logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej
Diagnoza środowiska.

Wsparcie kierowane jest do mieszkańców dwóch osiedli (Przedmieście Oławskie i Księże), które różnią się od siebie pod względem urbanistycznym oraz warunków wynikających  z lokalizacji w obrębie miasta. Widoczne są jednak pewne punkty wspólne. Należy do nich np. podział na „starych” mieszkańców, którzy znają się od pokoleń i „nowych”, którzy zamieszkują nowopowstałe inwestycje, i którzy nie są zainteresowani integracją. Z przeprowadzonych na obydwu osiedlach badań ankietowych wynika, że jako największe problemy w porządku społecznym mieszkańcy postrzegają m.in.: wandalizm, awantury sąsiedzkie, agresję słowną czy spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – na ławkach i skwerach. Także w obydwu rejonach miasta zaangażowanie mieszkańców we wspólne sprawy osiedlowe i rozwiązywanie jego problemów jest niewielkie. Udział w życiu osiedli bierze tylko część mieszkańców, pozostali nie angażują się w działania ani ich nie inicjują.

Zarówno na Przedmieściu Oławskim jak i Księżu zamieszkują osoby borykające się z wieloma problemami równocześnie, zagrożone wykluczeniem społecznym. Są to osoby korzystające z różnorodnych świadczeń pomocy społecznej za pośrednictwem wrocławskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Problemami, które w tych środowiskach występują najczęściej oraz współwystępują ze sobą są: ubóstwo, brak zatrudnienia (w tym bezrobocie), problemy zdrowotne (niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba). Dochodzą do tego także: przemoc w rodzinie, zaburzenia psychiczne, uzależnienie od alkoholu czy bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dodatkowo osoby te doświadczają deficytów w sferach rozwoju osobistego, społecznego, umiejętności życia codziennego. Należą do nich m.in.: brak nawyku pracy, systematyczności, niedostrzeganie innych niż finansowe korzyści płynących z zatrudnienia, uzależnienie od instytucji pomocowych, niski poziom kompetencji komunikacyjnych, niski poziom dbałości o wygląd zewnętrzny, spędzanie czasu samotnie, w domu, brak kontaktów i więzi z sąsiadami/ znajomymi, wycofanie z życia kulturalnego, brak aktywności fizycznej, obywatelskiej, brak umiejętności załatwiania spraw w urzędach, rozwiązywania swoich problemów, dbania o finanse, trudności w odnalezieniu się we współczesnej rzeczywistości i silne poczucie nieprzystosowania do niej (w tym brak umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii), brak umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych.

Poprzez udział w licznych  treningach  w ramach PAL „PAS-ja na Przedmieściu Oławskim i Księżu” będziemy podejmować próby integracji społecznej środowiska lokalnego, angażując uczestników projektu do włączania się w działania środowiskowe lub inicjowania nowych przedsięwzięcia. Chcielibyśmy aby uczestnicy: zdobyli nowe umiejętności np. pokonywania własnych barier i ograniczeń, nauczyli się aktywnie spędzać czas wolny, wykorzystując własne zasoby oraz podnieśli kompetencje osobiste i komunikacyjne.

Adresaci:

11 mieszkańców Przedmieścia Oławskiego i Księża korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS), niezaradnych życiowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Okres trwania PAL:

IX 2018r. - VII 2019r.

Partnerzy PAL:

Rada Osiedla „Przedmieście Oławskie”, Rada Osiedla „Księże”, Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., Stowarzyszenie Przedmieście Oławskie, Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA”, SP nr 2, SP nr 85, SP nr 96, SP nr 99, Muzeum Etnograficzne, Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 46, Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Komuny Paryskiej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Ciepła.

Cele PAL:

Zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) osób objętych wsparciem poprzez podniesienie poziomu ich umiejętności życiowych, kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej oraz wzmocnienie więzi w środowiskach lokalnych.

Spodziewane rezultaty:
 1. Wzrost motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywizacji społecznej i zawodowej.
 2. Wzrost umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Wzrost dostępu do informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
 4. Wzrost kompetencji społecznych i osobistych.
 5. Wzrost wiedzy i umiejętności wykorzystania podstawowych zasad dotyczących ogłady, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 6. Wzrost samooceny i wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku oraz umiejętności autoprezentacji.
 7. Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.
Formy wsparcia (Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym):
 1. Intensywna praca socjalna (IPS). Usługa świadczona poprzez kontakt osobisty pracownika socjalnego z uczestnikiem, minimum 2 razy w miesiącu. Zadania:
 • opracowanie diagnozy sytuacji życiowej uczestnika, trudności, których doświadcza oraz ich przyczyn, potrzeb oraz zasobów i możliwości uczestnika i jego rodziny,
 • poszukiwanie, wspólnie z uczestnikiem, najlepszych dla niego rozwiązań oraz opracowanie Indywidualnego Harmonogram Wsparcia w projekcie,
 • przeprowadzenie rozmów wspierających, edukujących, motywujących uczestnika.
 1. Treningi rozwoju osobistego. „Poznaj- MY SIEBIE. Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń, dyskusji, gier i zabaw edukacyjnych, itp. W ramach treningu uczestnicy wezmą udział w 4 spotkaniach, podczas których będą m.in. doskonalić komunikację w grupie, rozpoznawać i nazywać emocje oraz swoje mocne strony.  „Trening manualny”. Zajęcia grupowe w formie warsztatowej. Podczas zaplanowanych 7 spotkań uczestnicy własnoręcznie wykonają prace o tematyce świątecznej różnymi metodami plastycznymi (kartki świąteczne, ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne). Trening ma za zadanie rozbudzenie kreatywności i wyobraźni uczestników projektu, zapoznanie ze sposobami twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwój umiejętności pracy w grupie oraz pokonywania własnych barier i ograniczeń.  „Trening fotograficzny”. Zajęcia grupowe w formie mini – wykładów, instruktażu i ćwiczeń praktycznych z aparatem fotograficznym. Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności wykonywania fotografii m.in. portretowych, plenerowych. Trening będzie okazją do odnajdywania i rozwoju pasji, pokonywania własnych barier i ograniczeń, twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 2. Treningi rozwoju aktywności społecznej. „Trening interpersonalny”. Zajęcia grupowe w formie mini-wykładów, dyskusji, ćwiczeń. Podczas treningu uczestnicy będą poznawali oraz wchodzili w nowe role społeczne, zdobędą umiejętności społeczno-kulturalne. Zajęcia będą odbywały się m. in. w plenerze oraz w instytucjach kultury (np. muzeum). Będą sposobnością do poznawania nowych miejsc i zjawisk oraz siebie w nowych okolicznościach społecznych, pokonywania lęków i wykazywania inicjatywy. „Trening tworzenia inicjatyw społecznych”. Zajęcia grupowe w formie wykładów, dyskusji, ćwiczeń. W ramach treningu uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności w obszarze tworzenia inicjatyw społecznych. W tym celu odwiedzą i przyglądną się pracy instytucji i organizacji działających na rzecz społeczności lokalnych. „Trening - Animacja”. W trakcie treningu uczestnicy wykorzystają wiedzę zdobytą podczas poprzednich treningów i sami zainicjują, zaplanują oraz zrealizują inicjatywę dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Komuny Paryskiej. Udział w treningu wzmocni zaangażowanie społeczne oraz więzi ze środowiskiem lokalnym.
 3. Indywidualne poradnictwo socjalne. Spotkania indywidualne będą dotyczyły zagadnień socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania uczestnika w środowisku społecznym. Uczestnik otrzyma informację nt. oferty miasta w zakresie programów i projektów socjalnych, dostosowaną do jego potrzeb i oczekiwań.
 4. Treningi umiejętności życiowych. „Trening kulinarny”. Zajęcia grupowe, będą zawierały część teoretyczną i praktyczną – wspólne przygotowywanie posiłków. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie zdrowego odżywiania. „Trening savoir-vivre”. Zajęcia grupowe, które kształtują odpowiednie zachowania w różnych sytuacjach społecznych. Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności wykorzystania podstawowych zasad dotyczących ogłady towarzyskiej, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 5. „Trening nowoczesnych technologii” - poradnictwo indywidualne. Spotkania indywidualne o charakterze instruktażu i ćwiczeń praktycznych. Uczestnik nauczy się korzystania z nowoczesnych technologii m. in. obsługi systemu Windows, pakietu MS Office (jak napisać i wydrukować tekst), obsługi pamięci przenośnej oraz Internetu (w tym zakładania i obsługi poczty elektronicznej, wyszukiwania ważnych informacji).
 6. Trening – Autoprezentacja. Trening obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Celem treningu jest rozwój umiejętności związanych z dbałością o wygląd zewnętrzny, dostosowaniem go do sytuacji mniej i bardziej formalnych (rozmowa o pracę, wyjście do instytucji kultury, spotkanie towarzyskie, itp.). Poza zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, u uczestników wzrośnie poczucie pewności siebie i własnej wartości.
Źródło finansowania:

PAL realizowany jest w ramach projektu „PAS-ja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Koordynator PAL:

Iwona Grochowska, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 5 MOPS, ul. Kniaziewicza 29, 50-455 Wrocław, tel.: 71/ 33 52 379,  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij