logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W SPRAWACH PILNYCH
OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

 Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

 Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

 

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

Karta Rodzina Plus

i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

Powiatowy Zespół ds.

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej

Diagnoza środowiska.

Wybór miejsca wprowadzenia PAL - Nadodrze i okolice - w ramach projektu „PAS –ja” wynikał ze szczegółowej analizy problemów społecznych na terenie tego rejonu. Dostrzeżono tutaj proces utrwalania się, a nawet społecznego „dziedziczenia” negatywnych zjawisk. Z wieloletnich obserwacji wynika, że dzieci  wychowujące się w rodzinach korzystających ze wsparcia pomocy społecznej uczą się bezradności, co z czasem skutkuje przeświadczeniem o kluczowej roli instytucji pomocowej w ich życiu codziennym.

Z badania ankietowego przeprowadzonego na osiedlu wynika, że mieszkańcy w większości źle postrzegają swoją społeczność, wskazują na liczne awantury, nocne imprezy i burdy na osiedlu, picie alkoholu w miejscach publicznych, akty wandalizmu, które niejednokrotnie kończą się interwencją policji. Mieszkańcy chcieliby mieć wpływ na rozwiązywanie problemów miejsca, w którym mieszkają i aktywnie uczestniczyć w budowaniu społeczności lokalnej, ale nie wiedzą gdzie szukać wsparcia. Odczuwalny jest sceptycyzm mieszkańców, brak wiary w zmiany, brak świadomości jak dużo od nich zależy, brak wiedzy jak wykorzystać własny potencjał i zasoby otoczenia, co stanowi trudność w mobilizowaniu ich do działania. Brakuje też inicjatorów wydarzeń – osób, które posiadałyby odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Organizowane do tej pory działania środowiskowe wpłynęły na wzrost świadomości mieszkańców nt. problemów w lokalnym środowisku oraz potrzeby wychodzenia z domu i integracji społecznej, nadal jednak w niewystarczającym stopniu korzystają oni z zasobów jakie posiada okolica. Wg mieszkańców przyczynami są m.in. braku funduszy oraz niska wiedza nt. oferty miasta dot. form spędzania czasu wolnego.

Z przeprowadzonych badań oraz obserwacji wyłania się obraz Nadodrza jako osiedla, gdzie występują duże dysproporcje ekonomiczne wśród mieszkańców, co wpływa na budowanie relacji, więzi międzyludzkich. Dostrzega się brak tolerancji „nowych mieszkańców” dla osób z widocznymi problemami w funkcjonowaniu, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Są to osoby pochodzące ze środowisk, które doświadczają wielorakich problemów,  korzystają ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS). Ze statystyk własnych MOPS wynika, że najczęstszymi problemami tych środowisk są ubóstwo, niepełnosprawność lub długotrwała / ciężka choroba, brak aktywności na rynku pracy, w tym bezrobocie, przemoc w rodzinie, zaburzenia psychiczne. Problemy te współwystępują ze sobą, trudna sytuacja generuje kolejne problemy, a deficyty o charakterze osobistym i społecznym, których dodatkowo doświadczają członkowie tych środowisk, jeszcze ją pogłębiają. Wg przeprowadzonych badań, klienci MOPS doświadczają deficytów w sferach rozwoju osobistego, społecznego, umiejętności życia codziennego, umiejętności cyfrowych. Są nimi m.in. brak nawyku pracy, wytrwałości, obowiązkowości,  niedostrzeganie innych niż finansowe korzyści płynących z zatrudnienia, uzależnienie od instytucji pomocowych, niski poziom kompetencji komunikacyjnych, odpowiedzialności, brak dbałości o wygląd zewnętrzny, spędzanie czasu samotnie, w domu, brak kontaktów i więzi z sąsiadami/ znajomymi, wycofanie z życia kulturalnego, brak aktywności fizycznej,  nieporadność w załatwianiu spraw w urzędach, rozwiązywania swoich problemów, dbania o finanse, trudności w odnalezieniu się we współczesnej rzeczywistości i silne poczucie nieprzystosowania do niej, brak umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych, brak umiejętności korzystania z komputera/ Internetu. Wszystko to wpływa na niski poziom poczucia własnej wartości osób i jeszcze większe wycofanie społeczne. Pojawiają się bariery psychiczne i emocjonalne: brak wiary w powodzenie i lęk przed nowymi sytuacjami.

Mając na uwadze powyższe wskazane jest aby na Osiedlu Nadodrze w ramach Programu Aktywności Lokalnej w pierwszej kolejności zastosować instrumenty aktywnej integracji na rzecz rozwoju aktywności społecznej, odkrywania, rozwijania i wykorzystywania własnych predyspozycji i mocnych stron, w tym w zakresie umiejętności życiowych, zwiększenia wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii. Obok podnoszenia kompetencji społecznych ważne jest zapewnienie uczestnikom możliwości skorzystania z poradnictwa rodzinnego. Ważne jest też wzmacnianie pod kątem wystąpień publicznych, prezentacji własnej osoby, poprawnych zachowań w różnych sytuacjach, umiejętności wydobywania własnego potencjału i wykorzystywania go do przeprowadzenia pozytywnych zmian.

Tworząc PAL „PAS-ja na Nadodrzu” kierowaliśmy się przekonaniem, że bez uruchomienia energii ludzi, ich przedsiębiorczości i zdolności do innowacji nie ma szans na długofalowy lokalny rozwój, który jest istotą dla dobrostanu danego miejsca. Wychodząc z założenia, że to w ludziach leży potencjał zmian zaplanowaliśmy w Programie Aktywności Lokalnej „PAS –ja na Nadodrzu” taki rodzaj instrumentów aktywnej integracji, w których mieszkańcy Nadodrza i okolic, podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mieli szansę na integrację społeczną w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia.

Adresaci:

11 mieszkańców Nadodrza i okolic, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS), nieaktywnych zawodowo i społecznie (także bezrobotnych), niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 roku życia.

Okres trwania PAL: IX 2018r. - VII 2019r.

Partnerzy PAL:

Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”, Nadodrzańskie Centrum Wsparcia, Komisariat Policji Wrocław Ołbin.

Cel główny PAL:

Zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) osób objętych wsparciem poprzez zastosowanie wobec nich instrumentów aktywnej integracji.

Cele szczegółowe PAL:

Podniesienie poziomu umiejętności życiowych, kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej uczestników oraz wzmocnienie więzi w środowiskach lokalnych poprzez zastosowanie Usług Aktywnej Integracji o charakterze społecznym.

Spodziewane rezultaty:

 1. Wzrost motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywizacji społecznej i zawodowej.
 2. Wzrost umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Wzrost dostępu do informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania
  w społeczeństwie.
 4. Wzrost kompetencji społecznych i osobistych.
 5. Wzrost wiedzy i umiejętności wykorzystania podstawowych zasad dotyczących ogłady, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 6. Wzrost samooceny i wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku oraz umiejętności autoprezentacji.
 7. Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.

Formy wsparcia (Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym):

 1. Intensywna praca socjalna. Usługa świadczona poprzez kontakt osobisty pracownika socjalnego z uczestnikiem, minimum 2 razy w miesiącu. W ramach instrumentu przeprowadzona zostanie diagnoza sytuacji życiowej i problemów klienta, rozmowy wspierające, edukujące, motywujące, wspólne poszukiwanie rozwiązań, itp. W rezultacie wzrosną umiejętności i zdolności klienta do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz kompetencje społeczne i osobiste.
 2. Trening Rozwoju Osobistego. Zajęcia grupowe prowadzone metodami: mini -wykładu, ćwiczeń w podgrupach. Przewidziano projekcje filmów poruszających ważne problemy społeczne, które umożliwią pracę nad własnymi doświadczeniami i przemyśleniami uczestników w danych tematach, określanie osobistych uprzedzeń, przekonań i nastawień. Zajęcia mają na celu świadomą kreację własnego życia w oparciu o indywidualne możliwości i szanse rozwoju, rozpoznanie osobistych ról życiowych oraz ich znaczenia, stworzenie warunków do wprowadzenia zmian życiu uczestników poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych oraz ich wykorzystywania w życiu codziennym.
 3. Trening Aktywności Społecznej. Zajęcia grupowe. Trening ma na celu pobudzenie podejmowania nowych ról i aktywności na rzecz społeczności lokalnej, aktywnego włączania się w życie społeczno-kulturalne. Zostaną zorganizowane i przeprowadzone  inicjatywy umożliwiające aktywny udział uczestników - mieszkańców Nadodrza w życiu otoczenia (m.in. wspólne gotowanie do lodówki społecznej, przygotowanie rekonstrukcji dzieła malarskiego „Żywy obraz”). Trening zakończony zostanie organizacją festynu rodzinnego gdzie zaprezentowany zostanie „Żywy obraz”. W ramach zajęć przewidziane są trzy wyjścia do instytucji kultury. Trening będzie dla uczestników okazją do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywności społecznej.
 4. Indywidualne Doradztwo Rodzinne. Konsultacje ukierunkowane na funkcjonowanie małżeństwa i rodziny, poprawę relacji rodzinnych, rozwiązywanie problemów rodzinnych. Celem doradztwa jest pogłębianie świadomości nt. roli rodziny, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie, w tym mediacje, podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców, przedstawienie oferty miejskiej w zakresie wsparcia rodziny.
 5. Akademia Umiejętności Życiowych. Zajęcia grupowe. W trakcie Akademii uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz kształtować postawy i umiejętności, dzięki którym człowiek bierze większą odpowiedzialność za swoje życie, dokonuje prawidłowych wyborów. Poruszana tematyka dotyczy: zdrowego odżywiania, racjonalnego gospodarowania budżetem, odpowiedniego zachowania w towarzystwie, pracy, domu, przy stole, dbałości o higienę osobistą i czystość otoczenia, samodzielnego dokonywania przeróbek krawieckich, załatwiania spraw urzędowych.
 6. Indywidualne wsparcie z zakresu nowoczesnych technologii. Metoda realizacji zajęć  jest dostosowana do oczekiwań i możliwości osoby zainteresowanej. Uczestnik ma do dyspozycji stanowisko komputerowe z oprogramowaniem i dostępem do  Internetu. Forma mini wykładu będzie stosowana w celu  przedstawienia i  omówienia  określonych zagadnień, pojęć i problemów, z którymi trzeba zapoznać uczestnika. Zdobywana wiedza na bieżąco będzie przekładana w ćwiczenia na komputerze i ewentualnie korygowana przez prowadzącego.
 1. Trening – Autoprezentacja. Trening obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Celem treningu jest rozwój umiejętności związanych z dbałością o wygląd zewnętrzny, dostosowaniem go do sytuacji mniej i bardziej formalnych (rozmowa o pracę, wyjście do instytucji kultury, spotkanie towarzyskie, itp.). Poza zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, u uczestników wzrośnie poczucie pewności siebie i własnej wartości.

Źródło finansowania:

PAL realizowany jest w ramach projektu „PAS-ja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Koordynator PAL:

Wioletta Bodnar, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS, Pl. Św. Macieja 4, 50-244 Wrocław, tel: 71/ 78-22-423, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij