logo BIP

Podstawowe informacje

W sprawach pilnych oczekujemy na Państwa telefony
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),
Biuro Obsługi Klienta, parter.

Biuro przyjmuje:

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności na podstronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wyszukaj

 

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez dyrektor Anne Józefiak - Materne ogłasza z dniem 28 lutego 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON. Głównym celem zadania jest zaspokajanie potrzeb oraz podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych, mieszkańców Wrocławia. Tegoroczny konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego i zajmujących się  wolontariatem.

  • Oświadczenie do oferty w linku poniżej odnoszącym się do Biuletynu Informacji Publicznej MOPS Wrocław !

           REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON (28.02.2019 r./2356)

 

ADRESAT KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.); zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „oferentem”.


UWAGA! Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

 CEL REALIZACJI ZADANIA

Celem zadania jest zaspakajanie potrzeb oraz podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych, mieszkańców Wrocławia, w tym: - tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym, - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, - wspieranie w niezależnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, a w przypadkach, gdy jest to możliwe, dążenie do usamodzielnienia, - podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA


Rozpoczęcie od dnia 02 maja 2019 roku, zakończenie do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy. 

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA Wrocław. W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na specyfikę zadania, możliwa jest realizacja poza Wrocławiem (na terenie Polski)

OPIS  ZADANIA

 W ramach konkursu mogą być składane oferty dotyczące realizacji niżej wymienionych zadań:

  •  organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących społecznie te osoby;
  •  prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
  •  prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
  •  organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
  •  promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego;
  •  prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
  •  świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Szczegóły opis  warunków składania ofert znaleźć można w treści Ogłoszenia w  punkcie XI oraz XII.

Link do treści ogłoszenia: OGŁOSZENIE: nr konkursu 2356


1. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).
2. Oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” udostępnionej na stronie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej, po wydrukowaniu z platformy „WITKAC”. Wersję papierową oferty, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub oferentów należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, II piętro.
Przesłanie oferty w terminie wyłącznie w formie elektronicznej nie jest wiążące jeśli oferta nie została złożona w formie pisemnej.


3. Oferta powinna być złożona zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia konkursowego .

4. Ofertę należy:


1) sporządzić w języku polskim,
2) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
3) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i in.).
5. Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE OFERENTA  WRAZ Z OFERTĄ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO LUB PRZED JEJ ZŁOŻENIEM, OFERENT SKŁADA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6, II piętro, sekretariat):

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij