logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                  

SIEDZIBA ZESPOŁU:

Wrocław 53-661 Pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro
Obsługa klientów pokój nr 316, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
Informacja telefoniczna: 071 78 22 360, 071 78 22 362, 071 78 22 363

Adres e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej

Program Aktywności Lokalnej „PAS-ja Huby i okolice” realizowany jest przez ZTPS 5 MOPS w ramach II tury projektu „PAS-ja”. Odbiorcami działań PAL są mieszkańcy południowych osiedli położonych w dzielnicy Krzyki, tj. osiedla Huby oraz sąsiadujących Gaju i Tarnogaju.

Na terenie Hub, Gaju, Tarnogaju znajduje się różnorodna zabudowa mieszkalna, głównie wielorodzinna, od przedwojennych kamienic poprzez powojenne budownictwo z „wielkiej płyty”, aż po nowe osiedla o podwyższonym standardzie. Wiąże się to z różnorodnością  występujących na tym obszarze problemów. Ww. rejony Wrocławia wyróżniają się dobrą lokalizacją (bliskość Centrum) oraz rozbudowaną siecią komunikacji miejskiej a także liczną infrastrukturą użyteczności publicznej (placówki edukacyjne, pomocy społecznej, przychodnie, itp.) i biurową. Wg przeprowadzonych badań ankietowych jest to powodem zadowolenia z miejsca zamieszkania u wielu mieszkańców. Natomiast zjawiskami niepożądanymi, najczęściej zakłócającymi porządek społeczny są wg mieszkańców burdy pijackie, włamania, wandalizm, rozboje i agresja słowna. Zdecydowana większość ankietowanych jako niezaspokojone potrzeby wskazała brak miejsc do rekreacji, spędzania wolnego czasu, głównie przez osoby starsze. Społeczności osiedli charakteryzuje duża anonimowość, brak więzi sąsiedzkich i zainteresowania mieszkańców sprawami lokalnymi. Ta sytuacja powoli ulega zmianie dzięki nowym mieszkańcom, ludziom młodym, angażującym się w akcje prowadzone na osiedlach, nadal jednak poziom aktywności społecznej nie jest zadowalający.

W najtrudniejszej sytuacji społecznej są osoby korzystające z pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem, niezaradne życiowo, zamieszkujące wszystkie trzy osiedla. Doświadczają one różnorodnych problemów (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, przemoc w rodzinie, itp.), a do nich dokładają się deficyty w obszarze umiejętności osobistych, życiowych, społecznych. Pomimo istniejącej infrastruktury osoby te, z uwagi na sytuację socjalno – bytową, nie mają możliwości i umiejętności korzystania z oferty proponowanej przez Huby i okoliczne osiedla. Z powodu licznych problemów brakuje im motywacji do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej, nie angażują się w działania, które mają miejsca na osiedlu, nie są zainteresowane ofertami instytucji działających na osiedlu. Swoją aktywność ograniczają przede wszystkim do spotkań sąsiedzkich.

W ramach projektu „PAS-ja Huby i okolice” chcemy zmienić tę sytuację i w ramach licznych treningów podejmiemy próby integracji społecznej środowiska lokalnego oraz zainicjujemy nowe przedsięwzięcia, angażując w nie uczestników projektu – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Konieczna będzie zmiana dotychczasowych nawyków i nauka nowych umiejętności, m.in. pokonywania własnych barier i ograniczeń, komunikacji i współpracy w grupie, dostrzegania swoich mocnych stron, wydobywania własnego potencjału i wykorzystania go do przeprowadzenia pozytywnych zmian u siebie, w swoim najbliższym otoczeniu oraz w otoczeniu lokalnym.

Adresaci:

13 mieszkańców osiedli Huby, Gaj, Tarnogaj korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS), bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Okres trwania PAL: VIII 2019r. – VI 2020r.

Partnerzy PAL:

Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” ul. Ciepła 15b, Kościół św. Henryka ul Gliniana 16, Biblioteka  filia nr 4 ul. Wieczysta 105, Przedszkole nr 9, ul. Wieczysta 105, Szkoła Podstawowa nr 77 ul. Św. Jerzego 4, Szkoła podstawowa nr 90 ul. Orzechowa 62.

 Cele PAL:

Zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) osób objętych wsparciem poprzez podniesienie poziomu ich umiejętności życiowych, kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej oraz wzmocnienie więzi w środowiskach lokalnych.

 Spodziewane rezultaty:

 1. Wzrost motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywizacji społecznej i zawodowej.
 2. Wzrost umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Wzrost dostępu do informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania
  w społeczeństwie.
 4. Wzrost kompetencji społecznych i osobistych.
 5. Wzrost wiedzy i umiejętności wykorzystania podstawowych zasad dotyczących ogłady, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 6. Wzrost samooceny i wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku oraz umiejętności autoprezentacji.
 7. Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.

 Formy wsparcia (Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym):

 1. Intensywna praca socjalna (IPS). Usługa świadczona poprzez kontakt osobisty pracownika socjalnego z uczestnikiem, minimum 2 razy w miesiącu. Zadania:
 • opracowanie diagnozy sytuacji życiowej uczestnika, trudności, których doświadcza oraz ich przyczyn, potrzeb oraz zasobów i możliwości uczestnika i jego rodziny,
 • poszukiwanie, wspólnie z uczestnikiem, najlepszych dla niego rozwiązań oraz opracowanie Indywidualnego Harmonogram Wsparcia w projekcie,
 • przeprowadzenie rozmów  wspierających, edukujących, motywujących uczestnika.

W rezultacie wzrosną kompetencje społeczne i osobiste uczestnika oraz umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 1. Treningi rozwoju osobistego. „Poznaj- MY SIEBIE. Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń, dyskusji, gier i zabaw edukacyjnych, itp. W ramach treningu uczestnicy wezmą udział w 4 spotkaniach, podczas których będą m.in. doskonalić komunikację w grupie, rozpoznawać i nazywać emocje oraz swoje mocne strony.  „Trening manualny”. Zajęcia grupowe w formie warsztatowej. Podczas zaplanowanych 7 spotkań uczestnicy własnoręcznie wykonają prace o tematyce świątecznej różnymi metodami plastycznymi (kartki świąteczne, ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne). Trening ma za zadanie rozbudzenie kreatywności i wyobraźni uczestników projektu, zapoznanie ze sposobami twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwój umiejętności pracy w grupie oraz pokonywania własnych barier i ograniczeń.  „Trening fotograficzny”. Zajęcia grupowe w formie mini – wykładów, instruktażu i ćwiczeń praktycznych z aparatem fotograficznym. Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności wykonywania fotografii m.in. portretowych, plenerowych. Trening będzie okazją do odnajdywania i rozwoju pasji, pokonywania własnych barier i ograniczeń, twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 2. Treningi rozwoju aktywności społecznej. „Trening interpersonalny”. Zajęcia grupowe w formie mini-wykładów, dyskusji, ćwiczeń. Podczas treningu uczestnicy będą poznawali oraz wchodzili w nowe role społeczne, zdobędą umiejętności społeczno-kulturalne. Zajęcia będą odbywały się m. in. w plenerze oraz w instytucjach kultury (np. muzeum). Będą sposobnością do poznawania nowych miejsc i zjawisk oraz siebie w nowych okolicznościach społecznych, pokonywania lęków i wykazywania inicjatywy. Trening tworzenia inicjatyw społecznych”. Zajęcia grupowe w formie wykładów, dyskusji, ćwiczeń. W ramach treningu uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności w obszarze tworzenia inicjatyw społecznych. W tym celu odwiedzą i przyglądną się pracy instytucji i organizacji działających na rzecz społeczności lokalnych. „Trening - Animacja”. W trakcie treningu uczestnicy wykorzystają wiedzę zdobytą podczas poprzednich treningów i sami zainicjują, zaplanują oraz zrealizują imprezę plenerową skierowaną do najmłodszych mieszkańców osiedla Huby i okolice. Udział w treningu wzmocni zaangażowanie społeczne oraz więzi ze środowiskiem lokalnym.
 1. Indywidualne poradnictwo socjalne. Spotkania indywidualne będą dotyczyły zagadnień socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania uczestnika w środowisku społecznym. Uczestnik pozyska informację nt. oferty miasta w zakresie programów i projektów socjalnych, dostosowaną do jego potrzeb i oczekiwań.
 2. Treningi umiejętności życiowych. „Trening kulinarny”. Zajęcia grupowe, będą zawierały część teoretyczną – mini–wykłady nt. zasad zdrowego odżywiania i praktyczną – wspólne gotowanie wg poznanych zasad. „Trening savoir-vivre”. Zajęcia grupowe, które ukształtują odpowiednie postawy i zachowania w różnych sytuacjach społecznych. Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności wykorzystania podstawowych zasad dotyczących ogłady towarzyskiej, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 3. „Trening nowoczesnych technologii” - poradnictwo indywidualne. Spotkania indywidualne o charakterze instruktażu i ćwiczeń praktycznych. Uczestnik nauczy się korzystania z nowoczesnych technologii m. in. obsługi systemu Windows, pakietu MS Office (jak napisać i wydrukować tekst), obsługi pamięci przenośnej oraz Internetu (w tym zakładania i obsługi poczty elektronicznej, wyszukiwania ważnych informacji).
 4. Trening – Autoprezentacja. Trening obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Zadaniem treningu jest rozwój umiejętności związanych z dbałością o wygląd zewnętrzny, dostosowaniem go do sytuacji mniej i bardziej formalnych (rozmowa o pracę, wyjście do instytucji kultury, spotkanie towarzyskie, itp.). Poza zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, u uczestników wzrośnie poczucie pewności siebie i własnej wartości.

Źródło finansowania: PAL realizowany jest w ramach projektu „PAS-ja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Koordynator PAL: Iwona Grochowska, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 5 MOPS, ul. Kniaziewicza 29, 50-455 Wrocław, tel.: 71/ 33 52 379, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij