logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Projekt pt. „TRENER AKTYWNOŚCI”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet VII – projekty innowacyjne testujące.


Termin realizacji projektu: 01.02.2012r – 31.01.2015 roku

Lider projektu: Fundacja EUDAJMONIA
Partner projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej / Wrocław
Partner pozaprojektowy (na podstawie Porozumienia o współpracy): Gmina Wrocław/ MOPS

Misja
Projekt powstał w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych (ON) będących klientami pomocy społecznej wynikających z barier znajdujących się w nich samych i w najbliższym otoczeniu oraz otoczeniu instytucjonalnym. Głównymi problemami są:
1. Kumulacja barier dla aktywizacji społecznej i zawodowej u ON – klientów pomocy społecznej (niepełnosprawność, niski status społeczny, finansowy, problemy osobiste, itp.)
2. Brak narzędzi kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia ON – klientów pomocy społecznej, możliwych do wykorzystania przez pracowników OPS
3. Brak spójności i kompleksowości działań instytucji działających na rzecz aktywizacji ON.

Innowacyjność
Narzędziem zmiany jest wprowadzenie NOWEGO MODELU AKTYWIZACJI ON będących klientami pomocy społecznej – TRENERA AKTYWNOŚCI w oparciu o skuteczną formę aktywizacji szczególnych grup ON stosowaną przy realizacji zatrudnienia wspomaganego.  

Założenia modelu TA
*Zastosowanie metody indywidualnego asystenckiego wsparcia przede wszystkim w celu zbudowania aktywności społecznej (usamodzielniania) a dopiero w dalszej perspektywie aktywności zawodowej
*Uwzględnienie szczególnego charakteru potrzeb klientów OPS dodatkowo narażonych na wykluczenie z powodu niskiego statusu materialnego, wieku, wykształcenia i sytuacji osobistej
*Uwzględnienie szerszej niż w przypadku Zatrudnienia Wspomaganego grupy uczestników – ON także z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Cel główny projektu  
Opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu aktywizacji społecznej i zawodowej ON będących klientami pomocy społecznej (Model TRENER AKTYWNOŚCI – TA) w celu zwiększenia oferty instytucji integracji społecznej na Dolnym Śląsku.

Cele szczegółowe
I. Opracowanie modelu wsparcia ON będących klientami pomocy społecznej i przetestowanie go z udziałem jego odbiorców:
*Opracowanie i przetestowanie modelu – 1 model
*ON będące klientami PS objęte wsparciem – 30 os
*Otoczenie ON objęte wsparciem - 30 os

II. Zwiększenie oferty instytucji integracji społecznej dla ON będących klientami pomocy społecznej przez przygotowanie 15 osób personelu do stosowania innowacyjnych rozwiązań MODELU TA:
*pracownicy MOPS przeszkoleni do wykonywania funkcji TA – 10 os
*inne osoby przeszkolone do wykonywania funkcji TA – 5 os

III. Upowszechnienie wiedzy o modelu (na rzecz wprowadzenia go do polityki):
*jednostki organizacyjne pomocy społecznej deklarujące chęć wdrożenia modelu - 5
*Inne podmioty integracji społecznej w tym NGO i pracodawcy deklarujący chęć współpracy z jednostkami pomocy społecznej przy wdrażaniu modelu TA - 5

Zadania w ramach projektu
1. Pogłębiona diagnoza i analiza problemu (przeprowadzenie badań obejmujących analizę zakresu wsparcia udzielanego ON oraz zapotrzebowania na wsparcie niewystępujące w MOPS, diagnozę stanu bieżącego współpracy kadry MOPS z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej ON)
2. Opracowanie wstępnej wersji modelu Trenera Aktywności (TA) - praca Grupy Roboczej ds. opracowania Modelu
3. Testowanie modelu
*Szkolenie TA dla publicznych i niepublicznych podmiotów integracji społecznej (kadra MOPS, ngo)
*Szkolenie dla otoczenia ON (rodzina, opiekunowie)
*Szkolenia dla ON
*Spotkania indywidualne ON ze specjalistami
4. Upowszechnianie i wdrażanie Modelu TA do głównego nurtu polityki
5. Ewaluacja projektu

Produkt finalny
Model integracji społecznej ON będących klientami pomocy społecznej za pomocą TRENERA AKTYWNOŚCI. Jego celem jest usamodzielnienie ON przy zapewnieniu wsparcia przez TA, co w efekcie może prowadzić do wejścia
i utrzymania się na rynku pracy (podjęcie zatrudnienia lub zatrudnienia wspomaganego. Istotnym elementem modelu są usługi dodatkowe sprzyjające usamodzielnieniu: praca z doradcą, szkolenia, wyposażenie w sprzęt.

Rola MOPS w realizacji Działań projektu
*udział w badaniach (ankieta, badanie focusowe) pracowników MOPS (od kadry zarządzającej do pracowników bezpośrednio pracujących z ON) oraz wsparcie w rekrutacji do badań 30 ON
*udział w Konferencji otwierającej projekt (15 maj 2012r) – prezentacja dobrych praktyk MOPS w zakresie stosowania aktywnych form aktywizacji podopiecznych, w tym osób niepełnosprawnych
*udział specjalistów MOPS w pracach Grupy Roboczej ds. opracowania Modelu TA
*wsparcie w rekrutacji 30 ON wraz z otoczeniem (30 osób) do testowania Modelu TA
*udział 10 pracowników MOPS w szkoleniu TA

Więcej o projekcie: http://eudajmonia.pl/


KONFERENCJA „TRENER AKTYWNOŚCI”

W dniu 15 maja 2012r w Park Hotel Diament we Wrocławiu odbyła się Konferencja informacyjno-promocyjna projektu TRENER AKTYWNOŚCI, pn. „PODMIOTOWOŚĆ – SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ. Prezentacja dobrych praktyk w pracy z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne.”
Ze strony MOPS Wrocław udział w Konferencji wzięło ponad 20 pracowników zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w pracę z osobami niepełnosprawnymi.

Program konferencji
Prezentacja MOPS Wrocław (Z-cy Dyrektora MOPS ds. pomocy społecznej, p. Elżbiety Olber)

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij