logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej

PAL „PAS-ja późnej dorosłości” realizuje Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS, w ramach II tury projektu „PAS-ja”. PAL ma charakter kategorialny, kierowany jest do 12 wrocławskich seniorów.

Realizacja PAL jest odpowiedzią na sytuację demograficzną w Polsce i Wrocławiu, gdzie odsetek osób w podeszłym wieku stale wzrasta. Wg prognoz do 2035 r udział w społeczeństwie osób w wieku 65+ zbliży się do ¼. Proces demograficznego starzenia się ludności dotknie przede wszystkim duże miasta, takie jak Wrocław, gdzie liczba osób po 80 roku życia będzie największa. Wskazuje to na konieczność rozwoju form pomocy i wsparcia dla seniorów oraz prowadzenia działań mobilizujących i podtrzymujących aktywność tej grupy. Wg WHO aktywni seniorzy mają większą sprawność pycho – fizyczną, niższy poziom demencji i są zdolni wnosić istotny wkład w rozwój społeczeństwa.

Konieczność podejmowania działań aktywizacyjnych dotyczy w szczególności osób starszych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wg statystyk MOPS ze wsparcia Ośrodka w 2018r korzystało aż 7526 osób w wieku poprodukcyjnym. Są to osoby, które poza problemami związanymi z wiekiem doświadczają wielu innych trudności, np. ubóstwa, niepełnosprawności, uzależnień, a także deficytów w obszarze umiejętności osobistych, życiowych, społecznych, cyfrowych. Wg przeprowadzonych wśród klientów MOPS badań ankietowych osoby te w większości: doświadczają izolacji społecznej i osamotnienia, prawie nie uczestniczą w kulturze, są bierne społecznie – niechętne do angażowania się w akcje społeczne, nie potrafią korzystać z nowoczesnych technologii, cechują się złą kondycją fizyczną i stanem zdrowia i nie wykazują troski o nie, nie potrafią zadbać o swój wizerunek, mają minimalną motywację do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz niski poziom poczucia wpływu na własne życie, brak wiary w możliwość zmiany. Wszystkie te deficyty i problemy uniemożliwiają tej grupie prawidłowe funkcjonowanie i spychają ją na margines życia we wszystkich jego aspektach.

Właśnie dla tej grupy przygotowaliśmy Program Aktywności Lokalnej „PAS-ja późnej dorosłości” oferujący wsparcie podnoszące kompetencje uczestników we wszystkich wymienionych sferach i aktywizujący ich w zaniedbanych obszarach. Rezultatem realizacji PAL będzie podniesienie aktywności społecznej oraz zdolności do ponownego zintegrowania się tej grupy ze społeczeństwem a także wzmocnienie więzi w społeczności lokalnej.

Adresaci:

12 seniorów, mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS).

Okres trwania PAL: VIII 2019r. - VI 2020r.

Partnerzy PAL:

Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”, Nadodrzańskie Centrum Wsparcia, Komisariat Policji Wrocław Ołbin. Wrocławskie Centrum Seniora.

Cel główny PAL:

Zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) osób objętych wsparciem poprzez zastosowanie wobec nich instrumentów aktywnej integracji.

Cele szczegółowe PAL:

Podniesienie poziomu umiejętności życiowych, kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej uczestników oraz wzmocnienie więzi w środowiskach lokalnych poprzez zastosowanie Usług Aktywnej Integracji o charakterze społecznym.

Spodziewane rezultaty:

 1. Wzrost motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywizacji społecznej i zawodowej.
 2. Wzrost umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Wzrost dostępu do informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania
  w społeczeństwie.
 4. Wzrost kompetencji społecznych i osobistych.
 5. Wzrost wiedzy i umiejętności wykorzystania podstawowych zasad dotyczących ogłady, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 6. Wzrost samooceny i wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku oraz umiejętności autoprezentacji.
 7. Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.

Formy wsparcia (Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym):

 1. Intensywna praca socjalna. Usługa świadczona poprzez kontakt osobisty pracownika socjalnego z uczestnikiem, minimum 2 razy w miesiącu. W ramach tej formy wsparcia przeprowadzona zostanie diagnoza sytuacji życiowej i problemów klienta, rozmowy wspierające, edukujące, motywujące, wspólne poszukiwanie rozwiązań, itp.
 2. „Akademia Seniora” (trening rozwoju osobistego). Zajęcia grupowe prowadzone metodami mini-wykładu, ćwiczeń w podgrupach, spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin, projekcji filmowych i dyskusji. Przewidziano projekcje filmów poruszających ważne problemy społeczne, które umożliwią pracę nad doświadczeniami i przemyśleniami uczestników w danych tematach, określanie osobistych uprzedzeń, przekonań i nastawień. Zajęcia położą nacisk na świadomą kreację własnego życia w oparciu o indywidualne możliwości i szanse rozwoju, rozpoznanie osobistych ról życiowych oraz ich znaczenia. Stworzą warunki do wprowadzenia zmian w życiu uczestników poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów plastycznych, ćwiczenia umysłu i ciała (joga, pilates, nordic walking, ćwiczenia relaksacyjne, etc.), poznawanie obyczajów i tradycji wybranych krajów metodami aktywizującymi, uczącymi twórczego i krytycznego myślenia.
 3. Trening Aktywności Społecznej. Zajęcia grupowe. Trening ma na celu pobudzenie do podejmowania nowych ról i aktywności na rzecz społeczności lokalnej, aktywnego włączania się w życie społeczno-kulturalne. Duża część treningu przeprowadzona będzie w formie warsztatów biograficznych polegających na opowiadaniu historii swojego życia i słuchaniu historii innych, porządkowaniu wspomnień, w tym związanych z Wrocławiem. Ta część treningu uświadomi seniorom, jak dużo wiedzą dysponują, ile ciekawych i ważnych rzeczy widzieli i przeżyli, wzmocni ich poczucie własnej wartości i wyzwoli pozytywną energię. Dodatkowym rezultatem będzie wydanie publikacji – wspomnień biograficznych uczestników. W ramach treningu przewidziano także wspólne wyjścia do wrocławskich instytucji kultury, które będą okazją do przełamywania lęków przed nowymi sytuacjami społecznymi. Seniorzy wezmą też czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw społecznych na rzecz najbliższego otoczenia (wspólne gotowanie do lodówki społecznej, przygotowanie inscenizacji teatralnej).
 4. Indywidualne Doradztwo Rodzinne. Wsparcie indywidualne dopasowane do indywidualnej sytuacji i potrzeb uczestnika, obejmujące zakresem problemy życia rodzinnego, problemy socjalne i związane z funkcjonowaniem w podeszłym wieku.
 5. Akademia Umiejętności Życiowych. Zajęcia grupowe. W trakcie Akademii uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz kształtować postawy i umiejętności, wspierające dokonywanie odpowiedzialnych wyborów w codziennym życiu. Poruszana tematyka dotyczy zdrowego odżywiania, racjonalnego gospodarowania budżetem, odpowiedniego zachowania w towarzystwie, pracy, domu, przy stole, dbałości o higienę osobistą i czystość otoczenia, załatwiania spraw urzędowych. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję do nauki samodzielnego dokonywania przeróbek krawieckich, haftowania, szydełkowania, robienia na drutach.
 6. Indywidualne wsparcie z zakresu nowoczesnych technologii. Spotkania indywidualne, których forma i treść dostosowane będą do potrzeb, zainteresowań i możliwości uczestnika. Głównym zadaniem będzie poznanie obsługi komputera (korzystanie z poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej, pakietu office). Przewidziano także zajęcia „w terenie” – w instytucjach i miejscach wymagających obsługi nowoczesnych technologii, np. bibliotekach z zapleczem multimedialnym, miejskich środkach transportu oraz PKP (obsługa kasowników i biletomatów), bankach/ Centrach Obsługi Mieszkańca/ przychodniach (automaty biletowe/ kolejkowe), supermarketach (obsługa kas samoobsługowych), etc.
 7. Trening – Autoprezentacja. Trening obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Celem treningu jest rozwój umiejętności związanych z dbałością o wygląd zewnętrzny, dostosowaniem go do sytuacji mniej i bardziej formalnych (rozmowa o pracę, wyjście do instytucji kultury, spotkanie towarzyskie, itp.). Poza zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, u uczestników wzrośnie poczucie pewności siebie i własnej wartości.

Źródło finansowania:

PAL realizowany jest w ramach projektu „PAS-ja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Koordynator PAL:

Wioletta Bodnar, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS, Pl. Św. Macieja 4, 50-244 Wrocław, tel: 71/ 78-22-423, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij