logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj
Informacja na temat projektu
 

„Zatrudnienie przez szkolenie”

O PROJEKCIE:
W okresie 18.IX.2004r. - 31.VII.2005r.  w imieniu Gminy Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu realizował projekt pt. "Zatrudnienie przez szkolenie". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, programu PHARE 2002 - Aktywne formy zapobiegania bezrobociu, "Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem" dla powiatów i gmin i wdrażany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
 
Projekt realizowano w Dziale Analiz, Programów i Szkoleń MOPS, 
z siedzibą przy ul. Podwale 75 we Wrocławiu 
tel. 344-68-49 lub 341-83-52 (61), 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CEL PROJEKTU:
Celem projektu była aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna 120-osobowej grupy mieszkańców Wrocławia, bezrobotnych klientów MOPS pozostających bez pracy przez co najmniej 12 miesięcy, w wieku od 35-49 lat, z niskimi i zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Powrót na rynek pracy a w konsekwencji reintegrację społeczną umożliwić miało dostarczenie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia. Miało ono  polegać z jednej strony na wzmocnieniu psychicznym, podniesieniu wiary we własne możliwości, z drugiej – na wyposażeniu uczestników w wiedzę nt. własnych predyspozycji zawodowych, w umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz (w przypadku części uczestników) podniesieniu kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowaniu. Założono, że jednym z rezultatów projektu będzie podjęcie zatrudnienia (umowa o pracę) przez co najmniej 20% uczestników projektu (do końca okresu sprawozdawczego – 31.VIII.2005r).
 
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: 
Grupę rzetelnie dobranych uczestników projektu (trójetapowa kwalifikacja z udziałem pracowników socjalnych, referentów ds. osób bezrobotnych, psychologów) podzielono na dwie podgrupy: 100 – osobową objętą programem ogólnym oraz 20-osobową grupę kobiet (powyżej 40 r. życia, w szczególnej sytuacji na rynku pracy również z racji wieku)  przygotowaną w ramach projektu do podjęcia pracy w charakterze opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych w Dziale Usług Opiekuńczych MOPS. 
Do osiągnięcia założonych celów przyczynić się miały następujące działania, które zrealizowano w ramach projektu: 
Dla podgrupy 100-osobowej: 
·         szkolenia psychoedukacyjne – prowadzone przez specjalistów Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu (CIiPKZ); ich celem było wzmocnienie samosamooceny, ukierunkowanie uczestników na integrację oraz aktywność w poszukiwaniu pracy; w ramach szkolenia odbyły się m.in. treningi rozmowy kwalifikacyjnej, zajęcia z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Odbyło się VII edycji szkolenia, ostatecznie szkolenie zakończyło 101 osób) 
·         indywidualne doradztwo zawodowe – jako uzupełnienie szkoleń psychoedukacyjnych (CIiPKZ we Wrocławiu); z doradztwa skorzystało 101 osób (niektórzy beneficjenci skorzystali z konsultacji kilkakrotnie); celem działania  było stworzenie indywidualnych planów działania pozwalających na ukierunkowanie zawodowe, poznanie swoich mocnych i słabych stron, aktywniejsze poruszanie się po rynku pracy, a więc – zmianę postaw osób długotrwale bezrobotnych z biernych na aktywne. 
·         szkolenia zawodowe – dla 35 (w rezultacie 34) osób wyselekcjonowanych przez doradców zawodowych na podstawie posiadanych predyspozycji zawodowych, motywacji do podjęcia zatrudnienia, posiadanego doświadczenia zawodowego; tematy kursów wybrali sami zainteresowani – uczestnicy, jednak po konsultacji z doradcą zawodowym (zgodnie z predyspozycjami zawodowymi oraz zapotrzebowaniem rynku pracy na konkretne zawody); organizację kursów (fryzjerstwa, księgowości wraz z prowadzeniem kadr i obsługą komputera, obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem, małej gastronomii, obsługi wózków widłowych oraz monterstwa instalacji gazowej i sieci wodno – kanalizacyjnej) powierzono profesjonalnym podmiotom działającym na lokalnym rynku szkoleniowym; 
·         szkolenie w zakresie samozatrudnienia (małej przedsiębiorczości) – dla 10 osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej; zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in. zagadnienia formalno – prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przygotowanie biznes planu, planu marketingowego, zarządzania firmą i pracownikami;  realizację zadania powierzono Fundacji In Posterum. Dla 20-osobowej grupy kobiet (w ramach kompleksowego programu przygotowującego do pracy opiekunki osób starszych): 
·         grupy wsparcia jako ważny element wprowadzający do uczestnictwa w szkoleniach w zakresie usług pielęgnacyjnych; jego celem był wzrost samoświadomości i świadomości  interpersonalnej, umiejętności komunikacyjnych, budowania poczucia bezpieczeństwa, wsparcie emocjonalne i  integracja; grupy wsparcia trwały 3 miesiące, prowadzone były przez specjalistów MOPS – konsultantów psychologów, pedagogów. 
·         szkolenie motywacyjne – przygotowujące teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu opiekunki osób starszych, niepełnosprawnych; przeprowadzono zajęcia (wykłady, warsztaty) z zakresu zagadnień medycznych dotyczących wieku starczego, opieki pielęgniarskiej, kontaktu z osobą starszą – agresywną, zaburzoną psychicznie, itp.; zajęcia trwały 2 miesiące, prowadzili je m.in. lekarz psychiatra, psycholog kliniczny, pielęgniarki, konsultantki MOPS. 
·         staże w Dziale Usług Opiekuńczych MOPS polegające na asystowaniu opiekunkom socjalnym zatrudnionym w MOPS w ich codziennej pracy w terenie – u podopiecznych.
Ponadto: 
·         73 osoby korzystały z dobrowolnych, dostępnych przez cały okres trwania projektu grup oparcia, mających na celu wzajemne wsparcie, wymianę doświadczeń i podtrzymywanie aktywności w poszukiwaniu pracy oraz zwiększenie umiejętności psychospołecznych. 
·         55 osób (35 – wytypowanych do szkoleń zawodowych, 20 kobiet przygotowywanych do pracy opiekunki) skorzystało ze specjalistycznych badań lekarskich niezbędnych do rozpoczęcia pracy w konkretnym zawodzie; 
·         w ramach projektu dostępne były również: 
o    poradnictwo prawne – mające na celu rozwiązanie spraw natury prawnej, utrudniających uczestnikom projektu powrót na rynek pracy;  z konsultacji skorzystało 17 osób  (w tym 6 – regularnie, co zaowocowało rozwiązaniem ich problemów).  
o    poradnictwo psychologiczne – mające na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacją bezrobocia oraz innymi trudnościami życiowymi, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, umożliwienie wyjścia z izolacji społecznej, aktywne poruszanie się po rynku pracy (w tym praca z umiejętnościami komunikacyjnymi, wzmacnianie postaw asertywnych, zwiększanie samoświadomości w zakresie mocnych i słabych stron; skorzystało z nich 17 osób (w tym 10 – regularnie); 
o    konsultacje z lekarzem specjalizującym się w psychiatrii mające na celu rozwiązanie problemów natury zdrowotnej; skorzystało z nich 10 osób (wywiad i ocena stanu psychiatrycznego, psychoterapia podtrzymująca, konsultacje związane chorobą alkoholową, przemocą w rodzinie) o    kontakt z doradcą zawodowym lub referentem ds. osób bezrobotnych w Punkcie Obsługi Bezrobotnych MOPS, obligatoryjny – zorientowany na: wsparcie, informowanie o  wymogach współczesnego rynku pracy i oczekiwaniach pracodawców, rozeznanie sytuacji osobistej, rozpoznawanie i nazywanie umiejętności, wskazywanie metod aktywności w poszukiwaniu pracy, tworzenie własnego banku danych potencjalnych pracodawców, nawiązywanie kontaktu z pośrednictwem pracy w PUP. 
·         w ramach projektu uczestnicy mieli zapewniony dostęp do Internetu oraz prasy w celu wyszukiwania ofert pracy, jak również do stworzonej na potrzeby projektu bazy danych o instytucjach działających na rynku pracy.  
·         uczestnikom projektu zapewniono: o    ubezpieczenie od NNW, o    znaczki i bilety MPK ułatwiające dojazd na wszystkie zajęcia w ramach projektu, o    catering podczas zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych przez pracowników CIiPKZ oraz podczas szkolenia w zakresie usług opiekuńczychW ramach projektu odbyło się także szkolenie warsztatowe dla 16-osobowej grupy pracowników MOPS (pracownicy socjalni, referenci ds. osób bezrobotnych, specjaliści pracy zespołowej) z zakresu pracy grupowej z osobą bezrobotną (m.in.: komunikacja i integracja, wsparcie, organizacja i prowadzenie grup wsparcia, techniki pracy grupowej). Szkolenie przeprowadziła wykwalifikowana kadra Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu.

REZULTATY PROJEKTU: 
Oczekiwane rezultaty projektu dotyczące przewidywanego wpływu na grupę docelową zostały w pełni osiągnięte.
Rezultaty twarde.
·         Zatrudnienie. Spośród uczestników projektu 38 osób (31% zamiast zakładanych 20%) znalazło zatrudnienie (podpisało umowę o pracę) – w tym (w strukturach MOPS) 20 kobiet z podgrupy przygotowanej do pracy opiekunki oraz 5 uczestników szkoleń zawodowych. Dodatkowo 8 osób podjęło pracę na umowę-zlecenie (w tym 4 spośród uczestników szkoleń zawodowych). W sumie, pracę znalazło 46 osób, co stanowi 38% uczestników projektu. 
·         Podniesienie kwalifikacji. Ogółem 68 uczestników projektu (56%) uzyskało certyfikaty/ zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji/ wiedzy z określonego zakresu, w tym: 
o    10 osób ukończyło szkolenie z małej przedsiębiorczości. Dwie spośród osób przeszkolonych w zakresie samozatrudnienia podjęły starania o uruchomienie działalności gospodarczej. 
o    34 osoby otrzymały certyfikaty o ukończonych kursach zawodowych. Dodatkowo 4 osoby skierowano na nieodpłatne szkolenia do Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Ukończyły one kursy i otrzymały certyfikaty w zawodzie barman – kelner (2 osoby) oraz samodzielny bilansista (2 osoby). 
o    20 osób (kobiet) uzyskało zaświadczenia o ukończeniu kompleksowego szkolenia z zakresu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. 
Rezultaty miękkie (zbadane za pomocą ankiety indywidualnych korzyści, wypełnianej przez uczestników projektu i potwierdzone przez trenerów, pracowników socjalnych, konsultantów-psychologów w arkuszach monitorujących działania klienta). 
·         Samoocena, motywacja, aktywność. U ponad 70% uczestników projektu odnotowano: wzrost samooceny, poczucia wiary we własne siły i możliwości, umiejętności nawiązywania kontaktów, motywacji do poszukiwania pracy, poczucia przygotowania do rozmowy z pracodawcą. Ponad 70% respondentów wskazało na pozytywny kierunek przemian w swoim życiu. 
Ponad 65% uczestników zauważyło wzrost umiejętności prezentowania siebie, swoich atutów oraz wzrost aktywności w zakresie poszukiwania pracy. 
·         Integracja. Ponadto w rezultacie uczestnictwa w projekcie powstały nieformalne grupy będące efektem i kontynuacją spotkań w ramach projektu. Grupy te mają charakter towarzyski, ale służą też wymianie informacji o sytuacji na rynku pracy (informacji o miejscach zatrudnienia, niewiarygodnych pracodawcach, itp.), wzajemnemu wsparciu oraz wspólnemu podejmowaniu działań. Nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni jest bardzo istotne w kontekście integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Szczegółowe analizy z zebranych materiałów (arkusz obserwacji klienta, ankieta ewaluacyjna, ankieta indywidualnych korzyści, arkusz monitorujący, ankieta podsumowująca projekt) pozostają do wglądu w siedzibie realizacji projektu “Zatrudnienie przez szkolenie”. 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij