logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Szukamy partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu New Start w ramach programu unijnego "Obywatele, równość, prawa i wartości".

New Start to projekt, który ma na celu przeciwdziałanie przemocy domowej.

Wspólne działania

Szukamy partnera, który wspólnie z nami opracuje model edukacyjny, którym będziemy się posługiwać w pracy z osobami stosującymi przemoc, oraz standardy przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (także przemocy domowej) opierające się o wypracowany model edukacyjny. Wspólnie będziemy także prowadzić szkolenia antyprzemocowe i antydyskryminacyjne oraz udzielać wsparcia merytorycznego pracownikom instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy.

Do wspólnych zadań będą należeć także: zarządzanie projektem, w tym rozliczanie otrzymanych środków, monitoring rezultatów oraz wskaźników projektu oraz promocja. Szczegółowy podział zadań koordynatora i partnera ustalimy na etapie wspólnego przygotowywania projektu.

Finansowanie dostępne to minimum 100 000 Euro, a maksimum 1 000 000 Euro. Przewidywany okres realizacji projektu: IV kwartał 2024 r.– III kwartał 2027 r.

Kogo szukamy

Partnerem może zostać podmiot, który m.in.:

  • spełnia kryteria określone na stronie https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2024-daphne
  • jest wpisany w Rejestrze Uczestników i potwierdzony przez Centralną Usługę Walidacji,
  • posiada pracowników posługujących się biegle językiem angielskim,
  • nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie,
  • zrealizował w ostatnich pięciu latach samodzielnie lub z udziałem partnera co najmniej trzy projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych o łącznej wartości co najmniej 500 000,00 zł.
  • posiada co najmniej roczne doświadczenie w działaniach edukacyjnych i wspierających uchodźców z Ukrainy.
  • posiada co najmniej roczne doświadczenie we współpracy międzynarodowej w obszarze szeroko rozumianego wykluczenia społecznego i w przeciwdziałaniu przemocy
  • zrealizował co najmniej 160 godzin łącznie zajęć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć z udziałem dziewczynek, chłopców, kobiet, mężczyzn oraz co najmniej 160 godzin łącznie zajęć z zakresu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, kierowanych do przedstawicieli instytucji.

Termin i warunki składania ofert

Ofertę należy wysłać w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Nabór na partnera do projektu pt. „New Start” NIE OTWIERAĆ do 21 maja 2024 r.” na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław lub złożyć osobiście (w Sekretariacie MOPS, w dni robocze, w godz. 8:00–15:00).

Na oferty czekamy od 30 kwietnia do 21 maja 2024 r. do godziny 9.00 (decyduje data wpływu).

Informacja z rozstrzygnięcia zostanie umieszczona do 23 maja 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia http://bip.um.wroc.pl oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.wroclaw.pl.

Ogłoszenie konkursowe

Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia pod tym linkiem: ogłoszenie konkursowe New Start

Kontakt

Wszelkie pytania związane z naborem należy kierować do Zespołu Projektów Rozwojowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław)

lub w formie e-mailowej:

Dodatkowe informacje

Projekt  „New Start” będzie realizowany wspólnie przez Koordynatora, czyli Gminę Wrocław (w imieniu Gminy projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu) oraz Beneficjenta (Partnera).  Nabór na Beneficjenta (Partnera) jest prowadzony w ramach dofinansowania z Programu: "Obywatele, równość, prawa i wartości" (CERV-2024-DAPHNE).

Projekt może mieć charakter krajowy lub transnarodowy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij