.

W najtrudniejszej sytuacji społecznej znajduję się podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to środowiska, w których występuje kumulacja problemów takich jak niepełnosprawność, ubóstwo, brak pracy. Trudna już sytuacja generuje kolejne problemy, a deficyty o charakterze osobistym i społecznym, których dodatkowo doświadczają członkowie środowisk korzystających z usług MOPS, jeszcze ją pogłębiają, tworząc grunt dla wykluczenia społecznego. Wg przeprowadzonych badań, klienci MOPS doświadczają deficytów w sferach:

 • rozwoju osobistego (np. brak nawyku pracy, systematyczności, wytrwałości, niedostrzeganie innych niż finansowe korzyści płynących z zatrudnienia, postawa roszczeniowa i uzależnienie od instytucji pomocowych, niski poziom kompetencji komunikacyjnych, odpowiedzialności, umiejętności kompromisu, niski poziom zdolności autoprezentacji, dbałości o wygląd zewnętrzny, zła kondycja fizyczna i stan zdrowia),
 • rozwoju społecznego (bardzo mocne osamotnienie społeczne, spędzanie czasu samotnie, w domu, brak kontaktów i więzi z sąsiadami/ znajomymi, wycofanie z życia kulturalnego, brak aktywności fizycznej, obywatelskiej, np. na rzecz społeczności lokalnej),
 • umiejętności życia codziennego (np. załatwiania spraw w urzędach, rozwiązywania swoich problemów, dbania o finanse, trudności w odnalezieniu się we współczesnej rzeczywistości i silne poczucie nieprzystosowania do niej, brak umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych),
 • umiejętności cyfrowych (brak umiejętności korzystania z komputera/ Internetu).

Wszystko to wpływa na niski poziom poczucia własnej wartości osób i na zasadzie sprzężenia zwrotnego pogłębia wykluczenie: niemożność aktywnego uczestnictwa w różnych aspektach życia powoduje ograniczanie potrzeb w tym zakresie oraz bierność, nawet w obliczu pojawiających się możliwości udziału w życiu społecznym. Pojawiają się bariery psychiczne i emocjonalne: brak wiary w powodzenie i lęk przed nowymi sytuacjami. Środowiska te potrzebują intensywnej pomocy z zewnątrz w postaci pobudzenia motywacji do zmiany stylu życia, wzbudzenia potrzeb wykraczających poza te podstawowe oraz wyrobienia nawyków niezbędnych w życiu społecznym, osobistym i zawodowym. Pozwoli to na integrację społeczną i trwałe przywrócenie tej grupy na rynek pracy.

Adresaci:

22 mieszkańców osiedla Leśnica (po 11 osób w każdej edycji), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS), bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Okres trwania PAL:

I edycja: IX 2018r. - VII 2019r.

II edycja: VIII 2019r. - VI 2020r.

Partnerzy PAL:

Centrum Kultury Zamek, Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Źródełko”, Rada Osiedla Leśnica, Szkoła Podstawowa Nr 51, Szkoła Podstawowa Nr 22, Szkoła Podstawowa Nr 95, Przedszkole Nr 66, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2, Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Środowiskowy Dom Samopomocy- Stowarzyszenia W Naszym Domu.

Cele PAL:

Zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) osób objętych wsparciem poprzez podniesienie poziomu ich umiejętności życiowych, kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej oraz wzmocnienie więzi w środowiskach lokalnych.

Spodziewane rezultaty:
 1. Wzrost motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywizacji społecznej i zawodowej.
 2. Wzrost umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Wzrost dostępu do informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
 4. Wzrost kompetencji społecznych i osobistych.
 5. Wzrost wiedzy i umiejętności wykorzystania podstawowych zasad dotyczących ogłady, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 6. Wzrost samooceny i wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku oraz umiejętności autoprezentacji.
 7. Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.
Formy wsparcia (Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym):
 1. Intensywna praca socjalna (IPS). Usługa świadczona poprzez kontakt osobisty pracownika socjalnego z uczestnikiem, minimum 2 razy w miesiącu. Zadania:
 • opracowanie diagnozy sytuacji życiowej uczestnika, trudności, których doświadcza oraz ich przyczyn, potrzeb oraz zasobów i możliwości uczestnika i jego rodziny,
 • poszukiwanie, wspólnie z uczestnikiem, najlepszych dla niego rozwiązań oraz opracowanie Indywidualnego Harmonogram Wsparcia w projekcie,
 • przeprowadzenie rozmów wspierających, edukujących, motywujących uczestnika.
 1. Trening rozwoju osobistego. Zajęcia grupowe, prowadzone w formach dyskusji, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mini wykładów, projekcji filmowych, wyjść edukacyjnych, gier i zabaw edukacyjnych, udział w inicjatywach na rzecz mieszkańców osiedla. Głównym celem jest zwiększenie samoświadomości uczestników w sferze własnych myśli, uczuć i działań, umiejętności konstruktywnego wyrażania siebie, swoich opinii i poglądów, kontrolowania emocji, a także zwiększenie wiedzy nt. własnego potencjału i wykorzystania go na rzecz przeprowadzenie pozytywnych zmian w życiu.
 2. Trening aktywności społecznej. Zajęcia grupowe, prowadzone w formach dyskusji, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mini wykładów, projekcji filmowych, wyjść edukacyjnych, gier i zabaw edukacyjnych. Trening ma na celu zwiększenie umiejętności integracyjnych w środowisku lokalnym uczestników, zwiększenie ich zaangażowania w samodzielne rozwiązywanie problemów własnych oraz najbliższego otoczenia, a także radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Zaplanowano szereg wyjść do lokalnych instytucji kultury, spotkania o charakterze edukacji społecznej i obywatelskiej we wrocławskich organizacjach społecznych, a także zorganizowanie inicjatywy społecznej na rzecz mieszkańców osiedla.
 3. Trening rozwoju umiejętności życiowych. Zajęcia grupowe w formie spotkań edukacyjnych i społecznych, mini wykładów, ćwiczeń, wyjść edukacyjno-motywacyjnych. Celem zajęć jest edukacja uczestników w obszarze zarządzania gospodarstwem domowym oraz prowadzenia zdrowego stylu życia. Uczestnicy zapoznają się z zasadami savoir vivre: jak zachować się w różnych sytuacjach społecznych (ogłada towarzyska, dobre maniery, obowiązujące normy i zwyczaje zachowania się w towarzystwie, pracy, domu, przy stole).
 4. Trening obsługi nowoczesnych urządzeń. Forma wsparcia o charakterze indywidualnym, przy stanowisku komputerowym z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Zakres zajęć dostosowany do potrzeb, oczekiwań i możliwości każdej osoby. Stosowane metody: mini –wykład (w celu omówienia określonych zagadnień), ćwiczenia na komputerze korygowane w razie potrzeby przez prowadzącego.
 5. Trening – Autoprezentacja. Trening obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Celem treningu jest rozwój umiejętności związanych z dbałością o wygląd zewnętrzny, dostosowaniem go do sytuacji mniej i bardziej formalnych (rozmowa o pracę, wyjście do instytucji kultury, spotkanie towarzyskie, itp.). Poza zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, u uczestników wzrośnie poczucie pewności siebie i własnej wartości.
Źródło finansowania:

PAL realizowany jest w ramach projektu „PAS-ja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Koordynator PAL:

Magdalena Lejkam, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 2 MOPS, ul. Średzka 42, 54-017 Wrocław, tel.: 71/ 349-28-59, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij