logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W SPRAWACH PILNYCH
OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

 Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

 Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

 

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

Karta Rodzina Plus

i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

Powiatowy Zespół ds.

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Aktywny Szczepin

  Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Szczepin”  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Szczepin” realizowany jest od 2011 r. przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu jest częścią projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. W roku 2014 i 2015  Program „Aktywny Szczepin” skierowany jest do 14 mieszkańców dzielnicy Stare Miasto, obecnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo.  W wyniku przeprowadzonych analiz dokumentacji oraz własnych obserwacji uznaliśmy, iż znaczna część osób znajduje się trudnej sytuacji materialno-bytowej, co jest spowodowane brakiem stałej pracy, a jedynym źródłem dochodu są świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej. Trudna sytuacja materialna, jak i rodzinna może przyczyniać się do wykluczenia społecznego. Założeniem głównym Programu jest podniesienie kompetencji społecznych i osobistych, w tym wychowawczych uczestników, a także podniesienie poziomu kluczowych umiejętności pracowniczych. Powyższe założenia pragniemy osiągnąć poprzez zorganizowanie bezpłatnych warsztatów: grupa samopomocowa -  celem powstania grupy wsparcia jest udzielenie wzajemnej pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu trudności. Dzięki spotkaniom uczestnicy staną się silniejsi, nauczą się rozwiązywać problemy, wyeliminują poczucie osamotnienia i bezradności oraz poprawią swoją samoocenę. warsztat aktywizacyjno-kulturalny – celem  warsztatu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz zachęcenie uczestników do wyjścia  poza obręb własnego środowiska  lokalnego. Dodatkowo uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zasobów kulturowych miasta Wrocławia i zapoznają się z formami integracji ze środowiskiem.  warsztat kompetencji społecznych - na warsztatach uczestnicy nauczą się dostrzegania własnych atutów, rozwiną umiejętności kompetencji społecznych umożliwiających prawidłowe pełnienie ról społecznych, nauczą się jak radzić sobie w sytuacjach związanych ze stresem i lękiem oraz nabędą  umiejętności zachowań  asertywnych. trening umiejętności manualnych  - celem treningu jest zapoznanie uczestników z rożnymi technikami plastycznymi oraz sposobu wyrażania siebie w sposób niewerbalny jak również nauka pracy w grupie i wspólnego współdziałania. Animator Lokalny – spotkania z Animatorem mają na celu pobudzenie aktywności społecznej uczestników poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw społecznych, wypracowanie działań na rzecz społeczności lokalnej osiedla Szczepin oraz wsparcie postaw obywatelskich uczestników.   Koordynator PAL ‘Aktywny Szczepin’: Dominika Zdeb  tel. 071 78 22 492 Animator Lokalny PAL ‘Aktywny Szczepin’: Małgorzata Kowalska-Kamenow tel. 071  77 25 984                                                             

Aktywna Leśnica

Program Aktywności Lokalnej „Aktywna Leśnica” na rok 2012 CEL GŁÓWNY: Zwiększenie w ciągu 12 miesięcy szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną klientów zagrożonych wykluczeniem społecznym.CELE SZCZEGÓŁOWE: Podniesienie poziomu kompetencji społecznych i osobistych poprzez udział w grupie wsparcia bądź integracji sensorycznej.Zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy i stworzenie możliwości do aktywnego poszukiwania pracy poprzez indywidualne konsultacje w Pracowni Rodzinnej.Zwiększenie zaradności życiowej kobiet, wsparcie terapeutyczne samotnych i niepełnosprawnych kobiet.Stworzenie warunków do powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych.Rozpoznawanie problemów społecznych na osiedluLeśnica.Zwiększenie wiedzy na temat potrzeb i problemów grup społeczności.PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁANIA: -      Wzrost poczucia własnej wartości,-      Wzrost poziomu samooceny kobiet,-      Wzrost zaradności życiowej kobiet,-      Wyjście z poczucia izolacji i osamotnienia osób biorących udział w Programie,-      Wzrost aktywności społecznej na osiedlu Leśnica,-      Skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów,-      Podwyższanie jakości realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy,    

Aktywne Gajowice

  Program Aktywności Lokalnej „Aktywne Gajowice” przyjęty uchwałą Rady Miasta Wrocławia realizowany jest od 2013 r. przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program bazuje na bardzo wnikliwej analizie sytuacji społecznej (Mapie Zasobów i Potrzeb). Opracowanie mapy pokazuje jakie potrzeby ma społeczność i co najważniejsze jaki jest poziom gotowości do współuczestnictwa w zmianach. Jest to PAL terytorialny skierowany do społeczności terytorialnej. Przy jego realizacji wykorzystuje się niektóre narzędzia wspierające: partnerstwo lokalne, wolontariat, kampanie, wydarzenia społeczne, rzecznictwo i informacje obywatelskie. W latach 2014/2015 program skierowany jest do 18 osobowej grupy osób niepełnosprawnych lub niezdolnych do pracy w wieku aktywności zawodowej. Celem głównym jest zwiększenie szans na integrację społeczną i aktywne zaistnienie na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cele szczegółowe: Podniesienie kompetencji osobistych i społecznych. Zwiększenie wiedzy i umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy Podniesienie poziomu kultury osobistej i taktownego zachowania się w różnych sytuacjach. Podniesienie poziomu kluczowych umiejętności pracowniczych. Zwiększenie aktywności społecznej uczestników PAL i integracji ze środowiskiem lokalnym. Podniesienie samooceny uczestników poprzez  zwiększenie wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku i nabycie umiejętności autoprezentacji. Podwyższenie aktywności społecznej na osiedlu Gajowice w miarę swoich fizycznych możliwości poprzez udział w działaniach środowiskowych. Zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego. Przewidywane efekty działania Wzrost umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych. Wzrost umiejętności manualnych, rozbudzanie wrażliwości estetycznej. Wzrost wiedzy i umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy. Wzrost umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach dnia codziennego. Wzrost umiejętności pracowniczych, Wzrost samooceny i poczucia własnej wartości, oraz wyjście z poczucia izolacji i osamotnienia osób biorących udział w Programie. Wzrost zaangażowania w życie społeczne i działania inicjowane na osiedlu, oraz we Wrocławiu. Nabycie wiedzy z zakresu kreowania nienagannego wizerunku oraz wzrost umiejętności autoprezentacji. Zwiększenie ilości i podwyższenie atrakcyjności realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy. Wzrost dostępu do poradnictwa specjalistycznego. W ramach Programu uczestnicy będą korzystać zarówno z instrumentów aktywnej integracji jak i z działań środowiskowych. Każdy z naszych uczestników ma indywidualnie dobrane instrumenty zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę MOPS oraz przedstawicieli instytucji współpracujących.   Instrumenty aktywnej integracji: Animator lokalny Warsztat aktywizacji społecznej Trening umiejętności manualnych Warsztat Kompetencji Personalnych Warsztaty savoir-vivre Pracownia  rodzinna Trening z podstaw obsługi urządzeń biurowych Warsztaty rozwoju osobistego (Instrument aktywizacji społecznej) Warsztaty recyklingu Warsztat autoprezentacji - Metamorfoza Działania środowiskowe mają na celu integrację ze środowiskiem, budowanie partnerstwa, zwiększenie zaufania społecznego. Podejmowane będą wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego, w tym organizowane będą festyny i inne inicjatywy lokalne. Planowane również są debaty społeczne, spotkania edukacyjne i informacyjne.   Koordynator PAL 'Aktywne Gajowice' - Magdalena Lejkam tel. 071 78 22 449 Animator Lokalny PAL 'Aktywne Gajowice' - Bronisława Rosińska tel. 071 78 22 448

Aktywny Gądów

  Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Gądów” Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Gądów” realizowany jest od 2010 r.  przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i jest częścią projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To już piąty rok realizacji PAL. Przez dwa lata (2010-2011) program skierowany był do młodzieży z osiedli Gądów i Kosmonautów. W latach 2012 i 2013 w związku z dużą potrzebą wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych i/lub długotrwale chorych, oraz bezrobotnych 45+  wsparciem objęto wspomniane grupy społeczne. W bieżącym roku (2014 i 2015) nasze działania skoncentrowaliśmy na  osobach  bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo z uwagi na niepełnosprawność i/lub wiek nieatrakcyjny na rynku pracy (50+). Rodziny z niepełnosprawnością borykają się z wieloma problemami począwszy od najbardziej dotkliwych finansowych, poprzez problemy zdrowotne do problemów z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym.  Fakt ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu często utrudnia lub wręcz uniemożliwia funkcjonowanie w życiu społecznym, a to z kolei pogłębia izolację i wpływa na stan psychiczny osoby chorej.  Z kolei osoby bezrobotne, będące w wieku nieatrakcyjnym na rynku pracy (50+) mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Oprócz braku stałego źródła dochodu, z którym osoby bezrobotne muszą się mierzyć na co dzień dochodzi poczucie rezygnacji, obniżenie samooceny. Osoby te często czują się zepchnięte na margines życia społecznego i zawodowego. Zachodzi zatem konieczność podejmowania działań na rzecz poprawy sytuacji obu grup społecznych. Z założenia Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do osób w środowisku lokalnym lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni. W tym roku uczestnicy są mieszkańcami przyległych osiedli: Gądów, Kosmonautów, Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Wielki i Mały. Centrum prowadzenia działań z aktywnej integracji oraz działań aktywizujących nadal pozostaje na osiedlu Gądów, gdzie zawiązane zostało Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i aktywizowania mieszkańców. Celem głównym PAL jest:Zwiększenie szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną 15 osobowej grupy osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo z powodu niepełnosprawności i/lub wieku 50+. zagrożonych wykluczeniem społecznym z osiedli Gądów, Kosmonautów, Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Wielki i Mały. Cele szczegółowe PAL: 1. Podniesienie kompetencji społecznych i osobistych  poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej 2. Podniesienie wiedzy i umiejętności  z zakresu komunikacji, relacji w rodzinie oraz pokonywania trudności związanych z własnymi ograniczeniami. 3. Zwiększenie umiejętności profesjonalnego zachowania się w sytuacjach zawodowych i społecznych      4.Podniesienie kompetencji osobistych, w tym  umiejętności manualnych oraz wyzwolenie kreatywności twórczej     5. Podniesienie poziomu kluczowych umiejętności pracowniczych poprzez realizację instrumentów aktywizacji edukacyjnej 6. Zwiększenie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego  7.Zwiększenie aktywności społecznej uczestników PAL oraz zwiększenie działań o charakterze środowiskowym i inicjatyw społecznych 8. Podniesienie samooceny uczestników poprzez  zwiększenie wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku i nabycie umiejętności autoprezentacji 9. Zwiększenie wiedzy dotyczącej budowania społeczności  obywatelskiej oraz zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na kwestie społeczne 10. Zwiększenie integracji środowiska lokalnego, określanie problemów lokalnych i możliwości ich rozwiązania, pobudzanie sił tkwiących w środowisku lokalnym, rozwiązywanie problemów lokalnych, edukacja, reprezentowanie interesów uczestników PAL 11. Uaktywnienie potencjału środowiska lokalnego   W ramach tegorocznej edycji Programu przewiduje się zastosowanie: • instrumentów aktywnej integracji:    - warsztaty psychologiczno-aktywizujące     - warsztat edukacji społecznej - warsztat savoir vivre, zakończony praktycznym wyjściem do restauracji         - broker edukacyjny     - trening umiejętności manualnych - warsztat racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego: Perfekcyjny gospodarz - warsztat autoprezentacji   - animator lokalny • działań o charakterze środowiskowym: - Wyjście edukacyjne po Wrocławiu - Spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną o charakterze edukacyjnym na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego , zakończone konkursem - Seminarium pt. "Współczesna rodzina zagrożenia i szanse' -Impreza obywatelska z okazji Międzynarodowego Dnia Sąsiada oraz z Okazji Dnia Dziecka, celem, której jest umożliwienie  mieszkańcom  wzajemne poznanie się oraz  zapoznanie się z instytucjami  i organizacjami pozarządowymi działającymi na wskazanym terenie. - Spotkania partnerstwa lokalnego/spotkania społeczne i spotkania obywatelskie, których celem jest zwiększenie integracji środowiska lokalnego, określanie problemów lokalnych i możliwości ich rozwiązania, pobudzanie sił tkwiących w środowisku lokalnym oraz rozwiązywanie problemów lokalnych.   Koordynator PAL ' Aktywny Gądów': Agnieszka Piskorska tel. 071 78 22 433 Animator Lokalny PAL ' Aktywny Gądów': Elżbieta Gorgoń tel. 071 35 10 241      

Aktywne Huby

 Program Aktywności Lokalnej ,,Aktywne Huby’’ przyjęty Uchwałą Rady Miasta Wrocławia realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 5 w ramach projektu systemowego ,,Wrocław Miastem Aktywnych’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Program Aktywności Lokalnej ,,Aktywne Huby’’ jest realizowany trzeci rok z rzędu.W tym roku objęliśmy naszymi działaniami 10 osób w wieku aktywności zawodowej z problemem niepełnosprawności i bezrobocia.Uczestnicy rozpoczynają zajęcia, spotkaniem z animatorem lokalnym w celu zapoznania ich z pełną ofertą Programu.W ramach Programu będą korzystać, zarówno z instrumentów aktywnej integracji, jak i z działań środowiskowych.W ramach aktywnej integracji uczestnicy będą mogli skorzystać z:- warsztatów poruszania się po rynku pracy,- udziału w grupie samopomocowej,- treningu umiejętności manualnych,- treningu z podstaw obsługi urządzeń biurowych,- warsztatów savoir-vivre z elementami zarządzania gospodarstwem domowym, - spotkań z animatorem lokalnym.Wszystkie wymienione wyżej działania będą prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę MOPS oraz przedstawicieli instytucji współpracujących.Jednocześnie będą prowadzone działania środowiskowe, które mają na celu integrację ze środowiskiem, budowanie partnerstwa, zwiększenie zaufania społecznego. Podejmowane będą wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego, w tym organizowane będą festyny i inne inicjatywy lokalne.Planowane są również spotkania edukacyjno-kulturowe, spotkania społeczne, spotkania edukacyjno-kulturowe, wyjazd edukacyjny, wycieczka edukacyjna. 1. Spotkania edukacyjno-kulturowe.Celem tych spotkań jest  podniesienie świadomości uczestników w zakresie kultury, obyczajów; pokazywanie nowych sposobów funkcjonowania na co dzień poprzez edukację oraz podniesienie wiedzy z zakresu znajomości swojego najbliższego otoczenia, zaczynając od osiedla kończąc na mieście.W ramach tych działań planowane jest wyjście kulturowe do teatru, a także dzielenie się posiadanymi zasobami (wspomnieniami, zdjęciami, wrażeniami, dokumentami) z innymi uczestnikami.Planowane rezultaty to wzrost wiedzy na temat osiedla HUBY i okolic, a także Wrocławia; poznanie nowych form spędzania wolnego czasu. 2. Spotkania społeczne.Celem spotkań o tym charakterze jest podniesienie więzi społecznych między         uczestnikami programu.Zaproszeni goście podzielą się doświadczeniem zawodowym i życiowym. Przewidywanym rezultatem tych działań będzie wzrost zaufania i wzmocnienie więzi między uczestnikami. 3. Spotkania edukacyjno-kulturowe.Ich celem jest podniesienie wiedzy na temat swojego miasta i osiedla.Będą to wycieczki po Wrocławiu, podczas których uczestnicy poznają część bogatego dziedzictwa kulturowego. 4. Wyjazd edukacyjny.Zorganizowane zostaną dwie wycieczki, mające na celu podniesienie wiedzy na temat okolic Wrocławia oraz wzmocnienie więzi między uczestnikami PAL Aktywne Huby. 5. Wycieczka edukacyjna.Ta wycieczka ma na celu podniesienie wiedzy na temat Wrocławia, wzmocnienie więzi między uczestnikami.Wycieczka będzie miała miejsce na terenie Wrocławia, a jej rezultatem będzie wzrost wiedzy natemat walorów Wrocławia, integracja uczestników.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij